พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561
 

 

เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561 ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ส่งเสริมขวัญ กำลังใจ และประกาศเกียรติคุณ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง กล่าวรายงานว่า  “เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราช อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญจักรพรรดิมาลา และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์   ที่ได้รับพระราชทานประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้มีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานฯ จำนวน 211 ราย แบ่งเป็นบุรุษ 71 ราย สตรี 140 ราย เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบ เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติวงศ์ตระกูลของผู้ได้รับพระราชทาน  ที่ได้กระทำความดี ความชอบ เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  จนสำเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ประเทศชาติ ศาสนา ประชาชน”

          รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  กล่าวแสดงความชื่นชมว่า “โดยกำเนิดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จ ความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดี ความชอบ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ศาสนาและประชาชน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ทำขึ้นอย่างประณีต บรรจง อุดมด้วยลักษณ์อันดีงามของชาติ และมีความหมายลึกซึ้ง และผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไม่ว่าตระกูลใด ชั้นตราใด  ย่อมถือว่า เป็นผู้มีเกียรติยศ เป็นสิริมงคล เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของวงศ์ตระกูล  นับเป็นเกียรติยศอันสูงสุดแก่ผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร  จงได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมพิธีในวันนี้ประสบความสุข  ความก้าวหน้า วัฒนาสถาพรโดยทั่วกัน”

          เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดี ความชอบ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน และเครื่องราชอิสริยาภรณ์บางตระกูลก็มีเพื่อพระราชทานแก่บุคคลสำคัญชาวต่างประเทศเพื่อแสดงออกถึงความสัมพันธไมตรีต่อกัน ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่ว่าตระกูลใด ชั้นตราใด ย่อมถือว่าเป็นผู้มีเกียรติยศและเป็นสิริมงคล ฉะนั้น เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจ และประกาศเกียรติคุณ คุณงามความดี ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์               

          พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน  ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดขึ้นในครั้งนี้  นับเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่ประพฤติดีเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการประกาศเกียรติประวัติและประกาศบำเหน็จความชอบให้เป็นที่ประจักษ์  ซึ่งผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะได้นำไปใช้ประดับในโอกาสพิธีที่สำคัญต่าง ๆ ของทางราชการต่อไป

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
แหล่งที่มาของข่าว :

ขอขอบคุณแหล่งข่าว

วัชรา   น้อยชมภู  / กนกพร  หลักคำพันธ์

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 16/08/18 - 17:31  เปิดอ่าน 156 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมการประชุมระดับโลก WALS 2018 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีบัณฑิตกตัญญุตาสถาบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์ และ Naruto University of Education แลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น
สืบสานเอกลักษณ์ไทยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” 2561