ศึกษาศาสตร์เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย ในงาน ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2561
 

 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรผู้ที่มีความมุ่งมั่น   วิริยะ อุตสาหะ และปฏิบัติงานจนประสบผลสำเร็จในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม บุคลากรผู้ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ บุคลากรผู้ที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาเอก  บุคลากรผู้ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น รวมไปถึงผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีต่อผู้ได้รับรางวัล โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานต่อประธานในพิธี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับโลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย รางวัลส่วนงานหรือศูนย์วิจัยที่มีระบบการบริหารงานวิจัยดีเด่น กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลและร่วมถึงคณาจารย์เข้าร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยสะสมระดับนานาชาติ นักวิจัยระดับเหรียญเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย  ยืนยง


รางวัลจากหน่วยงานภายนอกระดับชาติและนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์

รองศาสตราจารย์อรอนงค์  ฤทธิ์ฤาชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์


ผู้ได้รัรบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์  จงนิมิตรสถาพร ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

รองศาสตราจารย์วิไล  พิพัฒน์มงคลพร ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกฎไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล  อาจอินทร์ ชั้นประถมาภรณ์มงกฎไทย

นางสาวกรรณิการ์  วิขัมภประหาร ชั้นประถมาภรณ์มงกฎไทย


ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์


ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์  วงค์ตาธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ช่างศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก


ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา  รุญเจริญ

อ.ดร.นฤภรณ์  วุฒิพันธ์ุ

อ.ดร.วัชราภรณ์   ถ้ำกลาง

อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์  หัสมินทร์


         งาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” เป็นงานทรงเกียรติที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญแก่บุคลากร  การยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้คนทำงานให้พร้อมทุ่มเท อุทิศตนทั้งกำลังกาย กำลังความคิดและสติปัญญา  เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความเจริญก้าวหน้า สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  พัฒนาทั้งวิชาการและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 6/06/18 - 14:34  เปิดอ่าน 253 ครั้ง
 
 
 
 
16 มกราวันครู ศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ จัดทำบุญและแข่งกีฬาสานสามัคคี
วันเด็กแห่งชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
เครือข่ายผลิตครูคืนถิ่นอีสานบน จัดสะท้อนผลครูคืนถิ่นอีสานตอนบน รุ่นที่ 1
ศึกษาศาสตร์ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยไฮฟอง ประเทศเวียดนาม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำบุญและกิจกรรมปีใหม่