พื้นฐานการศึกษา-FOUNDATION OF EDUCATION
Untitled Document
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04 (ปรับปรุงครั้งที่1)
219 701 - พื้นฐานการศึกษา [FOUNDATION OF EDUCATION]
1. รหัสและชื่อวิชา
219 701
พื้นฐานการศึกษา
FOUNDATION OF EDUCATION
3 (3-0-0)
2. จำนวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
3. สังกัดวิชา
ภาควิชา/สาขาวิชา -
คณะศึกษาศาสตร์
4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
ศึกษาและวิเคราะหืปรัชญาพื้นฐาน ปรัชญาการศึกษาร่วมสมัย การนำปรัชญาการศึกษามาประยุกต์ใช้กับสังคมไทย วิเคราะห์สาระสำคัญทางสังคมวิทยาการศึกษา การศึกษากับสังคม โรงเรียนในฐานะเป็นสังคม วิเคราะห์ทฤษฎีพัฒนาการ ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการสอนและวิธีการสอน
5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
ไม่มี
6. ประเภทวิชา
เป็น
เป็น
7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
ไม่พบข้อมูล
8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
ไม่พบข้อมูล
 

ภาพกิจกรรม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Faculty of Education Khon Kaen University