วันเด็กแห่งชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครอง และน้องๆ เด็กๆ ร่วมในพิธีเปิดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

 
 

 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “คณะศึกษาศาสตร์ ถือว่าวันเด็กแห่งชาติ เป็นพันธกิจที่สำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ว่า เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต จึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม เพื่อให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถบำเพ็ญตนประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากกิจกรรมด้านต่างๆ ที่นักศึกษาครูได้จัดขึ้นแล้ว ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้มีการมอบทุนการศึกษาจาก “กองทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์” มอบให้แก่นักเรียนในโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 40 ทุน  เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความขยันหมั่นเพียร ซึ่งการดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสนับสนุนเครื่องดื่มประเภทนมสำหรับเด็กๆ จาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ร่วมถึงการสนับสนุนของขวัญของรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ขอขอบคุณทางคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ร่วมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนห้างร้านต่างๆ และชมผู้ปกครอง ที่ได้ร่วมมือ ร่วมให้การสนับสนุน ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น ขอให้เด็กๆ ทุกคนระลึกถึงคำขวัญที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบให้ในปีนี้คือ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ด้วยการเป็นเยาวชนที่มีจิตอาสาในการร่วมกันพัฒนาชาติของเราให้เจริญรุ่งเรือง และขออวยพรให้เด็กๆ ทุกคนมี สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีกำลังใจ มีความอดทน มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จในการเรียน สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ปกครอง”

 

วันเด็กแห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงบนเวทีภายในห้องประชุมสายสุรี จุติกุล กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางวิชาการและคุณลักษณะ ซึ่งจัดโดยนักศึกษาครูของคณะศึกษาศาสตร์ ทั้ง 10 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตรศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา สังคมศึกษา การสอนภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาจีนฯ การสอนภาษาอังกฤษฯ และการสอนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาทักษะเด็กเล็กจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กิจกรรมการแสดงที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร์ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 จังหวัดขอนแก่น บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชท) โรงเรียนการบินอาเซียน ไฟล์ท อะคาเดมี่

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 12/01/19 - 15:06  เปิดอ่าน 135 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม Kick off โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าคณาจารย์โรงเรียสาธิตฯ รับฟังนโยบายการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ต้อนรับคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่ง
ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ศึกษาศาสตร์จัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย
พิธีส่งมอบงาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ 2562 - 2566