สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาจัดโครงการ Computer Education Open House 2018
 

 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุิตกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดโครงการ Computer Education Open House 2018 เปิดพื้นที่เข้าดูการเรียนการสอนจัดแข่งขันทักษะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รักษาการอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ นายจักรกฤษณ์ เชื้อหาญ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ร่วมในพิธีเปิด

 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ดังนั้นโครงการ Computer Education Open House จึงเป็นรูปบบหนึ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่นหวังเป็นอย่างยิ่งให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านได้รับความรู้ ทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไปได้ในอนาคต”

    โครงการ Computer Education Open House 2018 จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อม ศักยภาพทางวิชาการ ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนหรือผู้ร่วมงานได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักศะและความรู้ในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาชีพครูได้ฝึกทักษะให้การทำงานให้พร้อมเป็นครูที่มีคุณภาพสู่วงการศึกษา

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 18/02/19 - 10:39  เปิดอ่าน 126 ครั้ง
 
 
 
 
พิธีจบการศึกษาสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุบาล “วันผลิช่อที่สาธิต” ประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาเตรียมความพร้อม EdPEx200
ศึกษาศาสตร์ร่วมบุญ “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ 39
โฮมบุญฮวมทานสืบสานบุญผะเหวด ฟังเทศมหาชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
ศึกษาศาสตร์ร่วมหารือ Yokohama National University แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอน
ศึกษาศาสตร์ต้อนรับคณาจารย์จาก Naruto University of Education ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนนักศึกษา