แผนที่คณะ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู

งานบริการศึกษา

มือถือ : 091-8617256
ระดับปริญญาตรี โทรศัพท์ 043-343452-3 ต่อ 315
ระดับบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 043-343452-3 ต่อ 316