ศึกษาศาสตร์ มข.ถวายงานสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)” และ “วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ใช้ในโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ

 
 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดป้าย “อาคารเพ็ญภูรี” ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ในการนี้ทรงเยี่ยมชมนิทรรศการ การดำเนินงานนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)” และ “วิธีการแบบเปิด (Open Approach) มาใช้ในการเรียนการสอนภายใน โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา เป็นผู้ถวายรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กล่าวว่า “คณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าไปดูแลการเรียนการสอนในโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี นี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยการใช้นวัตกรรม “การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)” และ “วิธีการแบบเปิด (Open Approach)” โดยส่งนักศึกษาฝึกสอน ปีละ 2-3 คน และอาจารย์นิเทศก์เพื่อสนับสนุนครูประจำการในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมดังกล่าว ซึ่งเริ่มส่งนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รุ่นแรก ในปี 2557 พร้อมทั้งสนับสนุนให้ คณาจารย์ของโรงเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมของโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งยังให้นักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ของสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมจัดค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนแห่งนี้ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งที่สามารถทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 มากขึ้น”

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 22/02/19 - 16:37  เปิดอ่าน 77 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่า “คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบ 40 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส ครบรอบ 30ปี กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof.Tad Watanabe จาก Kennesaw State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันสถาปนา 33ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิด TONETHO EXIBITION OPEN HOUSE และแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์