สถานที่สอบ คัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ป.โท-ป.เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 : ส.16ก.พ.62
 

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครแบบปกติทั่วไป รอบ 1

มีกำหนดสอบสัมภาษณ์  ทุกสาขาวิชา ในวันเสาร์ที่ 9 มี.ค. 2562 เวลา 08.30 น.

ยกเว้น ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์  เป็น วันเสาร์ที่  16 มี.ค. 2562  เวลา 08.30 น. ห้อง 1412 คณะศึกษาศาสตร์ 

 

.................................................

กำหนดการสอบคัดเลือก ป.โท-ป.เอก  ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

 

สำหรับผู้สมัครแบบปกติทั่วไปรอบที่ 1 (ข้อเขียน)  และแบบโควตา(สัมภาษณ์)

เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 รายชื่อผู้สมัคร ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มข.

ผู้สมัครแบบปกติทั่วไป รอบที่ 1 สอบข้อเขียน เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. 

-ผู้สมัคร แบบโควตา  สอบสัมภาษณ์ เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานตัว ณ ห้องงานบริการการศึกษา (ชั้น 1) เวลา 08.30 น.

 

โดยมีห้องสอบ ตามไฟล์แนบท้าย

 
 
 

 

ลำ

ดับ

 

 

สาขาวิชา

 

 

ระดับ

 

ระบบการศึกษา

 

สมัคร แบบปกติทั่วไป รอบ 1

สอบข้อเขียน 16 ก.พ. 62

เวลา 09.00-12.00 น.

 

สมัคร  แบบ โควตา

สอบสัมภาษณ์ 16 ก.พ. 62

รายงานตัว เวลา 08.30น.

ณ ห้องงานบริการการศึกษา (ชั้น 1)

จน.ผู้สมัคร

รอบ 1

ห้อง

สอบ

คณะกรรมการ

คุมสอบ                                 

 

จน.ผู้สมัคร

โควตา

ห้องสอบ

สัมภาษณ์

1

เทคโนโลยีการศึกษา                        

ป.เอก

โครงการพิเศษ

1

1415

ผศ.ดร.อนุชา  โสมาบุตร

 

-

-

2

เทคโนโลยีการศึกษา                        

ป.โท

ภาคปกติ  

1

 

1

1218

โครงการพิเศษ

3

 

1

3

การวัดและประเมินผลการศึกษา

ป.โท

โครงการพิเศษ

12

1415

ผศ.ดร.ประกฤติยา  ทักษิโณ

 

-

-

4

วิทยาศาสตร์ศึกษา

ป.เอก

ภาคปกติ  

1

1415

ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง

 

-

-

5

หลักสูตรและการสอน     

ป.เอก

ภาคปกติ  

8

1415

ผศ.ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก

 

1

1535

6

หลักสูตรและการสอน    

กลุ่ม  พัฒนาหลักสูตรและการสอน  

ป.โท

ภาคปกติ  

2

1415

ผศ.ดร.ศิริพงษ์  เพียศิริ  

 

1

1512

หลักสูตรและการสอน  กลุ่ม  การสอนศิลปะ

ป.โท

โครงการพิเศษ

5

 

2

หลักสูตรและการสอน     

กลุ่ม  สุขศึกษาและพลศึกษา      

ป.โท

โครงการพิเศษ

6

 

1

7

จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม 

แบบ 2.1

ป.เอก

ภาคปกติ  

1

1415

อาจารย์

บวรพจน์  ชมภูนุช

 

-

-

8

จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอก การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  

ป.โท

โครงการพิเศษ

12

 

-

-

จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา

ป.โท

ภาคปกติ

3

 

-

-

9

การบริหารการศึกษา       

ป.โท

ภาคปกติ  

1

1509

ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ

 

รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์

 

-

-

โครงการพิเศษ

101

 

-

-

10

คณิตศาสตร์ศึกษา

ป.เอก

ภาคปกติ  

1

1416

ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง

 

-

-

11

คณิตศาสตร์ศึกษา แบบ 1  สำหรับผู้สำเร็จ กศ.ป.ตรี   สาขาทางการศึกษา

ป.โท

โครงการพิเศษ

15

 

-

-

คณิตศาสตร์ศึกษา แบบ 2  สำหรับผู้สำเร็จ กศ.ป.ตรี สาขาที่ไม่ใช่ทางการศึกษา

ป.โท

ภาคปกติ  

27

 

-

-

12

การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่ม 1  สำหรับผู้ที่ไม่รับใบประกอบวิชาชีพครู การสอน ฟิสิกส์

ป.โท

โครงการพิเศษ

2

1416

ดร.ปาริชาติ แสนนา

 

4

1373

การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่ม 1   สำหรับผู้ที่ไม่รับใบประกอบวิชาชีพครู การสอน เคมี

ป.โท

โครงการพิเศษ

3

 

1

การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่ม 1   สำหรับผู้ที่ไม่รับใบประกอบวิชาชีพครู การสอน ชีววิทยา

ป.โท

โครงการพิเศษ

1

 

3

การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่ม 1   สำหรับผู้ที่ไม่รับใบประกอบวิชาชีพครู การสอน คอมพิวเตอร์

ป.โท

โครงการพิเศษ

1

 

3

การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่ม 1   สำหรับผู้ที่ไม่รับใบประกอบวิชาชีพครู การสอน วิทยาศาสตร์ ทั่วไป

ป.โท

โครงการพิเศษ

3

 

1

หมายเหตุ   

1.      ห้องคณะกรรมการกลาง ณ  ห้องงานบริการการศึกษา (ชั้น 1) คณะศึกษาศาสตร์ มข.

2.   กำหนดการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครแบบปกติทั่วไป รอบ 1 ที่ผ่านข้อเขียนตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

           2.1  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ทุกสาขาวิชา  วันเสาร์ที่   9  มีนาคม  2562    

                                      รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น. ณ ห้องงานบริการการศึกษา ชั้น 1  

                                      เริ่มสอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น.

              2.2   ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาระดับ ป.โท  ที่ไม่ได้จบทางด้านการศึกษา (ถ้ามี) หลักฐานการมีวุฒิทางด้านการศึกษา หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  โปรดแจ้ง กก.สอบในวันสอบสัมภาษณ์โดยนำใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript) มาแสดงด้วย เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานทางด้านการศึกษา

   
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
วันที่ : 6/02/19 - 13:26  เปิดอ่าน 554 ครั้ง
 
 
 
 
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการ TCAS 63
คณะศึกษาศาสตร์ Kick off กิจกรรม Edu Digital Thinker for Kids
แจ้ง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น