เพิ่มเติม รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.โท โครงการ สควค . ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561
 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ทุนตามโครงการ สควค. ประเภท Premium  ปีการศึกษา 2561) 

รายละเอียดการรับสมัครดูที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/ps2018r1  

รับสมัครตามโครงการ สควค. ปีการศึกษา 2561 (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2561)   

สิ่งที่ควรทราบและปฏิบัติ  

1. ผู้สมัคร  ต้องมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนฯ  ตามประกาศของ สสวท.  ดังนี้ 

-- ข้อความเพ่ิมเติม -- ตามประกาศ สสวท. ณ วันที่ 14 ก.พ. 2561 หน้าที่ 6-7  กลุ่มที่ 6 ผู้ที่เลือกสอบรับทุน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มข. (56คน) ตามไฟล์แนบท้าย  

2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มี 2 ลักษณะ ที่ต้องใช้  คือ   

  2.1  ผลทดสอบทางภาษาอังกฤษตามเงือนไขทุน สควค.  และ 

  2.2  ผลการทดสอบภษาอังกฤษ ตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มข. ฉบับที่ 67/2559 

        (ผู้สมัคร ที่ยังไม่มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ  ให้สมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ KKU-AELT ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ระยะเวลารับสมัคร  รอบที่ 1 :  15-25 ม.ค. 2561  และรอบที่ 2 :15-25 ก.พ. 2561) ระบบสมัครออนไลน์ KKU-AELTของคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

https://englishservices.kku.ac.th/app/   และ  Upload ใบสมัคร KKu-AELT  และ  ใบเสร็จการชำระเงินค่สมัคร  ในระบบการสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย มข. ภายในระยะเวลาการรับสมัคร (16ก.พ.-16มี.ค.61)    "ผลการทดสอบ KKU - AELT  ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการขอรับทุน สควค."

 

      หมายเหตุ   ผู้ที่สมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณา ตรวจสอบชื่อการสมัครโดยจะต้องปรากฏ  “เลขที่ประจำตัวสอบ”หากพบว่าชื่อ A B C ยังไม่มีเครื่องหมายRครบทุกช่อง  ให้นักศึกษาดำเนินการเพิ่มข้อมูลโดยด่วน ภายในวันรับสมัครเท่านั้น      

 
 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

ตาราง แจ้งกำหนดการสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอักงฤษเชิงวิชาการ KKU-AELT  ที่จัดสอบโดย คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข.  ในระบบสมัครออนไลน์ ได้ที่ 

https://englishservices.kku.ac.th/app/   

ครั้งที่    ระยะเวลารับสมัคร      สอบข้อเขียน     เวลาสอบ     ประกาศผลสอบ 
 1  15 -25 ม.ค. 2561 

   10-11 ก.พ. 2561

สอบวันละ 2 รอบ รอบละไม่เกิน 90 คน  

  09.00-12.00 น. และ 

  13.00-16.00 น.

  21 ก.พ. 2561   
 2  15-25 ก.พ. 2561 

   8-11 มี.ค. 2561 

สอบวันละ 2 รอบ รอบละไม่เกิน 90 คน 

  09.00-12.00 น. และ 

  13.00-16.00 น.

  21 มี.ค. 2561 


   
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
วันที่ : 22/01/18 - 11:28  เปิดอ่าน 3108 ครั้ง
 
 
 
 
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการ TCAS 63
คณะศึกษาศาสตร์ Kick off กิจกรรม Edu Digital Thinker for Kids
แจ้ง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น