รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 “อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” Art Identity : From Local to Global
 

 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 “อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” Art Identity : From Local to Global และร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดย คุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งจัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

 
 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดวิสัยทัศน์คือ ศูนย์กลางการเรียนรู้

ทางด้านศิลปกรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีเป้าหมายคือหลักสูตรและองค์กรได้รับคุณภาพมาตรฐานสากล เน้นการวิจัยและสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม โดยเน้นทุนทางวัฒนธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเป็นองค์กรภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนและสังคม และการสร้างมูลค่าเพิ่มของศิลปกรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทาง Culture Based Economy การส่งเสริมและการสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การวิจัยทางด้านศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาเป็นศักยภาพทางด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน

ดังนั้นคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทางด้านศิลปกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้จัดให้มีโครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 “อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” Art Identity : From Local to Global ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านศิลปกรรม เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ นาเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่างๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อจัดเวทีนำเสนอผลการวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานสร้างสรรค์ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างนักวิจัยใหม่ทางด้านศิลปกรรมศาสตร และเพื่อเป็นช่องทางในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 13/07/18 - 15:58  เปิดอ่าน 101 ครั้ง
 
 
 
 
16 มกราวันครู ศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ จัดทำบุญและแข่งกีฬาสานสามัคคี
วันเด็กแห่งชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
เครือข่ายผลิตครูคืนถิ่นอีสานบน จัดสะท้อนผลครูคืนถิ่นอีสานตอนบน รุ่นที่ 1
ศึกษาศาสตร์ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยไฮฟอง ประเทศเวียดนาม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำบุญและกิจกรรมปีใหม่