พิธีจบการศึกษาสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุบาล “วันผลิช่อที่สาธิต” ประจำปี 2561
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดกิจกรรม “วันผลิช่อที่สาธิต” เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีพร้อมร่วมมอบใบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล

 
 

 

กิจกรรม “วันผลิช่อที่สาธิต”  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้นักเรียนระดับอนุบาลชั้รปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เนื่องในโอกาสจบการศึกษา และได้แสดงศักยภาพของตนเองผ่านการแสดงบนเวที เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ สามารถควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ได้ รวมไปถึงส่งเสริมให้มีพัฒนารวมในทุกๆ ด้านอย่างสมดุล ผ่านการแสดง การเล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยในปีนี้มีนักเรียนจบการศึกษาทั้งสิ้น 275 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กล่าวว่า “การที่เราได้จัดกิจกรรมผลิช่อที่สาธิตฯ นั้นหมายถึงเราประสบความสำเร็จในการบ่มเพาะต้นกล้าเล็กๆ ให้เจริญงอกงาม พร้อมที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ซึ่งการบ่มเพาะได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากครอบครัวและโรงเรียน จึงทำให้ต้นกล้าหรือเด็กๆ ของเรามีความมั่นคง แข็งแรง พร้อมที่จะพัฒนาตนเองต่อไป และขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองทุกท่าน ซึ่งเชื่อว่าทุกท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นพัฒนาการของนักเรียนในวันนี้”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 15/03/19 - 16:25  เปิดอ่าน 79 ครั้ง
 
 
 
 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 13 และ สัมมนาวิชาการประจำปี สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม ครั้งที่ 1
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติร่วมโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย
ศึกษาศาสตร์ มข และ ศึกษาศาสตร์ ม.อ. (วิทยาเขตปัตตนี) ร่วม หารือและลงนามความร่วมมือกับทางวิชาการ วิจัยและประกันคุณภาพ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์รับทุนการศึกษา ธนาคาร SMBC