ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อช่วยเหลือสังคมในต่างประเทศ
 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม “ถ่ายทอดองค์ความรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อช่วยเหลือสังคมในต่างประเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณ ปราโมทย์ วิทยาสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน และมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องสิริคุณากร 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

นายปราโมทย์ วิทยาสุข กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพันธกิจในเรื่องการอุทิศเพื่อสังคม และมีองค์ความรู้ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การรักษาโรคเฉพาะทาง และเทคโนโลยีทั้งการเกษตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ ห้องสมุดดิจิทัล เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ และมีบุคลากรที่มีความพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ประเทศในกลุ่ม CLMV เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมในต่างประเทศ โดยในปี 2561 ได้ส่งทีมบุคลากรและนักศึกษาไปที่ประเทศเมียนมา และ สปป.ลาว ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา 6 คน นักศึกษา 32 คนถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2561 จำนวน 3 ทีม ได้แก่ 1. Digital library คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักหอสมุด ไปถ่ายทอดที่ Tharapar Library และ Sitagu International Buddhist Academy 2.Sport therapy คณะเทคนิคการแพทย์ ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง 3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ที่บริษัทด้านไอที และในระหว่างวันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2561 จัดส่งอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 3 ทีม ออกไปให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ สปป.ลาว ได้แก่ 1.สาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปถ่ายทอดที่หมู่บ้าน บ้านจาน หลวงพระบาง 2.Mobile Applications Development คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปถ่ายทอดที่มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง ผลการดำเนินโครงการได้สร้างประโยชน์ทางวิชาการให้กับหน่วยงานการศึกษา และการพัฒนาอาชีพของชุมชน และธุรกิจ ในทั้ง 2 ประเทศเป็นอย่างมาก และยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศอีกด้วย


   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 1/08/18 - 11:18  เปิดอ่าน 168 ครั้ง
 
 
 
 
16 มกราวันครู ศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ จัดทำบุญและแข่งกีฬาสานสามัคคี
วันเด็กแห่งชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
เครือข่ายผลิตครูคืนถิ่นอีสานบน จัดสะท้อนผลครูคืนถิ่นอีสานตอนบน รุ่นที่ 1
ศึกษาศาสตร์ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยไฮฟอง ประเทศเวียดนาม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำบุญและกิจกรรมปีใหม่