ศึกษาศาสตร์ มข. หารือ MOU ระดับบัณฑิตศึกษา Shaanxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัย Shaanxi Normal University (陕西师范大学) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 

  • รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
  • รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์
  • อ.ดร.ณัฐพล มีแก้ว​ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยชั้นแนวหน้าและการต่างประเทศ
  • ผศ.นารีนารถ กลิ่นหอม อาจารย์ประจำสาขาการสอนภาษาจีน
  • อ.ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาการสอนภาษาจีน 

การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย Shaanxi Normal University โดยเฉพาะในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และหลักสูตรทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประชุมจาก Faculty of Education, Shaanxi Normal University ได้แก่ 

  • Prof. Sen Li (李森) Dean of Faculty of Education
  • Prof. Hongliang Ma (马红亮)  Associate Dean (International)
  • Dr. Kai Ren (任凯), International Partnership Manager 

การหารือ MOU นี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างพันธมิตรทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Shaanxi Normal University เพื่อเปิดโอกาสแก่คณจารย์และนักศึกษาทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและวัฒนธรรมในทั้งสองประเทศ