สถาบัน IRDTPมข.ลงนาม MOU ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาครูไทยและเขตลุ่มน้ำโขง
 

 

“กิจกรรมการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาครู ในประเทศไทยและประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CLMV) และอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 3” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น(IRDTP) ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาครูแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น (National Center for Teacher Development: NCTD) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวรายงาน

 

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ, ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา, รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 320 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานลงความนามความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันฯ กับ สถาบันพัฒนาครูแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น (National Center for Teacher Development: NCTD)  นำโดย Mr.Tsutomu Takaguchi รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และ Ms.Teruko Ohno หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลสถาบันฯ

 

รองศาสตราจารย์ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาครูในประเทศไทยและประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CLMV) เป็นความพยายามต่อเนื่องของคณะศึกษาศาสตร์ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยและพัฒนางานวิจัยในระดับลึก เพื่อบูรณาการความต้องการด้านการพัฒนาวิชาชีพครูของประเทศไทยจากทุกภูมิภาคเชื่อมโยงกับทิศทางและความต้องการของกลุ่มประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน และมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับประเทศที่มีประสบการณ์ และประสบความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาอย่างประเทศญี่ปุ่น”

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีมาอย่างยาวนาน มีการปรับแนวคิดและกระบวนการของประเทศญี่ปุ่นนำเอามาปรับใช้ โดยความร่วมมือที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง คือความร่วมมือระหว่าง Center for Research on International Relational Cooperation in Educational Development (CRICED) และศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา (Center for Research in Mathematics Education (CRME) ที่ได้เริ่มต้นความร่วมมือโดยการจัดตั้งโครงการ APEC Lesson Study ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน และหลังจากที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่นกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จังหวัดขอนแก่นมีการขยายตัวในทุกๆด้าน รวมทั้งทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณาเห็นว่าการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น ความจำเป็นในการเป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยและพัฒนางานวิจัยในระดับลึก เพื่อบูรณาการความต้องการด้านการพัฒนาวิชาชีพครูของประเทศไทยจากทุกภูมิภาคเชื่อมโยงกับทิศทางและ ความต้องการของกลุ่มประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์  กล่าวต่อว่า“สืบเนื่องจากการที่ผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าพบปะและปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 20-28 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา และได้มีการเจรจาตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยและประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CLMV) นั้น

ครั้งนี้ตัวแทนจากสถาบันพัฒนาครูแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น (National Center for Teacher Development: NCTD) ได้มาเยือนสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ไปเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้มาพบปะหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งบรรยายพิเศษให้กับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบุคลากรทางการศึกษา”

โดยสาระสำคัญในการลงนามความร่วมมือมุ่งเน้นพัฒนาครูในประเทศไทยและประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CLMV) ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านการฝึกหัดและพัฒนาครู มาตรฐานและระบบการประเมินคุณภาพ และการบริการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ร่วมไปถึงการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพครู อีกทั้งยังสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อพัฒนาครูประจำการและผู้บริหารสถานศึกษา

และในช่วงท้ายได้จัดลงนามความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนา

การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายและโรงเรียนเพิ่มเติมอีก 6 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ 50 โรงเรียน

   

   

รองศาสตราจารย์ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
   

รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
   

   

   

   

   

ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน บรรยายพิเศษ
   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 6/07/16 - 17:28  เปิดอ่าน 1407 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่า “คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบ 40 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส ครบรอบ 30ปี กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof.Tad Watanabe จาก Kennesaw State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันสถาปนา 33ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิด TONETHO EXIBITION OPEN HOUSE และแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์