ดุษฎีนิพนธ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มข
.

สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ (SEM) การพัฒนาตัวแบบประสิทธิผลการนำนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กัญญา โพธิวัฒน์ (Grounded Theory) ทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา: การศึกษาทฤษฎีฐานราก สมคิด สร้อยน้ำ (SEM) การพัฒนาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
มัณฑนา อินทุสมิต (SEM) การพัฒนารุปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นที่ส่งผลต่อความท้อแท้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กุหลาบ ปุริสาร (Multicase Study) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น: พหุกรณีศึกษา ยุวดี ไวทยะโชติ (Policy) โปรแกรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
วาฑิต ระถี การพัฒนาตัวแบบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็กของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม จารุวรรณ ประทุมศรี การพัฒนารูปแบบการเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เสาวนี ตรีพุทธรัตน์ (SEM) ปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลในการนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไปใช้ในโรงเรียนสักกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิธาน พื้นทอง (Policy) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Srimala Jatuporn (Regresion) The climate of secondary school in Northeast Thailand: The relationship among school climate, student achievement, morality, and happiness ธรินธร นามวรรณ (Regression) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารภาควิชาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
เปรื่อง จันดา (R&D) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ประยุทธ ชูสอน พฤติกรรมภาวะผู้นำและแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข (Future) อนาคตภาพการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ (Future) อนาคตภาพที่เป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในทศวรรษหน้า สุรัตน์ ดวงชาทม (PAR) การพัฒนาสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้: กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 อนันท์ เอี่ยมสะอาด (PAR) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคิด้วยหลักการมีส่วนร่วม: กรณีวิทยาลัยเทคริคเดชอุดม
สุเทพ บุญเติม การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กวินทร์เกียรติ์ นนท์พละ (R&D) แนวในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 สถาพร หยองเอ่น (PAR) โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน: การวิเคราะห์การนำนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปกิบัติการแบบมีส่วนร่วม
สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ไชยา ภาวะบุตร (Policy) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คนึง สายแก้ว (Policy) ข้อเสนอเชิงนโบยาการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร์
อำนาจ ชนะวงศ์ (Policy) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมีประสิทธิผลเชิงระบบในการดำเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา: กรณีกลุ่มจังหวัด "ร้อยแก่นสาร" อาคม อึ่งพวง (Policy) ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) วาโร เพ็งสวัสดิ์ (SEM) การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงของประสิทธิผลภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ศิริ ถีอาสนะ (PAR) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ: กรณีศึกษา นภดล พูลสวัสดิ์ (Policy) ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ แก้วเวียง นานำผล (PAR) การพัฒนาตัวแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขนาดเล็ก
เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ (SEM) รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนและความผูกพันต่อวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดิ์ สุเมธ ปานะถึก (R&D) การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบสื่อผสมเพื่อการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้ ภิญโญ มนูศิลป์ (SEM) การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของทีมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (SEM) ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน: การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของตัวแบบ ดุสิต สมศรี (Policy) การพัฒนาตัวแบบการบริหารแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบทการกระจายอำนาจทางการศึกษา พงษ์ธร สิงห์พันธ์ (Policy) ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
สุดสวาท ประไพเพ็ชร (Indicator) การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สุพจน์ ประไพเพ็ชร (Grounded Theory) เงื่อนไขความสำเร็จของการบริหารที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนชาวไทยภูเขา สายสมร ศักดิ์คำดวง (Indicator) การพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แสงรุนีย์ มีพร (R&D) การวิจัยและพัฒนาคู่มือการจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ศิริกุล นามศิริ (PAR) การพัฒนางานวิชาการด้วยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเล็ก: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พิมผกา ธรรมสิทธิ์ (Indicator) การพัฒนาตัวบ่งชี้เศรษฐกิจพอเพียง
วิชิต กัมมันตะคุณ (Policy) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด สมภาร ศิโล (Policy) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ไกศิษฏิ์ เปลรินทร์ (Indicator) การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการ
สมจิต สงสาร (SEM) ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นปัจจัยที่เสริมสร้างพลังอำนาจของครู รัติพร ภาธรธุวานนท์  (Evaluation) การประเมินการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 คมสันท์ ขจรปัญญาไพศาล (Policy) ข้อเสนอแผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
ดาวรุวรรณ มีสารพัด (Ethnographic) วัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนพระราชทาน: การวิจัยเชิงชาติพันธูวรรณ พัชรกฤษณ์ พวงนิล (Policy) กลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ อภิสิทธิ์ บุญยา (Grounded Theory) การมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก
ประยูร เจริญสุข  (indicator)การพัฒนาตัวบ่งชี้งานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว  (policy) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนร่วมจังหวัดขอนแก่น  ธันยาภรณ์ พาพลงาม  (national survey) School Culture and School Climate of Elementary Schools in Thailand    
ปาริสา อร่ามเรือง  (indicator) การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ชัชจิรยา ใบลี   (policy) Proposed Strategies for Enhancing the Effectiveness of Research Management  of  Loei  Rajabhat  University ชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ (Indicator) การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ชีวิน อ่อนละออ (Indicator) การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย    แวววรรณ พงษ์สะอาด  (Policy)ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิผลของการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   พ็ญพร ทองคำสุข   (SEM) โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาภารัตน์ ราชพัฒน์ (indicator)การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สันติสุข ภูศรีโสม  (policy)ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2   จิรวรรณ เล่งพาณิชย์   (SEM) โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน          
โกวิท วัชรินทรางกูร (indicator) การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    สุชาติ บางวิเศษ   (policy)ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สุธาสินี แม้นญาติ (SEM)โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
สมใจ อุดมศรี (indicator) การพัฒนาตัวบ่งชี้การกระจายอำนาจการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทัตพิชา นันท (policy) America's New Policy Goal of Sending One Million Students Abroad... นิกัญชลา ล้นเหลือ  (SEM)มเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พงษ์นิมิต พงษ์ภิญโญ (indicator) การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิผล ดวงนภา มกรานุรักษ์ (Future)อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (พ..2554-..2564) สิทธิชัย สอนสุภี (SEM)โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
สุรินทร์ นำนาผล (indicator)การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชยานนท์ มนเพียรจันทร์   (PAR) การจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยหลักองค์รวม: กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพอง องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา จังหวัดขอนแก่น  บรรจบ บุญจันทร์ (SEM)โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จินตนา ศรีสารคาม   (R&D)การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ธนู ศิริจันทพันธุ์  (PAR)การประสานพลังเพื่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตุรงค์ ธนะสีลังกูร  (grounded theory)ภาวะผู้นำสถานศึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียน: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฏีฐานราก
อนันต์ พันนึก  (R&D)การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์  (PAR)การพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น   ยุวธิดา ชาปัญญา  (grounded theory)การเสริมสร้างพลังอำนาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา: มิติด้านลักษณะที่มีความหมายต่อคนในปรากฏการณ์  
สิริลักษณ์ สามารถ  (R&D) Teacher Development Program for the Learning Reform in Small Sized Primary School   มนพ สกลศิลป์ศิริ   (PAR)การพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม    ดุสิต วิพรรณนะ (evaluation)การประเมินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษาตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลัง 
พิสิษฐ์ เทพไกวัล  (R&D)การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ณัฐพร  ชินบุตร  (PAR)ความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา: โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เพียงแข ภูผายาง  (evaluation) การประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก
วสันต์ สัตยคุณ (Indicator) การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานฯ   ประกอบ จันทรทิพย์ (PAR) การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์ (Cross Cultural/National Study) Self-leadership on Performance: A Comparative Study of Thai and U.S. Elementary Teachers
สุเทพ ปาลสาร (Indicator) ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม รชฎ สุวรรณกูฎ (Indicator) ตัวบ่งชี้การจัดการความขัดแย้ง ไกยะสอน นวมาลย์ ตัวบ่งชี้การบริหารจัดการตามภารกิจกรมจัดตั้งบุคลากร สปป. ลาว
นฤชล ไหลงาม (indicator) ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงวัฒนธรรม

ตวัญจลักษณ์ พวงนิล (R&D) ปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชัยยนต์ เพาพาน แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎ....
ศักดินาภรณ์ นันที (Future) อนาคตภาพมหาวิทยาลัยราชัฎขนาดเล็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (SEM) โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ พระมหาสาคร (Future) ทิศทางของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยในทศวรรษหน้า (2555-2564)
ศศิธร วงศ์ชาลี (PAR) วิเศษ พลอาจทัน (Policy) วงศ์วฤณ พิชัยลักษณ์ (SEM)
ศุภชัย โถบำรุง (PAR) บูลยาวี ขานมา (SEM) ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ (SEM)
วิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์ (evaluation) นิรันดร์ เนตรภักดี (SEM) พรสมบัติ ศรีไสย (SEM)
จักรกฤษณ์ โพดาพล (Policy) สุกานดา ธิมา (Future) อดิศร โชคบัณฑิต (PAR)
นิตยา จันทะปัสสา (PAR) จงใจ เตโช (Policy)  
     
     
     
     
     
     
     
     

 

เค้าโครง

ศิริกุล  (PAR)   
จินตนา  (R&D)   
คมสันท์  (Policy Research)    
รัติพร
  (Evaluation)  
เพ็ญพร (
LISREL)
ชยานนท์ (PAR)
จิรวรรณ (SEM)    1) chapter 1-3       2) power point  
 power point
นิกัญชลา (SEM)
อาภารัตน์ (Indicator)

วงศ์วฤณ (SEM)
กิตติ์กาญจน์ (SEM)
พระมหาสาคร (Future)

Power Point ----

R&D Presentation
PAR Presentation

บทความเพื่อการวิจัย

Power Point