ญี่ปุ่น-ไทย ร่วมมือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 

 

ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ รองเลขาธิการคุรุสภา และ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะผู้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561

 
 

 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะผู้เข้าอบรมภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กลุ่มผู้บริหารจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้บริหารที่ร่วมโครงการฯ จำนวน 28 ท่าน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Nobuya Takaoka, President of National Institute for School Teacher and Staff Development  Mr. Tsutomu Takaguchi, Deputy Secretary General of National Institute for Education Policy Research ได้กล่าวต้อนรับ และพร้อมรับฟังการบรรยายเรื่อง “Trends of global education reform” โดย Mr. Yurita Makito, Senior Fellow of NITS เรื่อง “Trends of educational reform in Japan” โดย Mr. Matsuki Kenichi, Professor at University of Fukui จากนั้นคณะผู้เข้าอบรมร่วมอภิปรายในประเด็น Trend of educational reform and issue of school education in Thailand


“โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (IRDTP) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ) และ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยในการเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามนโยบายแผนแม่บท “ไทยแลนด์ 4.0” และแผนการศึกษาแห่งชาติในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้มีความสามารถทางด้านการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยระยะดำเนินโครงการการทั้งหมด 4 ระยะ ระยะที่ 1 การปฐมนิเทศ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (IRDTP) ระยะที่ 2 ดำเนินการพัฒนา ณ สถาบัน NITS ประเทศญี่ปุ่น ระยะที่ 3 การนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ระยะที่ 4 ติดตามและประเมินผลการอบรม ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 10/10/18 - 13:30  เปิดอ่าน 563 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่า “คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบ 40 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส ครบรอบ 30ปี กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof.Tad Watanabe จาก Kennesaw State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันสถาปนา 33ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิด TONETHO EXIBITION OPEN HOUSE และแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์