ศึกษาศาสตร์พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจัดกิจกรรมจัดทำกระบวนงานฯ (PD2019)
 

 

ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม การจัดทำกระบวนงานและเอกสารแสดงภาระงาน (Position Description : PD) สายสนับสนุน ณ วานาเวลเนส รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย

 
 

 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้แนวทางการจัดการบริหารงานของส่วนงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรา พันธรักษ์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาบุคลากร ร่วมในกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยการบรรรยายพิเศษจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ วิทยากรพิเศษ อาจารย์ ดร.บรรจบ ปิยมาตย์ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก จากนั้นแบ่งตามกลุ่มงานเพื่อทบทวนกระบวนงานของแต่ละฝ่ายพร้อมกระบวนงานของแต่บุคคลในแต่ละฝ่ายเพื่อหาจุดบกพร่องและปรับแก้ไขพัฒนากระบวนการทำงานต่อไป

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 25/04/19 - 13:57  เปิดอ่าน 130 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่า “คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบ 40 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส ครบรอบ 30ปี กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof.Tad Watanabe จาก Kennesaw State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันสถาปนา 33ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิด TONETHO EXIBITION OPEN HOUSE และแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์