ร่วมอ่านบทความพิเศษ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย หนึ่งในทีมวิจัย "สื่อการเรียนรู้ศิลปะสำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น"
 

 

รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. 1 ในทีมวิจัย ร่วมสร้างสื่อการเรียนรู้ศิลปะสำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น ภายใต้โครงการวิจัย "การออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนตาบอด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย" สนับสนุนโดยกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 
 
 

http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30359717?fbclid=IwAR2kN0ph2zh9YJ_29nsthtG33yurjsgUEBSmt9JrUhApGHWsg0hHoMuX8Xs#.XA-dYHY91ks.lineme

 

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0007730&l=th&fbclid=IwAR0zE9DKN1UCIqUtpT3HLp_WmiVY12Yxx8Ijc4Ukpqc8odgKjbZhSB1nGeY

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 14/12/18 - 16:18  เปิดอ่าน 106 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม Kick off โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าคณาจารย์โรงเรียสาธิตฯ รับฟังนโยบายการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ต้อนรับคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่ง
ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ศึกษาศาสตร์จัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย
พิธีส่งมอบงาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ 2562 - 2566