Untitled Document

หลักสูตรปริญญาตรี
ลำดับ หลักสูตร
1 เอกสารรับรองหลักสตร พ.ศ.2547 จาก กคศ.
2 หนังสือรับรองหลักสูตร กคศ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ.2552
3 หนังสือรับรองหลักสูตร กคศ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ.2550
4 หนังสือรับรองหลักสูตร กคศ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ.2552
5 หนังสือรับรองหลักสูตร กคศ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ.2552
6 หนังสือรับรองหลักสูตร กคศ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ.2552
7 หนังสือรับรองหลักสูตร กคศ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ.2556 สาขาวิชาศิลปศึกษา
8 หนังสือรับรองหลักสูตร กคศ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ.2556 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ
9 หนังสือรับรองหลักสูตร กคศ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ.2556 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และ คณิตศาสตรศึกษา
10 หนังสือรับรองหลักสูตร กคศ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ.2556 สาขาวิชาสังคมศึกษา
11 หนังสือรับรองหลักสูตร กคศ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ.2556 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
12 หนังสือรับรองหลักสูตร กคศ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ.2556 สาขาวิชาพลศึกษา
13 หนังสือรับรองหลักสูตร กคศ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ.2556 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
14 หนังสือรับรองหลักสูตร กคศ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ.2556 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
15 หนังสือรับรองหลักสูตร กคศ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ.2556 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ