ระดมสมองเพื่อ “การปฏิรูปการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาภาคบังคับ” อย่างยั่งยืน
 

 

ในวันที่ 27 มกราคม 2562 สมาคมคณิตศาสตรศึกษา ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา จัดการเสวนาในหัวข้อ  “การปฏิรูปการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาภาคบังคับ”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

 
 

 

การเสวนาครั้งนี้ เป็นกิจกรรมประจำปีที่สำคัญ ของสมาคมคณิตศาสตรศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับนักวิจัย คณาจารย์ ครูและนักศึกษา ให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคณิตศาสตรศึกษาในประเทศไทย โดยกิจกรรมต่างๆ ดังนี

1) การบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตรศึกษาระดับโลก ประกอบด้วย Prof. Shizumi Shimizu อดีตนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ประเทศญี่ปุ่น บรรยายพิเศษเรื่องปัญหาและแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาภาคบังคับ” และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง “คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน”

2) การเสวนาเรื่องแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จากหลายมุมมองของผู้ที่ใช้คณิตศาสตร์” โดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ได้แก่ ศ.ดร.กฤษณะ เนียมมณี หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

3) การเสวนาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงคณิตศาสตรศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดยนักคณิตศาสตรศึกษารุ่นใหม่ ประกอบด้วย ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ดร.รุ่งทิวา คนการณ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดร.กาญจนา เวชบรรพต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.กตัญญุตา บางโท จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดำเนินรายการโดย ดร.วิภาพร สุทธิอัมพร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

4) การเปิดชั้นเรียน (Open Class) จำนวน 2 ชั้นเรียน ได้แก่ ชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยคุณครูบัวแก้ว หิริโกกุล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท จังหวัดขอนแก่น สอนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโพธิ์ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอนโดย คุณครูธนินท์ วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 สอนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งทั้ง 2 ชั้นเรียนจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำมาปรับใช้ตั้งแต่ปี 2542
ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักศึกษา จำนวน 500 คน และมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 52 ผลงาน ได้แก่ การนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน 10 ผลงาน และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ จำนวน 42 ผลงาน

นอกจากนี้ สมาคมคณิตศาสตรศึกษาได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาภาคบังคับ ในวันที่ 27 มกราคม 2562 โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางปฏิรูปการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาภาคบังคับ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 28/01/19 - 10:45  เปิดอ่าน 215 ครั้ง
 
 
 
 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้บริหารศึกษาศาสตร์ประชุมชี้แจ้งการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
นศ.ศึกษาศาสตร์ผ่านเข้ารอบชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้บริหารมอบนโยบายการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษาศึกษาศาสตร์
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ