ศึกษาศาสตร์พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจัดกิจกรรมจัดทำกระบวนงานฯ (PD2019)
 

 

ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม การจัดทำกระบวนงานและเอกสารแสดงภาระงาน (Position Description : PD) สายสนับสนุน ณ วานาเวลเนส รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย

 
 

 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้แนวทางการจัดการบริหารงานของส่วนงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรา พันธรักษ์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาบุคลากร ร่วมในกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยการบรรรยายพิเศษจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ วิทยากรพิเศษ อาจารย์ ดร.บรรจบ ปิยมาตย์ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก จากนั้นแบ่งตามกลุ่มงานเพื่อทบทวนกระบวนงานของแต่ละฝ่ายพร้อมกระบวนงานของแต่บุคคลในแต่ละฝ่ายเพื่อหาจุดบกพร่องและปรับแก้ไขพัฒนากระบวนการทำงานต่อไป

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 25/04/19 - 13:57  เปิดอ่าน 184 ครั้ง
 
 
 
 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้บริหารศึกษาศาสตร์ประชุมชี้แจ้งการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
นศ.ศึกษาศาสตร์ผ่านเข้ารอบชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้บริหารมอบนโยบายการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษาศึกษาศาสตร์
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ