เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 13 และ สัมมนาวิชาการประจำปี สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม ครั้งที่ 1
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) จัดการประชุมวิชาการ “เปิดโลกออทิสติก” ครั้งที่ 13 และ สัมมนาวิชาการประจำปี สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวรายงาน

 
 

 

การประชุมวิชาการ “เปิดโลกออทิสติก” ครั้งที่ 13 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาการจัดการศึกษาและการให้โอกาสแก่บุคคลออทิสติก ให้เกิดแก่สมาชิกในชุมชนและสังคม ทั้งนี้นับเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆ ในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก ให้แก่ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร นักสหวิชาชีพและบุคคลากรทางด้านสาธารณสุข อีกทั้งการประชุมวิชาการในครั้งนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาและการจัดการศึกษารวมทั้งกรแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาบุลคลออทิสติกในจังหวัดขอนแก่นในภูมิภาคและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการจัดการเรียนรวมที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิงสำหรับบุคคลออทิสติกในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่อยู่ในชุมชนใกล้บ้าน

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 11/04/19 - 18:24  เปิดอ่าน 309 ครั้ง
 
 
 
 
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการ TCAS 63
คณะศึกษาศาสตร์ Kick off กิจกรรม Edu Digital Thinker for Kids
แจ้ง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น