ทำเนียบนักศึกษา
 
 
รุ่น 1 รับภาคปลาย ปี 2543
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สาขาวิชา ป.โท ที่ทำงานเดิม ที่ทำงานปัจจุบัน
  1   สวัสดิ์ โพธิวัฒน์   51   วิจัยการศึกษา   ผศ. สถาบันราชภัฏสุรินทร์   ผศ. ม. ราชภัฏสุรินทร์
  2   กัญญา โพธิวัฒน์   49   คณิตศาสตร์ศึกษา   ผศ. สถาบันราชภัฏสุรินทร์   ผศ. ม. ราชภัฏสุรินทร์
  3   สมคิด สร้อยน้ำ   47   การสอนวิทยาศาสตร์   คณบดีคณะครุศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานี   ผู้ช่วยอธิการบดี ม. ราชภัฏอุดรธานี
  4   เปรื่อง จันดา   50   มัธยมศึกษา   ผศ. สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์   อธิการบดี ม. ราชภัฏเพชรบูรณ์
  5   กุหลาบ ปุริสาร   48   บริหารการศึกษา   ผอ. ร.ร. พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย   อาจารย์มหาวิทยาลัยอีสาน
  6   มัณฑนา อินทุสมิต   46   แนะแนวการศึกษา   ผศ. สถาบันราชภัฎเลย   ผศ. ม. ราชภัฏเลย
  7   ศรีมาลา จตุพร   42   ภาษาอังกฤษ   อาจารย์ ร.ร. อนุกูลนารี กส.   อาจารย์ ร.ร. อนุกูลนารี กส.
  8   พิธาน พื้นทอง   41   เทคโนโลยีการศึกษา   ผอ. สปจ. เลย   ผอ. สำนักติดตามและประเมินผล ฯ สพฐ. ศธ.
  9   ประยุทธ ชูสอน   43   บริหารการศึกษา   เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มข.   เลขาฯ โครงการ ป. เอก บริหารฯ มข.
  10   เสาวนี สิริสุขศิลป์   33   นิเทศการศึกษา   อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มข.   ผศ. คณะศึกษาศาสตร์ มข.
  11   ยุวดี ไวทยะโชติ   40   สังคมวิทยาการพัฒนา   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ว. โยนก ลป.   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
  12   จารุวรรณ ประทุมศรี   27   เทคโนโลยีการศึกษา   นักวิชาการ ม. มหาสารคาม   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม. ประสานมิตร
  13   วาฑิต ระถี   46   บริหารการศึกษา   ศึกษานิเทศก์ สปอ. เชียงยืน มส.   อาจารย์ ม. ทักษิณ
  14   ธรินธร นามวรรณ   31   บริหารการศึกษา   อาจารย์ ม. มหาสารคาม   อาจารย์ ม. มหาสารคาม
รุ่น 2 รับภาคปลาย ปี 2545
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สาขาวิชา ป.โท ที่ทำงานเดิม ที่ทำงานปัจจุบัน
  1   สุรัตน์ ดวงชาทม   47   บริหารการศึกษา   ผอ. สปจ. มหาสารคาม   ผอ. สพท ร้อยเอ็ด เขต 1
  2   สถาพร หยองเอ่น   45   บริหารการศึกษา   ผอ. สปจ. สกลนคร   ผอ. สพท. ขอนแก่น เขต 3
  3   จำลอง นนท์พละ   42   บริหารการศึกษา   ผอ. สปจ. สุรินทร์   ผอ สพท. อุบลราชธานี เขต 1
  4   สุเทพ บุญเติม   48   บริหารการศึกษา   ศธจ. สกลนคร   ผอ. สพท. เลย เขต 1
  5   ศิริ ถีอาสนา   47   บริหารการศึกษา   ศธอ. เมือง ขก.   ผศ. ม. ราชภัฏมหาสารคาม
  6   อนันท์ งามสะอาด   48   บริหารการศึกษา   ผอ. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   ผอ. วิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษ
  7   ไชยา ภาวะบุตร   38   บรรณารักษ์ศาสตร์   ผศ. สถาบันราชภัฏสกลนคร   เลขาฯ โครงการ ป. เอก ม. ราชภัฏสกลนคร
  8   วาโร เพ็งสวัสดิ์   33   วัดผลการศึกษา   ผศ. สถาบันราชภัฏสกลนคร   ผู้ช่วยอธิการบดี ม. ราชภัฏสกลนคร
  9   อาคม อึ่งพวง   44   เทคโนโลยีการศึกษา   ผอ. รร. สาธิต มข.   ผอ. ศูนย์ออทิสติค รร. สาธิต มข.
  10   สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ   40   บริหารการศึกษา   ผอ. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่   ผอ. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
  11   คะนึง สายแก้ว   45   การศึกษาปฐมวัย   ผศ. สถาบันราชภัฏสุรินทร์   ผศ. ม. ราชภัฏสุรินทร์
  12   ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข   46   Curriculum Instruction   ผศ. ศึกษาศาสตร์ มข.   รศ. ศึกษาศาสตร์ มข.
  13   สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์   32   รัฐประศาสนศาสตร์   อาจารย์ ม. อีสเทิร์นเอเชีย กทม.   ผศ. ม. มหาสารคาม
  14   อำนาจ ชนะวงศ์   49   รัฐประศาสนศาสตร์   ผอ. รร.เทคโนโลยีพลพริชยการ   ผศ. ม. มหาสารคาม
รุ่น 3 รับภาคปลาย ปี 2547
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สาขาวิชา ป.โท ที่ทำงานเดิม ที่ทำงานปัจจุบัน
  1   เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ   30   จิตวิทยาการศึกษา   บุคลากร 4 สพท. อำนาจเจริญ อบ.   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
  2   แก้วเวียง นำพาผล   40   บริหารการศึกษา   ผอ. รร. บ้านหนาดสงเคราะห์ มส.   ผู้อำนวยการกองกลาง ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
  3   ดุสิต สมศรี   42   การประถมศึกษา   รอง ผอ. สพท อบ. 5   รอง ผอ. สพท อบ. 5
  4   นภดล พูลสวัสดิ์   51   การอุดมศึกษา   ผศ. สถาบันราชภัฏสุรินทร์   ประธานโครงการ ป. เอก บริหารฯ ม. ราชภัฏสุรินทร์
  5   พงษ์ธร สิงห์พันธ์   47   บริหารการศึกษา   สพท อบ. 4   อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ม. ราชภัฎอุบลราชธานี
  6   ภิญโญ มนูศิลป์   47   การมัธยมศึกษา   ผศ. สถาบันราชภัฏเลย   ผศ. ม. ราชภัฏเลย
  7   มณพ สกลศิลป์สิริ   46   เทคโนโลยีการศึกษา   ผอ. รร. ซำสูงพิทยาคม ขก.   ผอ. รร. ซำสูงพิทยาคม ขก.
  8   สัมฤทธิ์ กางเพ็ง   45   บริหารการศึกษา   ผอ. รร.บ้านค้อท่อนน้อย ขก.   ผอ. รร.บ้านค้อท่อนน้อย ขก.
  9   สุดสวาท ประไพเพ็ชร   45   ภาษาศาสตร์   ผช. ผอ.รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย พช.   ผช. ผอ. รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
  10   สุพจน์ ประไพเพ็ชร   45   ภาษาศาสตร์   ผอ. รร. บ้านป่าแดง (เขาค้อ) พช.   ผอ. รร. บ้านป่าแดง (เขาค้อ) เพชรบูรณ์
  11   สุเมธ ปานะถึก   45   ภูมิศาสตร์   ผอ. รร. กุดสะเทียนวิทยาคาร นภ.   ผอ. รร. โนนสัง หนองบัวลำภู
  12   แสงรุนีย์ มีพร   48   หลักสูตรและการสอน   ศึกษานิเทศก์ 9 สพฐ อำนาจเจริญ   ศึกษานิเทศก์ 9 สพท อำนาจเจริญ
  13   สายสมร ศักดิ์คำดวง   43   บริหารการศึกษา   ผช. ผอ. รร. จตุรมิตรวิทยาคาร ขก.   อาจารย์ ม. ราชภัฎร้อยเอ็ด
รุ่น 4 รับภาคปลาย ปี 2548
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สาขาวิชา ป.โท ที่ทำงานเดิม ที่ทำงานปัจจุบัน
  1   วิชิต กำมันตะคุณ ทุนสกอ.   36   นิเทศและพัฒนาหลักสูตร   อาจารย์ ม. ราชภัฏร้อยเอ็ด   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
  2   สมภาร ศิโล ทุนสกอ.   33   การวัดผลการศึกษา   ผอ. กองบริการ ม.ราชภัฏชัยภูมิ   ผุ้ช่วยอธิการบดี ม.ราชภัฏชัยภูมิ
  3   ไกศิษฎ์ เปลรินทร์   51   การสอนภาษาอังกฤษ   ผอ. รร. จตุรมิตรวิทยาคาร ขก.   ผอ. รร. จระเข้วิทยายน ขอนแก่น
  4   เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ   49   การศึกษานอกระบบ   นักวิชาการ มข. วิทยาเขต นค.   นักวิชาการ มข. วิทยาเขตหนองคาย
  5   โกวิท วัชรินทรางกูร   36   การสอนภาษาไทย   อาจารย์ ม. ราชภัฏบุรีรัมย์   อาจารย์ ม. ราชภัฏบุรีรัมย์
  6   ประกอบ จันทรทิพย์   47   การบริหารการศึกษา   รอง ผอ. สพท อุดรธานี เขต 2   ผอ. สพท อุดรธานี เขต 2
  7   ประยูร เจริญสุข   50   การบริหารการศึกษา   ศึกษานิเทศก์ สพท นค. เขต 1   อาจารย์ ม. ราชภัฎชัยภูมิ
  8   ปาริสา อร่ามเรือง   31   การศึกษาคณิตศาสตร์   อาจารย์ รร. กำแพง ศีรษะเกษ   อาจารย์ รร. กำแพง ศีรษะเกษ
  9   พงษ์นิมิต พงษ์ภิญโญ   27   การบริหารการศึกษา   ผช. รร. พงษ์ภิญโญเทคโนโลยี   อาจารย์ ม. ราชภัฎอุดรธานี
  10   พัชรกฤษณ์ พวงนิล   35   การประถมศึกษา   ศน. สพท. สารคาม เขต 1   ศน. สพท. สารคาม เขต 1
  11   พิมผกา ธรรมสิทธิ์   41   การบริหารการศึกษา   อาจารย์ ม. ราชภัฏอุตรดิดถ์   อาจารย์ ม. ราชภัฏอุตรดิดถ์
  12   ศิริกุล นามศิริ   45   หลักสูตรและการสอน   ผช. ผอ. เขตพื้นที่ กศ. ขก. 1   รอง. ผอ.สพท. ขอนแก่น เขต 1
  13   สมใจ อุดมศรี   42   หลักสูตรและการสอน   รอง ผอ.เตรียมอุดมฯ สกลนคร   รอง ผอ.เตรียมอุดมฯ สกลนคร
  14   สมจิต สงสาร   42   เทคโนโลยีการศึกษา   ผอ. รร. บ้านแสงเมืองแคน ศก.   ผอ. รร. บ้านแสงเมืองแคน ศก.
  15   อภิสิทธิ์ บุญยา   43   การบริหารการศึกษา   ผู้ตรวจฯ สพท อบ. เขต 3   รอง ผอ. สพท. อุบลราชธานี. เขต 3
รุ่น 5 รับภาคปลาย ปี 2549
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สาขาวิชา ป.โท ที่ทำงานเดิม ที่ทำงานปัจจุบัน
  1   น.ส. ยุวธิดา ชาปัญญา   28   หลักสูตรการสอน มข.   ครู รร. โสกนกเต็น ขอนแก่น   อาจารย์ ม. ราชภัฎร้อยเอ็ด
  2   นางสาวดาวรุวรรณ ถวิลการ   27   วิจัยและสถิติทางการศึกษา มศว.   ครู รร. คำม่วง กาฬสินธุ์   อาจารย์ ม. ราชภัฎร้อยเอ็ด
  3   นายจตุรงค์ ธนะสีลังกูร   26   หลักสูตรและการสอน มข.   ครู รร. บ้านนาก้านเหลือง สค.   ครู รร. บ้านนาก้านเหลือง สค.
  4   นายคมสันต์ ขจรปัญญาไพศาล ทุน สกอ.   33   เทคโนโลยีทางการศึกษา มมส.   อาจารย์ ม. ราชภัฎกาฬสินธุ์   อาจารย์ ม. ราชภัฎกาฬสินธุ์
  5   น.ส. ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์ ทุน คปก   29   ภาษาอังกฤษ มข.   อาจารย์ ว. บัณฑิตเอเชีย ขก   อาจารย์ ม. ราชภัฏอุดรธานี
  6   Mr. Kayygnasone Navaman   41   บริหารการศึกษา มข.   กระทรวงศึกษาธิการ ลาว   กรมจัดตั้งและพนักงาน กระทรวงศึกษาธิการ สปป. ลาว
  7   นายพิสิฐ เทพไกวัล   49   ประถมศึกษา มข.   ผอ. รร.บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย ขก   ผอ. รร. บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย ขก
  8   นางณัฐพร ชินบุตร   44   บริหารการศึกษา มข.   ผอ. รร. บ้านโนนสมบูรณ์ ขก   ผอ. รร. ศรีกระนวน ขอนแก่น
  9   นายชัยยนต์ เพาพาน   49   ไทยคดีศึกษา มมส   อาจารย์ ม. ราชภัฎกาฬสินธุ์   อาจารย์ ม. ราชภัฎกาฬสินธุ์
  10   นายพงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว   47   บริหารการศึกษา มข.   ศน. สพท. เขต 1 ขก.   ศน. สพท. เขต 1 ขก.
  11   นายอดิศร โชคบัณฑิต   45   บริหารการศึกษา มข.   รอง ผอ. รร. หนองขามวิทยาคาร ขก   รอง ผอ. รร. หนองขามวิทยาคาร ขก
  12   นางสุกานดา ธิมา   43   พื้นฐานการศึกษา จุฬา   ศน. สพท. เขต อบ.   ศน. สพท. อบลราชธานี เขต 1
  13   นายอาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์   32   บริหารธุรกิจ มข.   รองนายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านไผ่   รองนายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านไผ่
  14   นางจินตนา ศรีสารคาม   42   บริหารการศึกษา มข.   ผอ. รร. บ้านโนนสรรค์ ขก.   ผอ. รร. บ้านโนนสรรค์ ขอนแก่น
  15   นายสุชาติ บางวิเศษ   42   บริหารการศึกษา มมส.   เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มมส.   อาจารย์ ม. มหาสารคาม
  16   นายชีวิน อ่อนละออ   50   เทคโนโลยีทางการศึกษา มข.   ผู้ช่วยอธิการบดี ม. อีสาน   ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยอิสาน
  17   นางรัติพร ภาธรธุวานนท์   36   เทคโนโลยีทางการศึกษา มมส.   ศน. สพท. เขต 1 มหาสารคาม   ศน. สพท. เขต 1 มหาสารคาม
รุ่น 6 รับภาคปลาย ปี 2550
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สาขาวิชา ป.โท ที่ทำงานเดิม ที่ทำงานปัจจุบัน
  1   นางสาวเพ็ญพร ทองคำสุก   27   วิจัยและสถิติ (มศว.)   อัตราจ้าง ม. ราชภัฏบ้านสมเด็จ   อาจารย์ ม. ราชภัฎบ้านสมเด็จ กทม.
  2   นางสาวธันยาภรณ์ พาพลงาม   30   จิตวิทยาการการศึกษา มข.   นักวิจัย ศูนย์ออทิสติค มข.   อาจารย์ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
  3   นางสาวทัตพิชา นันทะ ทุนสกอ.   33   MBA African University   ศูนย์ภาษา ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   -
  4   นายศักดินาภรณ์ นันที   43   วิทย์สิ่งแวดล้อม ม. เกษตร   ผอ. กองแผนฯ ม. ราชภัฎเลย   ผอ. กองแผนฯ ม. ราชภัฎเลย
  5   นายอนันต์ พันนึก   44   บริหารการศึกษา มสธ และ มข.   รอง ผอ. สพท หนองคาย เขต 2   รอง ผอ. สพท หนองคาย เขต 2
  6   นางชัชจริยา ใบลี   54   อุดมศึกษา มศว.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม. ราชภัฎเลย   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม. ราชภัฎเลย
  7   นายสุรินทร์ นำพาผล   45   บริหารการศึกษา ราชภัฎบุรีรัมย์   ผอ. รร. บ้านศรีสมบุรณ์ กาฬสินธุ์   ผอ. รร. บ้านศรีสมบุรณ์ กาฬสินธุ์
  8   นางสิริลักษณ์ สามารถ   46   บริหารการศึกษา มข.   ผอ. รร. บ้านโนนลาน ขอนแก่น   ผอ. รร. บ้านโนนลาน ขอนแก่น
  9   นายทองใส เทียบดอกไม้   46   บริหารการศึกษา มมส.   ผอ. รร. บ้านหนองสระพัง มหาสารคาม   ผอ. รร. บ้านหนองสระพัง มหาสารคาม
  10   นายเทวรัฐ โตไทยะ   50   บริหารการศึกษา มข.   ผอ. สพท. เลย เขต 1   ผอ. สพท. เลย เขต 1
  11   นายสันติสุข ภูศรีโสม   40   จิตวิทยาการศึกษา มมส.   รอง ผอ. สพท กาฬสินธุ์ เขต 2   รอง ผอ. สพท กาฬสินธุ์ เขต 2
  12   นางสุธาสินี แม้นญาติ   33   บริหารการศึกษา ราชภัฎเลย   ครูปฏิบัติการ ศน. เทศบาล ขอนแก่น   ครูปฏิบัติการ ศน. เทศบาล ขอนแก่น
  13   นางนิตยา จันทะปัสสา   43   บริหารการศึกษา มมส.   ครู รร. เกิ้ง ฯ มส.   ครู รร. เกิ้ง ฯ มหาสารคาม
  14   นางจงใจ เตโช   52   การศึกษาพิเศษ มมส.   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ม. นครพนม   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ม. นครพนม
  15   นายวสันต์ สัตยคุณ   47   หลักสูตรและการสอน มข.   รอง ผอ. สพท ขอนแก่น เขต 2   รอง ผอ. สพท ขอนแก่น เขต 2
  16   นางแวววรรณ พงษ์สะอาด   38   สังคมสงเคราะห์ ธรรมศาสตร์   ผู้จัดการอนุบาลบัณฑิตน้อย หนองคาย   ผู้จัดการอนุบาลบัณฑิตน้อย โพนพิสัย หนองคาย
รุ่น 7 รับภาคปลาย ปี 2551
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สาขาวิชา ป.โท ที่ทำงานเดิม ที่ทำงานปัจจุบัน
  1   นางสาวจิรวรรณ เล่งพานิชย์   34   บริหารการศึกษา มมส.   อาจารย์โรงเรียนพงษ์ภิญโญเทคโนโลยี   -
  2   นายดุสิต วิพรรณะ   35   การวัดและประเมินผลฯ มข.   สถาบันพลศึกษา ชัยภูมิ   สถาบันพลศึกษา ชัยภูมิ
  3   นางสาวเพียงแข ภูผายาง   30   หลักสูตรและการสอน มข.   ครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา มข.   ครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา มข.
  4   นางนิกัญชลา ล้นเหลือ   33   หลักสูตรและการสอน มข.   ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
  5   นางดวงนภา มกรานุรักษ์   36   การจัดการภาครัฐนิด้าและABAC   ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือ   ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือ
  6   นางนฤชล ไหลงาม   45   บรรณารักษ์และสารสนเทศ มมส   รอง ผอ. เขตพื้นที่ กศ. 1 ขก   รอง ผอ. เขตพื้นที่ กศ. 1 ขก
  7   นางตวัญจ์ลักษณ์ พวงนิล   38   วิทยาศาสตร์ศึกษา มมส.   ครูโรงเรียนผดุงนารี   ครูโรงเรียนผดุงนารี
  8   นางอาภารัตน์ ราชพัฒน์   47   บริหารการศึกษา มมส.   ผอ. โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรค์   ผอ. โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรค์
  9   นายธนู ศิริจันทพันธุ์   45   ภาษาอังกฤษ มมส.   ครูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์   ครูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
  10   นายรชฏ สุวรรณกูฏ   47   การประถมศึกษา มมส.   อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทย์ ม.นครพนม   อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทย์ ม.นครพนม
  11   นายสุเทพ ปาลสาร   45   การบริหารการศึกษา มข.   ผอ. โรงเรียนศรีเมืองแอม   รอง ผอ. สพท ขอนแก่น เขต 4
  12   นายชยานนท์ มนเพียรจันทร์   42   หลักสูตรและการสอน มข   นักวิชาการ 7 อบต. ศิลา ขอนแก่น   นักบริหารการศึกษา 7 อบต. ศิลา ขอนแก่น
  13   นายสิทธิชัย สอนสุภี   37   สถิติประยุกต์ มข.   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มข.   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มข.
  14   นายบรรจบ บุญจันทร์   40   จิตวิทยาการศึกษา มข.   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครร
รุ่น 8 รับภาคปลาย ปี 2552
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สาขาวิชา ป.โท ที่ทำงานเดิม ที่ทำงานปัจจุบัน
  1   นายนิรันดร์ เนตรภักดี   35   สังคมศึกษา มข.   หน. กองการศึกษา เทศบาลบัวใหญ่ โคราช   หน. กองการศึกษา เทศบาลบัวใหญ่ โคราช
  2   นางวงศ์วฤณ พิชัยลักษณ์   29   ทันตกรรมทั่วไป มข.   ทันตแพทย์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ขก.   ทันตแพทย์และอาจารย์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ขก.
  3   นายอภิสิทธิ์ สมศรีสุข   30   บริหารการศึกษา มศว.   เอกชน   เอกชน
  4   นายวิเศษ พลอาจทัน   44   บริหารการศึกษา มมส.   รอง ผอ. เขต สพท 3 มหาสารคาม   รอง ผอ. เขต สพท 3 มหาสารคาม
  5   นางศศิธร วงศ์ชาลี   42   การประถมศึกษา มศว.   ผอ. รร. บ้านโสกบง เขต 2 หนองคาย   ผอ. รร. บ้านโสกบง เขต 2 หนองคาย
  6   นายศุภชัย โถบำรุง   45   บริหารการศึกษษ ราชัภักสกลนคร   ผอ. รร. บ้านอูนโคก เขต 2 สกลนคร   ผอ. รร. บ้านอูนโคก เขต 2 สกลนคร
  7   นายศิวดล ดวงหะคลัง   51   บริหารการศึกษา ม. ราชภัฎเลย   ผอ. รร. บ้านสะอาด หนองเรือ ขก.   ผอ. รร. บ้านสะอาด หนองเรือ ขก.
  8   นางสาวบูลยาวี ขานมา   31   บริหารการศึกษา ม. ราชธานี   ผอ. รร. เนินลาดวิทยา เขต 2 กาฬสินธุ์   ผอ. รร. เนินลาดวิทยา เขต 2 กาฬสินธุ์
  9   นายจักรกฤษณ์ โพดาพล   34   การจัดการศึกษา ม. มหามกุฏฯ   นายกเทศมนตรีตำบลแวง อ. โพนทอง รอ.   นายกเทศมนตรีตำบลแวง อ. โพนทอง รอ.
  10   นางสาวสโรชิน สวิสุทธิ์   31   บริหารการศึกษา รามฯ   ผอ. รร. อนุบาลศักดิ์สุภา ขก. (เอกชน)   ผอ. รร. อนุบาลศักดิ์สุภา ขก. (เอกชน)
  11   นายพรสมบัติ ศรีไสย   40   ประถมศึกษา มข.   ผอ. รร. บ้านคืมชาติฯ เขต 3 ขก.   ผอ. รร. บ้านคืมชาติฯ เขต 3 ขก.
  12   พระมหาสาคร ภักดีนอก   38   ภาษาไทย นเรศวร   รองอธิการบดี ม. มหามกุฎฯ ว. เขตอีสาน   รองอธิการบดี ม. มหามกุฎฯ ว. เขตอีสาน
  13   นายลานนิพนธ์ เกษลา   49   บริหารการศึกษา มข.   ศึกษานิเทศก์ สพท. 1 กาฬสินธุ์   ศึกษานิเทศก์ สพท. 1 กาฬสินธุ์
  14   นางวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์   51   บริหารการศึกษา มข.   ผอ. รร. อานันทวิทยา เขต 3 ขก.   ผอ. รร. อานันทวิทยา เขต 3 ขก.
  15   นายสันติ ชัยชนะ   35   บริหารการศึกษา มข.   ผอ. รร.บ้านหนองบัวคำมูล เขต 4 ขก.   ผอ. รร.บ้านหนองบัวคำมูล เขต 4 ขก.
  16   นายกิตต์กาญจน์ ปฏิพันธ์   35   เทคโนโลยีฯ ม. สงขลาฯ ปัตตานี   วิทยาลัยอาชีวศึกษา ขก.   วิทยาลัยอาชีวศึกษา ขก.
  17   นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ   41   บริหารการศึกษา ม. ภาคฯ   ศึกษานิเทศก์ สพท เขต 1 ขก.   ศึกษานิเทศก์ สพท เขต 1 ขก.
รุ่น 9 รับภาคปลาย ปี 2553
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สาขาวิชา ป.โท ที่ทำงานเดิม ที่ทำงานปัจจุบัน
  1   นางสาวอภิญญา ธุนันทา   28   -   -   -
  2   นายรณกร นนทะโส   32   -   โรงเรียนบ้านดงเย็น ขอนแก่น   โรงเรียนบ้านดงเย็น ขอนแก่น
  3   นางกรกมล สมผุด   29   -   โรงเรียนบ้านควนใต้ อำเภอคลองท่อม กระบี่   โรงเรียนบ้านควนใต้ อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่
  4   นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์   57   บริหารการศึกษา มข.    
  5   นายถาวร คูริรัตน์   46   -   ผอ. สพท. ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3   ผอ. สพท. ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
  6   นายธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์   46   บริหารการศึกษา มข.    
  7   นายสมใจ มณีวงษ์   48   บริหารการศึกษา มข.   ผอ. โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น   ผอ. โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
  8   นางพริ้มเพรา วราพันธุ์พิพิธ   51   -   ผอ. โรงเรียน สพท. ประถมศึกษา อุบลร เขต   ผอ. โรงเรียน สพท. ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต
  9   นางชนิสา ฮวดศรี   42   -   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ขอนแก่น   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขอนแก่น
  10   นายรัฐสภา พงษ์ภิญโย   34   -   โรงเรียนพงษ์ภิญโญเทคโนโลยี ขอนแก่น   โรงเรียนพงษ์ภิญโญเทคโนโลยี ขอนแก่น
  11   นางสาวกิตติยา ศรีปัดถา   31   -   โรงเรียนอนุบาลกิติยา มหาสารคาม   โรงเรียนอนุบาลกิติยา มหาสารคาม
  12   นางสาวอัจฉรีย์ ศรีปัดถา   29   -   โรงเรียนอนุบาลกิติยา มหาสารคาม   โรงเรียนอนุบาลกิติยา มหาสารคาม
  13   นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร   34   -   โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง จังหวัดขอนแก่น   โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง จังหวัดขอนแก่น
  14   นายสมัต อาบสุวรรณ์   42   -   ผอ. โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ ชัยภูมิ   ผอ. โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ ชัยภูมิ
  15   นางนภาวรรณ โกจารย์ศรี   56   บริหารการศึกษา มข.   ผู้จัดการ หจก. มิตรประเมิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น   ผู้จัดการ หจก. มิตรประเมิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
รุ่น10 รับภาคปลายปี 2555
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สาขาวิชา ป.โท ที่ทำงานเดิม ที่ทำงานปัจจุบัน
  1   นายสมเจษฎร์ ศรีสมจักร   55   การบริหารการศึกษา   สพม.19   สพม.19
  2   นายอดุลย์เดช ฐานะ   51   การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   รองผอ.รร.ขอนแก่นวิทยายน   รองผอ.รร.ขอนแก่นวิทยายน
  3   นายวรวุฒิ โพธิ์ศรี   43   หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   รร.บ้านโสกแสง สพป.ขก.4   รร.บ้านโสกแสง สพป.ขก.4
  4   นายอุดมพร กันทะใจ   38   หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   รร.บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล สพป.ขก. 4   รร.บ้านหนองแสง สพป.ขก. 4
  5   นางสาวภาวนา กิตติวิมลชัย   42   สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  6   นายชัชวาล อาราษฏร์   46   การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป.ขอนแก่น เขต 3   โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป.ขอนแก่น เขต 3
  7   นายจุลดิศ คัญทัพ   44   บริหารการจัดการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ผจก.สถาบันเสริมทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังฤษสำหรับเด็กขอนแก่น   ผจก.สถาบันเสริมทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังฤษสำหรับเด็กขอนแก่น
  8   นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์   38   บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  9   นายสุรวีร์ รุ่งเรือง   32   ระบบสารสนเทศและการจัดการ (MIS) มหาวิทยาลัยวอริก สหราชอาณาจักร (University of Warwick, United Kingdom)   โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ จ.สมุทรปราการ   โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ จ.สมุทรปราการ
  10   นายอรรถกร เกษรแก้ว   31   สังคมศึกษา มข.   ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน   ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน
  11   นายปกรณ์ ขันช้อน   33   หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น   วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
  12   นางสางกรุณา สิรกุลยาวรรณ   0       มศว. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเด็กปัญญาเลิศ
  13   นายเจนภพ ชัยวรรณ   0   การวัดและประเมินผล     ผอ.รร.บ้านหนองทุ่งมน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
  14   นางนัทธมน บุญประกอบ   0       ศักษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
  15   นายพิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์   0       รองผอ.โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อำเภอบ้านเขว้า สพม.30 (ชัยภูมิ)
  16   นายทยุต เทวบุตร   0       ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
รุ่น12 รับภาคปลายปี 2557
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สาขาวิชา ป.โท ที่ทำงานเดิม ที่ทำงานปัจจุบัน
  1   นายกนก ยนต์ชัย (ต้น)   40   บริหารการศึกษา     โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
  2   ขนิษฐา ทองเชื้อ (อู)   33       199/19 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  3   ชัยรัตน์ สิทธิบุรี (ชัย)   40   บริหารการศึกษา     โรงเรียนอมตวิทยา 121 ม.4 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
  4   ณัชญานุช สุดชาดี   39   บริหารการศึกษา     โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี หมู่ที่ 1 ถนนชนบท-กุดรู ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
  5   ตรี ภูวิโคตรธนกูล   36   บริหารการศึกษา     โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46120
  6   ธนากร ศรีวิพัฒน์   41   บริหารการศึกษา     โรงเรียนบ้านตาดรินทอง ม.6 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  7   พัชระ งามชัด   41   การวิจัยการศึกษา     โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา ม.4 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
  8   ยุพเทพ บุณยฤทธิ์รักษา   29   หลักสูตรและการสอน     โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 485 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  9   อรทัย สันติเมทนีดล   40   บริหารการศึกษา     โรงเรียนเมทนีดล Mataneedol School 177 หมู่ 7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  10   ฮอนด้า เข็มมา   33   บริหารการศึกษา   อาจารย์   โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล ถนนหลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  11   ภูผาภูมิ โมรีย์   33   บริหารการศึกษา   ครู   โรงเรียนบ้านโนนทอง ม.2 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
  12   วีระศักดิ์ พลมณี   44   บริหารการศึกษา   ผู้อำนวยการร.ร.   โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น ม.7 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
รุ่น15 รับภาคปลายปี 2560
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สาขาวิชา ป.โท ที่ทำงานเดิม ที่ทำงานปัจจุบัน
  1   กัมพล ขันทะวงษ์   39   สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   -   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  2   สุพรรณี แซ่เจี่ย   39      
  3   หทัยกาญจน์ สร้อยงาม   38      
  4   Vathanavanh Sayasane   37      
  5   ยิ่งสรรค์ หาพา   32   1.รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต,ม.รามคำแหง 2.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 3.Master of Business Administration, University of Baguio   -   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 179/30 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น.
  6   เทวฤทธิ์ สิทธินอก   33   สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   -   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 680 หมู่ 14 ซอยปัญญา ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  7   นิทัศน์ มาสาลี   30   สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   -   -
  8   Agung Purwa Widiyan   26      

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น