คณะศึกษาศาสตร์ มข. ยินดีต้อนรับ ดร.เตช บุนนาค และคณะฯ ในการจัดการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัญจร ครั้งที่ 2/2561
 

 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติในการจัดการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัญจร ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1507 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

ดร.เตช บุนนาค ได้กล่าวถึงนโยบายที่สำคัญของคณะกรรมการจรรยาบรรณซึ่งมีหลักการสำคัญ 3 ด้าน คือ 1. ด้านการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 2. ด้านการพัฒนากลไกการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ 3. ด้านการป้องกันและกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การสร้างกลไกที่สำคัญได้แก่ 1. การส่งเสริมภาวะผู้นำ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างจรรยาบรรณให้เกิดขึ้นภายในคณะ/หน่วยงาน 2. การส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เพื่อให้คณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ได้รับทราบและเกิดความเข้าใจในข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณอย่างถ่องแท้ 3. มุ่งเน้นการเข้าถึงคณะ/หน่วยงาน เพื่อรับฟังการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงการเข้าถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่อาจมีขึ้น และอาจส่งผลให้การดำเนินงานด้านจรรยาบรรณมีความล่าช้าหรือไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นการเข้ามาเพื่ออำนวยความช่วยเหลือและให้เกิดการร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณร่วมกันกับคณะ/หน่วยงาน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของคณะศึกษาศาสตร์ ว่า “การปฏิบัติตนด้านจรรยาบรรณทั้งในส่วนของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และผู้รับบริการ ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยตลอด ทำให้คณะมีความโดดเด่นในหลายด้าน อาทิ จรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะอาจจะเกิดปัญหาในการให้บริการได้ง่าย หากการสื่อสารในการให้บริการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ( service mind ) ต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่องานของตน โดยมีการประชุมสายสนับสนุนทุกเดือน มีการสะท้อนผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงงานของตนให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของผู้บริหารและหัวหน้างานมีการประชุมอินเนอร์อยู่ตลอด เพื่อปรับการทำงานให้ถูกต้องตามความต้องการและทิศทางที่ถูกต้อง ในด้านการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงาน คณะฯได้พาผู้ปฏิบัติงาน แม่บ้าน บุคลากร และคณาจารย์ ไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนางานของตน อีกประการหนึ่งในการพัฒนางานของบุคลากร คือการทำแผนภาพการปฏิบัติงาน ( flowchart ) ซึ่งทำให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นระบบ รวดเร็วและถูกต้อง ในด้านการพัฒนาของคณาจารย์ โดยให้ทุนสนับสนุนในการผลิตตำรา เล่มละหลายหมื่นบาท เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการเขียนตำราของคณาจารย์ รวมถึงการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม โดยใช้โรงเรียนสาธิตฯ เป็นแหล่งพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำไปใช้พัฒนาการศึกษาในชุมชนทั่วประเทศ ตอบโจทย์มหาวิทยาลัย สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ ต่อไป”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 3/04/18 - 15:42  เปิดอ่าน 231 ครั้ง
 
 
 
 
16 มกราวันครู ศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ จัดทำบุญและแข่งกีฬาสานสามัคคี
วันเด็กแห่งชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
เครือข่ายผลิตครูคืนถิ่นอีสานบน จัดสะท้อนผลครูคืนถิ่นอีสานตอนบน รุ่นที่ 1
ศึกษาศาสตร์ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยไฮฟอง ประเทศเวียดนาม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำบุญและกิจกรรมปีใหม่