ศึกษาศาสตร์ มข.เจ้าภาพร่วมมหกรรมการศึกษาระดับชาติ EDUCA 2018
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วม กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย และบริษัทปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในการจัด งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 EDUCA 2018ภายใต้หัวข้อ “The Value of Teachers : คุณค่าของครู” เพื่อกระตุ้นสังคมให้ตระหนักถึง คุณค่าของครู ท่ามกลางกระแสโลกดิจิทัลที่ท้าทาย และบทบาทอันยิ่งใหญ่ของครูที่จะเตรียมเด็กไทย ให้พร้อมสำหรับอานาคตที่ยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม ซึงจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 โดยมี ศ.กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์

ราชบัณฑิตที่ปรึกษา เป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดย นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิโก้(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

โดยในครั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรม Workshop เรื่อง “นวัตกรรมสําหรับทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ทําอยางไรในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ระดับประถมและมัธยม” ให้กับคณะครู อาจารย์ ที่สนใจได้เข้าร่วมอบรม พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ครูของครู : ใครฝึก และ ฝึกอย่างไร (Who train, How to train them) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และการออกบูทนิทรรศการของศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และ สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 EDUCA 2018 “The Value of Teachers : คุณค่าของครู” สืบเนื่องในงานวิจัยระดับสากลพบว่าคุณค่าของครูถูกลดทอนลงเรื่อยๆ เช่นรายงานของ OECD ปี 2018 เรื่อง “การให้คุณค่าแก่ครู และยกระดับสถานภาพของครูวิธีที่ชุมชนจะช่วยครูได้ (Valuing our Teachers and Raising their Status : How communities Can Help)” พบว่า คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตครูเครียดและหมดพลังในการสอน เช่นเดียวกับงานวิจัย TALIS ที่พบว่า มีครูน้อยกว่าหนึ่งในสามเชื่อว่า “อาชีพของตนมีคุณค่าในสังคม” ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากประเทศที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาที่ส่วนใหญ่สังคมเหล่านั้นให้คุณค่าแก่ครูเป็นอย่างมาก ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวทำให้งานมหกรรมการศึกษาฯ ในปีนี้ มุ่งเน้น คุณค่าของครูเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้ครูรู้สึกมีความสุขรู้สึกดีต่อการเป็นครู และการสอน แต่ส่งเสริมให้ครูรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถสูง ทำให้ครูอยากพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยส่งต่อทักษะการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของเด็กๆ ที่เป็นลูกศิษย์ของครูต่อไป

งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ EDUCA จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมีจุดมุ่งหมายหลักคือการเป็นพื้นที่และเวทีกลาง เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน โดยในงาน มีวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และมีผู้ร่วมงานแต่ละปีกว่า 5 หมื่นคน

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 18/10/18 - 11:39  เปิดอ่าน 304 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่า “คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบ 40 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส ครบรอบ 30ปี กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof.Tad Watanabe จาก Kennesaw State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันสถาปนา 33ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิด TONETHO EXIBITION OPEN HOUSE และแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์