ผู้ช่วยคณบดี ร่วมงานแถลงผลงานประจำปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.
 

 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานและมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติรับมอบ

 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แถลงผลงานที่โดดเด่นของคณะในรอบปีงบประมาณ 2561 ว่า คณะฯ มุ่งสร้างและพัฒนานักบริหารธุรกิจ นักบัญชี รวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานในทุกระดับรวมทั้งผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมคณะได้เข้าสู่กระบวนการประเมิน EdPEx 200 หรือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Balbrige National Quality Award : MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award : TQA ที่จะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน นับเป็นผลสำเร็จที่น่ายินดียิ่งที่เมื่อคณะสามารถผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นหนึ่งในจำนวน 6 หน่วยงานจากทั้งสิ้น 48 หน่วยงานทั่วประเทศที่ผ่าน EdPEx 200 โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่าน edpex 200 ถือเป็นคณะหน่วยงานลำดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมุ่งเป้าหมายในอนาคตโดยประเด็นที่สำคัญคือการสร้างความเป็นนานาชาติผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล AACBS ที่ถือว่าเป็นพลังการขับเคลื่อนพัฒนายกระดับการศึกษาในทุกมิติ จากนี้คณะจะยกระดับหลักสูตรต่างๆให้ได้รับมาตรฐานทางการศึกษาครบถ้วน สร้างงานวิจัยสำหรับการเสริมองค์ความรู้ใหม่เพื่อสร้างผู้นำสำหรับโลกธุรกิจและสร้างบัณฑิตที่พร้อมทำงานในศตวรรษที่ 21 สู่ตลาดแรงงานในทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ต่อไป

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว คุณอุดมชัย สุพรรณวงศ์

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 25/09/18 - 11:04  เปิดอ่าน 167 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่า “คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบ 40 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส ครบรอบ 30ปี กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof.Tad Watanabe จาก Kennesaw State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันสถาปนา 33ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิด TONETHO EXIBITION OPEN HOUSE และแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์