คณะศึกษาศาสตร์จัด “ร้อยรักถักทอใจ สายสายใยมุทิตา” ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรม “ร้อยรักถักทอใจ สายสายใยมุทิตา” มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 ร่วมรำลึกคุณงามความดี และขอบคุณความทุมเทในการปฏิบัติราชการ โดยมี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี กล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก และยังได้รับเกียรติจาก คณบดีและผู้บริหารคณะต่างๆ ร่วมถึงคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 

สำหรับกิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ เริ่มเวลา 09.30 โดยการแสดงจากตัวแทนสาขาวิชาและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นฉายวิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ และกล่าวมุทิตาจิตโดยนายกสโมสรนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่า โดย ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ และตัวแทนสมาคมผู้เกษียณ คณะศึกษาศาสตร์ โดย ผศ.พวงทอง อ่อนจำรัส จากนั้น รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวมุทิตาจิตแสดงความชื่นชม ขอบคุณ ผู้เกษียณอายุราชการและมอบของที่ระลึก จากนั้นตัวแทนผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึกและถ่ายภาพร่วมกันเป็นอันเสร็จกิจกรรม มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

โดยในปี 2561 คณะศึกษาศาสตร์ได้มี ผู้เกษียณอายุราชการและลาออกจากราช จากคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมทั้งสิ้น 17 ท่านได้แก่

รศ.ดร.สุวรีฤกษ์ จารี

ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล

รศ.ดร.มงคล ดอนขวา

รศ.ดร.สันติ วิจักขณาลักฉ์

ผศ.ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์       

อ.พวงทอง พูลเรือง

อ.ดร.อาคม อึ่งพวง           

อ.ยุพารัตน์ คำใสสุข

อ.ปรีชา บุญณะโชติ           

อ.อรวรรณ สุทธาวรัตน์

อ.อารี จังสถิตกุล          

ผศ.อนุพงษ์ ชุติธาดา

ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง      

อ.ดร.ชาลิสา โพธิ์นิ่มแดง

นางสาวสัมฤทธิ์ สุ่มทอง           

นางทองจันทร์ ว่องไว

นางคำแปน โคตะมะ

   

ผศ.พวงทอง อ่อนจำรัส
   

ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 8/10/18 - 15:35  เปิดอ่าน 555 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมการประชุมระดับโลก WALS 2018 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีบัณฑิตกตัญญุตาสถาบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์ และ Naruto University of Education แลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น
สืบสานเอกลักษณ์ไทยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” 2561