แถลงข่าวกิจกรรมเปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 12
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) และ ภาคีเครือข่ายผู้ดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น จัดการแถลงข่าวการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติเปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 12  โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ขั้นสูง นายแพทย์สุชาติ  พหลภาคย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์พรหมณี  หาญหัก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)  ร่วมการแถลงข่าว ในการนี้มี  ผู้บริหารและตัวแทนภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น สื่อมวลชน  ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารสินชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติเปิดโลกอทิสติก ครั้งที่ 12  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และ ความตระหนักรู้ในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาการจัดการศึกษาและการให้โอกาสแก่บุคคลออทิสติกให้เกิดแก่สมาชิกในชุมชนและสังคม  เพิ่มพูนความรู้และทักษะ ใหม่ๆ ในการให้ความช่วยเหลือพัฒนา และการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติกให้แก่ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร นักสหวิชาชีพ และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข และ เป็นเวทีในการได้เปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการให้ความช่วยเหลือพัฒนาและการจัดการศึกษารวมทั้งการแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาบุคคลออทิสติกในจังหวัดขอนแก่น ในภูมิภาค และ ในต่างประเทศ

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า  บุคคลที่มีภาวะออทิสซึมในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,025 คน จดทะเบียนคนพิการ 214 คน ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความสำคัญต่อบุคคลกลุ่มนี้ดีเสมอมา โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า คนพิการจังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ทุกภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง และ ได้วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดขอนแก่นตามยุทธศาสตร์ต่างๆดังนี้ 1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ  3. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ 4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคนพิการ 5.จัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาทุกด้านให้กับคนพิการ ผู้ปกครองและผู้ดูแลโดยมุ่งหวังพัฒนาบุคคลออทิสติกและผู้พิการด้านต่างๆ ให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งเชื่อว่าการประชุมสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้  จะสามารถให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะออทิสซึมให้มีโอกาสพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา ตามศักยภาพของตนเอง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างอิสระ และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

         รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความตั้งใจที่จะพัฒนาเหล่าเยาวชนของชาติในกลุ่มเด็กที่มีข้อจำกัดในการเรียนรู้ให้มีความสามารถช่วยเหลือตนเอง และ สังคมได้  จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติกขึ้นเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำผลของการวิจัยที่มีประสิทธิภาพนี้ไปขยายผลให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนออทิสติกทั่วทั้งภูมิภาคและของประเทศ

         “ปัจจุบันศูนย์วิจัยออทิสติกได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 14 ปี โดยศึกษาค้นคว้ารูปแบบ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระดับอนุบาล  ประถม มัธยม และ ระดับอุดมศึกษา ต่อมาปรับโครงสร้างมาเป็นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคคลที่มีภาวะออทิสซึมจึงได้เปิดหลักสูตรปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอก การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ สู่การปฏิบัติ และ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อช่วยเหลือผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้นการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เปิดโลกอทิสติก ครั้งที่ 12 นี้ จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการรวบรวม นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านดังกล่าว ในการนำเสนอนวัตกรรม ผลการวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น และ ความก้าวหน้าของผลงานวิจัยซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนานวัตกรรม ผลงานวิจัย และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาพลเมืองของประเทศไทยต่อไป”รศ.ดร.ไมตรี กล่าว

          อาจารย์พรหมณี  หาญหัก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) กล่าวว่า การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ  เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 12 : The 12TH  Conference on Reveal the Autistic world ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Early Intervention for Autism : การให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม สำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิสซึม” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 นี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นการให้บริการองค์ความรู้แก่ประชาชนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา

         “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน จากภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 ผู้จัดการบ้านเติมเต็ม บริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัด โดย กิจกรรมในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 กำหนดจัดที่โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทจังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ปกครองและบุคคลที่มีภาวะออทิสซึม  จำนวน 100 ครอบครัว ในวันพฤหัสที่ 5 เมษายน 2561 กำหนดจัดที่ห้องประชุมสายสุรีจุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”อาจารย์พรหมณี  กล่าว

   

   

   

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

ข่าว : นางสาว รวิพร สายแสนทอง กองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 3/04/18 - 16:51  เปิดอ่าน 244 ครั้ง
 
 
 
 
16 มกราวันครู ศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ จัดทำบุญและแข่งกีฬาสานสามัคคี
วันเด็กแห่งชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
เครือข่ายผลิตครูคืนถิ่นอีสานบน จัดสะท้อนผลครูคืนถิ่นอีสานตอนบน รุ่นที่ 1
ศึกษาศาสตร์ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยไฮฟอง ประเทศเวียดนาม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำบุญและกิจกรรมปีใหม่