คณะศึกษาศาสตร์เปิดชั้นเรียนระดับชาติ พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 8  The 8th National Open Class ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวรายงาน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2557

 
 

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพครู และเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ประกอบด้วยกิจกรรมการสาธิตการสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และมอบงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนในโครงการฯ การแสดงนิทรรศการของโรงเรียนในโครงการ การบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ และการเสวนา 10 ปีการก่อตั้งศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาอีกด้วย

            ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า "กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ในครั้งนี้จะช่วยให้เห็นภาพของการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ผ่านการสาธิตการสอนของผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ซึ่งทำให้เห็นถึงความพยายามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านการศึกษาที่ต้องอาศัยระยะเวลาและความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข และการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่ขยายผลจากโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดที่ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนและเป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมทั้ง 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 53 โรงเรียน 38 เขตพื้นที่การศึกษาและในภาคเหนือ จำนวน 6 โรงเรียน 6 เขตพื้นที่การศึกษา ที่ดำเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเล็งเห็นถึงชั้นเรียนที่ให้คุณค่ากับแนวคิดของนักเรียนทุกคน และสามารถนำแนวทางการสอนโดยใช้นวัตกรรมทั้งสองนี้ต่อไปในอนาคต"
            สำหรับกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีนี้มีการสาธิตการสอนทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ประกอบด้วย Prof. Masami Isoda (มาซามิ อิโซดะ) Prof. Cheng Chun ChorLitwin (เช็ง ชุน ชอ ลิตวิน) Prof. YushiTakigahira(ยูชิ ทากิกะฮิระ) Prof. YusuhiroHosomizu (ยูซุฮิโระ โฮโซมิสึ) Prof. ToshinobuHatanaka (โทชิโนบุ ฮาทานากะ) และการเสวนาครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเครือข่าย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนและนักศึกษากว่า 1,500 คน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

ข่าว  :  สมเจตน์ แก้ววงษ์ / บริพัตร  ทาสี

http://goo.gl/F1eQ2E

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 2/04/14 - 10:05  เปิดอ่าน 1978 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่า “คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบ 40 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส ครบรอบ 30ปี กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof.Tad Watanabe จาก Kennesaw State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันสถาปนา 33ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิด TONETHO EXIBITION OPEN HOUSE และแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์