กำหนดการกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

Facebook
Twitter

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom meeting

ภาคเช้า ช่วงที่ 1

ผ่านระบบ Zoom Meeting
https://kku.world/yhel1
Meeting ID: 920 8375 7219
Passcode: 12345

08.30 น.     ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่พร้อมกันในห้อง ZOOM
09.00 น.     ชมวิดีทัศน์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์
09.10 น.      กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ โดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
09.20 น.      แนะนำการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
                โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์ (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ)และถาม-ตอบ
09.40 น.      แนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการและทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
                โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์) และถาม-ตอบ
10.00 น.      แนะนำรูปแบบการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2566
                โดย นายปฏิพนธ์ หฤแสง (นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566)
10.20 น.      ชมวิดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน สถานที่ ภายในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                โดย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 และถาม-ตอบ

ภาคเช้า ช่วงที่ 2

ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่พบคณาจารย์สาขาวิชาฯ
เวลา 10.30 – 12.00 น.

คณิตศาสตรศึกษา
https://kku.world/paxdk
Meeting ID: 845 914 8543
Passcode: math
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ภัทรวดี แพงจันทร์
ติดต่อ : 098-615-4435
วิทยาศาสตร์ศึกษา
https://kku.world/cv0yu
Meeting ID: 852 616 4883
Passcode: sci
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.สุพิชญาภรณ์ คำตะพันธ์
ติดต่อ : 098-139-3233
คอมพิวเตอร์ศึกษา
https://kku.world/xmi9h
Meeting ID: 233 211 9589
Passcode: com
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.สิริกร ห้องแซง
ติดต่อ : 093-502-5417
พลศึกษา
https://kku.world/3irkr
Meeting ID: 920 724 5655
Passcode: pe
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.จิตสุนันท์ ข่าทิพย์พาที
ติดต่อ : 099-463-1620
การสอนภาษาญี่ปุ่น
https://kku.world/lk6ze
Meeting ID: 631 903 3239
Passcode: tjl
ผู้รับผิดชอบ : นายสถบดี แสนมี
ติดต่อ : 082-582-4684
สังคมศึกษา
https://kku.world/u7zu0
Meeting ID: 306 415 5240
Passcode: soc
ผู้รับผิดชอบ : นายณัฐกิตต์ จำปาจีน
ติดต่อ : 096-286-7636
การสอนภาษาไทย
https://kku.world/h6mo7
Meeting ID: 747 027 4317
Passcode: ttl
ผู้รับผิดชอบ : นายณภัทร ชมภู
ติดต่อ : 091-868-7626
การสอนภาษาอังกฤษ
https://kku.world/i9jn4
Meeting ID: 889 614 1281
Passcode: tesol
ผู้รับผิดชอบ : นายภูมินทร์ เกณสาคู
ติดต่อ : 098-863-3774
ศิลปศึกษา
https://kku.world/efzat
Meeting ID: 675 685 5201
Passcode: art
ผู้รับผิดชอบ : นายธีรพล สมภิพงษ์
ติดต่อ : 065-704-4041
ดนตรีศึกษา
https://kku.world/jwado
Meeting ID: 451 892 5664
Passcode: music
ผู้รับผิดชอบ : นายปฏิพล หฤแสง
ติดต่อ : 081-544-7870
วิชาเอกเดี่ยวการประถมศึกษา
วิชาเอกคู่การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา

https://kku.world/936bl
Meeting ID: 611 248 9144
Passcode: ece
ผู้รับผิดชอบ : นายอัจฉริยวุธ พิมพ์ปัด
ติดต่อ : 061-620-9741