เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 13 และ สัมมนาวิชาการประจำปี สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม ครั้งที่ 1
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) จัดการประชุมวิชาการ “เปิดโลกออทิสติก” ครั้งที่ 13 และ สัมมนาวิชาการประจำปี สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวรายงาน

 
 

 

การประชุมวิชาการ “เปิดโลกออทิสติก” ครั้งที่ 13 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาการจัดการศึกษาและการให้โอกาสแก่บุคคลออทิสติก ให้เกิดแก่สมาชิกในชุมชนและสังคม ทั้งนี้นับเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆ ในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก ให้แก่ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร นักสหวิชาชีพและบุคคลากรทางด้านสาธารณสุข อีกทั้งการประชุมวิชาการในครั้งนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาและการจัดการศึกษารวมทั้งกรแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาบุลคลออทิสติกในจังหวัดขอนแก่นในภูมิภาคและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการจัดการเรียนรวมที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิงสำหรับบุคคลออทิสติกในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่อยู่ในชุมชนใกล้บ้าน

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 11/04/19 - 18:24  เปิดอ่าน 75 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่า “คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบ 40 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส ครบรอบ 30ปี กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof.Tad Watanabe จาก Kennesaw State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันสถาปนา 33ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิด TONETHO EXIBITION OPEN HOUSE และแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์