Grand Openning Innovation Club By GSB ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Start UP และ SMEs
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วม Grand Openning Innovation Club By GSB เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Maker Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวทิยาลัยขอนแก่น

 
 

 

โดยได้รับเกียรติ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ศาสาตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวถึงความเชื่อมโยงของ Ecosystem Innovation KKU คุณรุ่งทิพย์ สารวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงวัตุประสงค์ของ GSB Innovation Club และกล่าวเปิดงานโดย นายพินิจ แดนมณี

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ วิสาหกิจเริ่มต้น (Start UP) และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ก่อให้เกิด GSB Innovation Club เป็นพื้นที่ให้ผู้ประกอบกิจการ Start UPและ SMEs ร่วมถึงนักศึกษาผู้ทีมีความคิดริเริ่มในการประกอบกิจการ ได้รับคำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ ระบบการเงิน การตลาด ตลอดจนด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดย GSB Innovation Club  ตั้งอยู่ ห้อง Maker Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 17/10/18 - 10:46  เปิดอ่าน 105 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมการประชุมระดับโลก WALS 2018 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีบัณฑิตกตัญญุตาสถาบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์ และ Naruto University of Education แลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น
สืบสานเอกลักษณ์ไทยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” 2561