:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Welcome to website of Master of Education Program in Educational Administration, Faculty of Education, Khonkaen University ::

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

:: ข่าวสารข้อมูล ::

 

สัมมนาทางการบริหารการศึกษา  เรื่อง

  “แนวโน้มการบริหารการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า :ประเด็นสู่การวิจัย”

วันเสาร์ที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดยท่าน  ผศ.ดร  เสาวนี  ตรีพุทธรัตน์  และคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน  พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่   30  และ  31  ได้จัดการสัมมนาทางการบริหารการศึกษา  เรื่อง  “แนวโน้มการบริหารการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า  :  ประเด็นสู่การวิจัย”  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมสัมมนา  เพื่อให้ได้มาซึ่งหัวข้อการวิจัยของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ได้แก่  1. นายรังสรรค์  เถื่อนนาดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25  2. นายสายัณห์  ผาน้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 
3.  รศ.ดร  เพ็ญณี  แนรอท  อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการสัมมนา  
การดำเนินการสัมมนาในครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นทิศทางของการบริหารการศึกษา  เพื่อให้ได้มาซึ่งหัวข้อการวิจัยที่จะพัฒนาคุณภาพของวงการศึกษา  ทั้งในด้านการบริหาร  ด้านการจัดการเรียนการสอน  และด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทศวรรษหน้า

วัชรากรณ์ , แพรดาว/ภาพ
รัชนีกร /ข่าว