คู่มือการใช้ระบบการออกหนังสือราชการ
 

ระบบการออกหนังสือราชการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
สร้างหนังสือราชการ
2
แก้ไข-ลบ-หนังสือราชการ
ADM
ออกเลขที่หนังสือราชการ
ADM
กำหนดลายเซ็น
3
4
ค้นหาหนังสือราชการ
5
คำสั่งภายใน กลุ่มงานบริหารและการจัดการ