เปิดตัวโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 

 

 

ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการ โดยได้นำเอาโรงเรียนในเครือข่ายกว่า 10 โรงเรียน ห้องเรียนต้นแบบ และนวัตกรรมการศึกษา (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) มาแสดงในนิทรรศการ ในงานเปิดตัว “โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 2 เมษายน 2557

 
 

 

งานเปิดตัว “โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ศาสตราจารย์ นพ.วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวรายงาน

 

การจัดทำโครงการ “แก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” เป็นโครงการต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 ซึ่งมีเป้าหมาย คือ 1. เพื่อกำจัดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและลดการเสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนในสตรีมีครรภ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.การเสริมไอโอดีนเพื่อเพิ่มไอคิวของเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.เพื่อยกพลสมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงการย่อยภายใต้โครงการดังกล่าว จำนวน 4 โครงการ ที่ดำเนินโครงการครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ประกอบด้วย

1.โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.โครงการเสริมไอโอดีนเสริมไอคิว

3.โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.โครงการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “ขอขอบคุณและขอชื่นชมต่อความคิดริเริ่มในการประสานความร่วมมือและการเสริมหนุนในระหว่างกันของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ และการจุดประกาย รวมทั้งข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากท่าน ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จนเป็นที่มาของการเริ่มต้นโครงการและการแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนในพิธีเปิดตัวโครงการ แก้ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน เป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่เป็น 1 ใน 3 ของประเทศ มีประชากรกว่า 20 ล้านคม เป็นภูมิภาคที่มีปัญหาและข้อจำกัดนานัปการ โดยเฉเพาะปัญหาทางด้านสุขภาพ การติดเชื้อทางพยาธิใบไม้ตับและการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีสูงสุดในประเทศ และสูงสุดในโลก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ มารดรและเด็กขาดสารไอโอดีน อันมีผลต่อการพัฒนาการทางสมองและสติปัญญา ตลอดจนปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่สูงที่สุดในประเทศ ถึงแม้จะมีความพยายามในการแก้ปัญหา และการพัฒนาปัญหาต่างๆ มาโดยตลอด แต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้เพียงบางส่วน แต่จะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหากับอีกบางส่วน ทั้งนี้ เนื่องจากขาดการวิเคราะห์และมองปัญหาแบบองค์รวม จึงส่งผลให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนา ยังไม่ตรงกับประเด็นปัญหาดังที่กล่าวมา ดังนั้น โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล่ำทางสังคม ซึ่งมีสโลแกนว่า KKU For Better Life หรือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จึงเป็นโครงการที่หลอมรวมและเชื่อมโยงปัญหาด้านสุขภาพ การศึกษาและความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเป็นตัวตั้งและบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้การประสารความร่วมมือและการเสริมหนุนให้เกิดพลังแห่งการขับเคลื่อนโครงการสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ จากกระทรวงหลักทั้ง 3 ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่ ผมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ จะสามารถดำเนินโครงการและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้”

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยณะกรรมการโครงการฯ คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องของโครงการฯ และส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปรครองส่วนท้องถื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมดำเนินโครงการทั้ง 4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับสาธารณะ ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในพื้้นที่ได้รับทราบและพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมและการขยายผลการดำเนินงาน และประสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการในระยะต่อไป จึงได้จัดให้มีพิธีเปิดตัวโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการของโครงการทั้ง 4 และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ตลอดจนปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจาก ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 1000 คน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 3/04/14 - 14:13  เปิดอ่าน 1539 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่า “คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบ 40 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส ครบรอบ 30ปี กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof.Tad Watanabe จาก Kennesaw State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันสถาปนา 33ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิด TONETHO EXIBITION OPEN HOUSE และแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์