ศึกษาศาสตร์ร่วมการประชุมระดับโลก WALS 2018 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม The World Association of Lessson Studies (WALS) 2018 จัดโดย Beijing Normal University ภายใต้หัวข้อ Lesson Study and Teacher Education : International Dialogue  ณ Beijing Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2561

 
 

 

The World Association of Lessson Studies (WALS) เวทีที่ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยในด้านการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และนำนวัตกรรมนี้ไปใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังถือเป็นเวทีสำหรับการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การให้ความช่วยเหลือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างชาติสมาชิก ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของนักวิจัยทางการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน โดยมีพันธกิจสำคัญคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปัจจุบันมีการนำ Lesson Study ไปใช้เพื่อจัดการการเรียนรู้ในด้านวิชาชีพครูในหลายๆ ประเทศ และได้ช่วยให้โรงเรียนจากทั่วโลกพัฒนาเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งการประชุมประจำปีถือเป็นจุดนัดพบของนักวิจัย ผู้บริหารโรงเรียน และครูจากประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน สวีเดน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลของการใช้ Lesson Study และได้มีโอกาสหารือถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับ Lesson Study

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 23/11/18 - 14:13  เปิดอ่าน 118 ครั้ง
 
 
 
 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 13 และ สัมมนาวิชาการประจำปี สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม ครั้งที่ 1
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติร่วมโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย
ศึกษาศาสตร์ มข และ ศึกษาศาสตร์ ม.อ. (วิทยาเขตปัตตนี) ร่วม หารือและลงนามความร่วมมือกับทางวิชาการ วิจัยและประกันคุณภาพ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์รับทุนการศึกษา ธนาคาร SMBC