รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา    ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการรับสมัครดูที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/gs2018r1

1.       (รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา แยกเป็น แบบโควตา  แบบปกติทั่วไป (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2561)         กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา  2561   

 

รายการ

ภาคต้น

 

ภาคปลาย

แบบ ทั่วไป

 

โควตา

 

แบบทั่วไป

(รอบที่ 1)

แบบทั่วไป

(รอบที่ 2)

เฉพาะบางสาขาเท่านั้น

1. สมัคร ผ่านระบบออนไลน์

15 ม.ค.-31 มี.ค.61

14 พ.ค.-

14 มิ.ย.61

1 ส.ค. –  

30 ก.ย.61

2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก

10  เม.ย.61

19 มิ.ย.61

5 ต.ค.61

3. สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)

-

21 เม.ย. 61

23 มิ.ย. 61

20  ต.ค. 61

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์    

-

9 พ.ค.61

3 ก.ค. 61

31 ต.ค. 61

5. สอบสัมภาษณ์ 

    

21 เม.ย.61

19 พ.ค.61

7 ก.ค.61

3  พ.ย.61

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

14 พ.ค.61

31 พ.ค.61

17 ก.ค.61

13 พ.ย.61

7. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (นักศึกษาต้องยื่นใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)

23-25

พ.ค.61

18-22

มิ.ย.61

23-25 ก.ค.61

28-30 พ.ย.61

8. ปฐมนิเทศนักศึกษา

6 ส.ค. 2561

4 ม.ค. 62

9. วันเปิดภาคการศึกษา

14 ส.ค. 61

7 ม.ค. 62

เงื่อนไขในการสมัครฯ เกี่ยวกับผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ

 

ตามระเบียบการรับสมัครฯ ปี 2561  กำหนดให้ผู้สมัครฯยื่นผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบจากสถาบันทดสอบ ดังนี้ การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. , TOEFL,  IELTS, TU-GET และ CU-TEP เป็นหลักฐานแสดงความรู้ทางภาษาอังกฤษ  ยื่นประกอบพร้อมกับการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในกรณีที่ผู้สมัครฯไม่มีผลการทดสอบฯ ให้ผู้สมัครๆ สมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ที่จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.ในระบบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://englishservices.kku.ac.th/app โทร 043-202319 

 

 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------

 

      หมายเหตุ   ผู้ที่สมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณา ตรวจสอบชื่อการสมัครโดยจะต้องปรากฏ  “เลขที่ประจำตัวสอบ” หากพบว่าชื่อ A B C ยังไม่มีเครื่องหมายRครบทุกช่อง  ให้นักศึกษาดำเนินการเพิ่มข้อมูลโดยด่วน ภายในวันรับสมัครเท่านั้น      

   
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
วันที่ : 2/02/18 - 14:36  เปิดอ่าน 7040 ครั้ง
 
 
 
 
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการ TCAS 63
คณะศึกษาศาสตร์ Kick off กิจกรรม Edu Digital Thinker for Kids
แจ้ง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น