สืบสานเอกลักษณ์ไทยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” 2561
 

 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล

 
 

 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของภาษาไทยรวมถึงทำนุบำรุง ส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  ซึ่งรวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และภูมิปัญญาไทย และยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงานเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในวิชาชีพ

“วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2561 จัดขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 โดยในพิธีเปิด เวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี และ นางสาวมลฤดี ขจีวรกุล ประธานโครงการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ได้รับความสนใจจาก ครู นักเรียน และผู้ปกครอง จากโรงเรียนในภาคอีสานตอนบนกว่า 500 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ประธานในพิธีกล่าวว่า“ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของผู้คนและชุมชนที่ได้มีการสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝังและสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งมายังอีกรุ่น แต่ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งภายในและต่างประเทศ บ้างใช้ในทางบิดเบือนหรือไม่เหมาะสมและอาจเป็นเหตุให้มรดกภูมิปัญญาเหล่านี้ต้องเสื่อมสูญไปอย่างน่าเสียดาย ด้วยปัญหาเหล่านี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย จึงจัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2561 ขึ้นให้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและธำรงไวซึ่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไป”

นางสาวมลฤดี ขจีวรกุล ประธานโครงการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กล่าวว่า “กิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2561 ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1) การเสวนาทางวิชาการและการแสดง ประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 2558 รางวัลศิลปาธร การแสดงละครนอก ชุดไกรทอง ตอน ชาละวัลลักตะเภาทอง การแสดง ชุดรับขวัญข้าว ส่วนที่ 2) การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย  ส่วนที่ 3) นิทรรศการแสดงความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ภายใต้ชื่อ เที่ยวท่อง ส่องไทย ส่วนที่ 4) ลานกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมความสามารถทางภาษาไทย”

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายในหัวข้อปัญหาของการใช้ภาษาไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย ในการประชุมวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอนหนึ่งว่า "เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยคนับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติ ศัพท์ใหม่มาใช้ สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้น มีความจำเป็นในทางวิชาการไม่ใช่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมีควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก"

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 12/11/18 - 13:07  เปิดอ่าน 180 ครั้ง
 
 
 
 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 13 และ สัมมนาวิชาการประจำปี สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม ครั้งที่ 1
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติร่วมโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย
ศึกษาศาสตร์ มข และ ศึกษาศาสตร์ ม.อ. (วิทยาเขตปัตตนี) ร่วม หารือและลงนามความร่วมมือกับทางวิชาการ วิจัยและประกันคุณภาพ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์รับทุนการศึกษา ธนาคาร SMBC