ศึกษาศาสตร์จัดพิธีมอบเข็มมอบเข็มวิชาชีพครูส่งนักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
 

 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนยประสบการณ์วิชาชีพครูและสโมสรนักศึกษา จัดพิธีมอบเข็มวิชาชีพครูของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

 
 

 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมมอบเข็มฯ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิในวิชาชีพครู เตรียมออกปฏิบัติการสอนในพื้นที่จริงในสถานศึกษา โดยในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ร่วมทั้งสิน 465 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กล่าวว่า “การที่นักศึกษาครู ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมในพิธีรับเข็มวิชาชีพครูในวันนี้ ได้รับมอบเข็มวิชาชีพครูจากมือครูอาจารย์ คือสิ่งที่แสดงว่า คณาจารย์ทุกท่านมีความเชื่อมั่นว่า นับจากวันนี้เป็นต้นไป นักศึกษาทุกคนจะสามารถทำหน้าที่ครูได้อย่างเต็มที่และขอให้ภูมิใจในความเป็นนักศึกษาครูของตนเอง ตั้งใจปฏิบัติการสอนอย่างเต็มกำลังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แกศิษย์ ขอให้นักศึกษาครูทุกคน ประสบความเจริญรุ่งเรือง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีอย่างที่ทุกคนมุ่งหวัง

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 23/04/19 - 16:34  เปิดอ่าน 423 ครั้ง
 
 
 
 
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการ TCAS 63
คณะศึกษาศาสตร์ Kick off กิจกรรม Edu Digital Thinker for Kids
แจ้ง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น