นักศึกษา สควค. ศึกษาศาสตร์ มข. คว้ารางวัล Outstanding Paper Awards
 

 

นายวิทูล อินทร์เพ็ง นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สควค.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัล Outstanding Paper Awards จากการนำเสนอผลงานบทความวิจัยแบบปากเปล่า (Oral presentation) เรื่อง Why Can't Students Make A Scientific Explanation?: Dual Effect of Science Conceptual Understanding and Conceptions of Learning Science ในงาน 2018 International Conference of East-Asian Association for Science Education (EASE) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 ณ National Dong Hwa University เมือง Hualien ประเทศไต้หวัน

 
 

 

โดยมี อาจารย์ ดร. ปาริชาติ แสนนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ในครั้งนี้ด้วย สำหรับงานประชุมดังกล่าวเป็นงานประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา และมีนักวิจัยจากทั่วโลกให้ความสนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอทั้งการนำเสนอแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์เป็นจำนวนมาก

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 20/12/18 - 21:16  เปิดอ่าน 134 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม Kick off โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าคณาจารย์โรงเรียสาธิตฯ รับฟังนโยบายการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ต้อนรับคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่ง
ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ศึกษาศาสตร์จัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย
พิธีส่งมอบงาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ 2562 - 2566