ศึกษาศาสตร์พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจัดกิจกรรมจัดทำกระบวนงานฯ (PD2019)
 

 

ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม การจัดทำกระบวนงานและเอกสารแสดงภาระงาน (Position Description : PD) สายสนับสนุน ณ วานาเวลเนส รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย

 
 

 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้แนวทางการจัดการบริหารงานของส่วนงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรา พันธรักษ์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาบุคลากร ร่วมในกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยการบรรรยายพิเศษจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ วิทยากรพิเศษ อาจารย์ ดร.บรรจบ ปิยมาตย์ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก จากนั้นแบ่งตามกลุ่มงานเพื่อทบทวนกระบวนงานของแต่ละฝ่ายพร้อมกระบวนงานของแต่บุคคลในแต่ละฝ่ายเพื่อหาจุดบกพร่องและปรับแก้ไขพัฒนากระบวนการทำงานต่อไป

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 25/04/19 - 13:57  เปิดอ่าน 317 ครั้ง
 
 
 
 
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการ TCAS 63
คณะศึกษาศาสตร์ Kick off กิจกรรม Edu Digital Thinker for Kids
แจ้ง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น