ระบบจัดการข่าว
หัวข้อข่าว
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมการประชุมระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP)
ศึกษาศาตร์ร่วมพิธีเปิด อบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2

 
รัฐบาลญี่ปุ่นจับมือ มข. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนฯ นักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น เน้นการศึกษาด้านอาหาร เกษตรกรรม และวิชาชีพครู   (601)
นศ.ศึกษาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดนางนพมาศ และ กระทง ในงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557  (1098)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ต้อนรับอาจารย์พิเศษจาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์  (514)
ประชุมวิชาการนานาชาติ 6th ICPH-GMS:2014  (249)
การบรรยายพิเศษ “ความเข้มแข็งทางปัญญากับการศึกษาไทย ในสองทศวรรษหน้า” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์   (367)
สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (ประเภทข้อเขียน 8 พ.ย. 2557)  (409)
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอนภาษาอังกฤษและ CLIL โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน TESOL จากนิวซีแลนด์  (263)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายหลักในการประชุมวิชาการ ICSME 2014  (505)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11  (265)
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ “KKU MC contest 2014”  (461)
ศึกษาศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  (1567)
พลศึกษา คว้าแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยโลก  (502)
รางวัลเชิดชูเกียรติ   (343)
สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์   (677)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งใหม่  (349)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม  (636)
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง พ่อหลวงในดวงใจ โดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย  (282)
สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มอบทุนการศึกษา  (405)
นักศึกษา ป.ตรี มข. ร่วมแลกเปลี่ยนด้านการเกษตร วัฒนธรรมและการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น  (522)
เชิญร่วมชมนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ วันเสาร์ที่ 25 ต.ค. 57 ณ โรงแรมพูลแมน  (357)
เชิญเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย พร้อมส่งผลงานร่วมนำเสนอ (ณ ร.ร.เซนทารา ขอนแก่น 27-30 ต.ค. 57)  (276)
ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (819)
มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557   (899)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งใหม่  (454)
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษด้านเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก USA  (420)
5 ต.ค. วันครูโลก (World Teacher’s Day)  (483)
ถ่ายทอดสด พิธีเปิดวันครูโลก (World Teacher's Day) 5 ตุลาคม 2557 เวลา 08.45 น.  (689)
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ อาจารย์รุจิรา กี่สวัสดอ์คอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา  (410)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอ่านฟังเสียงระดับประเทศ  (493)
“จากวันวานที่ภาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557   (543)
ศิษย์เก่า พลศึกษา คว้ารางวัลผู้ตัดสินดาวรุ่งยอดเยี่ยม สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2014  (896)
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษด้านจิตวิทยา/การศึกษาพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญจากฟุลไบร์ท  (361)
จากวันนั้นถึงวันนี้ 8ปี แห่งการสร้างสรรค์  (448)
ศึกษาศาสตร์ร่วมถวายพวงมาลาเพื่อถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2557   (1403)
ขอเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  (517)
ศึกษาศาสตร์ร่วมใจปรับภูมิทัศให้เป็น Green ED  (450)
งานเกษียณอายุราชการ รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ และ สำนักทะเบียนและประเมินผล  (350)
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง STEM EDUCATION สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21  (1646)
งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (411)
เยาชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (1206)
“นักศึกษา พลศึกษา คว้าแชมป์โลก Woodball World Cup 2014”  (689)
การกำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายของการสอบและการส่งเล่มรายงานการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2557)  (381)
สถาปนาศึกษาศาสตร์ 46 ปี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ   (784)
LIVE BROADCASTING APEC-ICER 2014  (517)
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์  (471)
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์กิตติบดี ใยพูล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์  (489)
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (351)
ประชาสัมพันธ์งานคืนสู่เหย้า ชาวศึกษาศาสตร์ และการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557  (643)
มอบทุนธนาคารไทยพานิชย์  (379)
“นักศึกษา พลศึกษา” พาเหรดเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ  (509)
งานมหกรรมวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 36 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.  (435)
พิธีไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557  (515)
กำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2014  (366)
นักศึกษา มข. รับทุนคาลเท็กซ์ ปลูกต้นกล้าเติมพลังปัญญาให้เยาวชน  (470)
ขอเชิญอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจง "การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จาก มข. ประจำปีงบประมาณ 2559"  (345)
ศึกษาศาสตร์กวาดชัยชนะ อีกแล้ว  (454)
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (429)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ Kanto-gakuyin University ในระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2557  (508)
ศึกษาศาสตร์ร่วมใจ Big Cleaning Day  (430)
1 ทศวรรษสังคมศึกษา สู้บัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม  (458)
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2557)  (399)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะศึกษาศาสตร์ ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  (974)
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558  (435)
คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีถวายพานพุ่มฯ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (594)
พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (755)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (721)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"  (381)
โรงเรียนมีชัยพัฒนาศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์  (481)
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มข.คว้ารางวัลชนะเลิศMSU-EGAT SHORT FILM AWARDS  (458)
มมส ประกาศผลรางวัล MSU – EGAT Short – Film Awards 2014  (539)
5th ARC Show & Share 2014 “Smart Life for New Generation in the Library”   (390)
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  (297)
คณบดี ร่วมให้เกียรติต้อนรับรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิต โครงการ วมว. ระยะที่ 2  (527)
ฟุลไบรท์ รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน ประจำปี 2558  (637)
การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 สนามสอบจังหวัดขอนแก่น  (340)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการบริหารการศึกษา เรื่อง “การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพอย่างยั่งยืน” ประเด็นสู่การวิจัย  (783)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับป.ตรี และบัณฑิตศึกษา  (879)
คณะศึกษาศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับศึกษานิเทศก์  (589)
คณะศึกษาศาสตร์ยินดีต้อนรับ คุณมีชัย วีระไวทยะ คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา  (851)
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรแก้จน และลงนามบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการ  (697)
พิธีบวงสรวงและมอบศาลาประดิษฐานองค์พระพุทธมงคลสารมุนี คณะวิทยาศาสตร์  (334)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรน้องใหม่ 2557  (551)
สพฐ. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557   (539)
คณะแพทยศาสตร์ มอบทุนอาหารกลางวัน จำนวน 500,000 บาท แก่โรงเรียนสาธิตฯ  (347)
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุน Visiting Research Foreign Fellows Program‏ จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น  (1057)
สถาบันจัยพฤติกรรมมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงาน  (484)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ   (298)
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ และ คณะศึกษาศาสตร์ มข. จับมือร่วมสร้างเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษา  (910)
พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่   (420)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  (444)
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จย่า  (325)
เดินหน้าจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ  (542)
ประกาศ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาตัดสินรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ที่ 020/2557 ลว. 17 กค.2557)  (525)
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครบรอบ 36 ปี คณะเทคนิคการแพทย์  (645)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557  (816)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2557  (994)
โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนและหน่วยงานต้นแบบที่มีการบริหารจัดการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  (811)
สัมมนาสโมสรนักศึกษา ช่วงก่อนปฏิบัติงานฯ  (403)
อาจารย์ TESOL เข้ารายงานตัวกับคณบดี เนื่องในการกลับมาจาก เข้าร่วมโครงการ FLTA ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  (742)
นักศึกษาใหม่ ป.โท ต้น 2557 ที่ประสงค์จะศึกษาด้วยทุนส่วนตัว (หลักสูตร ป.โท สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)  (1287)
คลินิกวิจัยมุ่งเป้าสู่การจดสิทธิบัตร  (375)
ผู้บริหารและคณาจารย์จาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและการ ศึกษา  (437)
บรรยายพิเศษ Internal Quality Assurance โดย Prof.Robin Mctaggart ย้ายไปห้อง 1507  (299)
พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2557  (610)
เยี่ยมนักศึกษาที่เจ็บป่วย  (514)
มอบชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศึกษา ให้ห้องสมุดเพื่อน้อง  (503)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2557  (1619)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2557   (1482)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  (598)
ขอแสดงความเสียใจในการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรกิต วัดเข้าหลาม อดีตผู้บริหารและอาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ มข.  (743)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร “Dialogue การศึกษาในประเทศญี่ปุ่น” กับผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 2 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  (347)
ประชาสัมพันธ์การรับบทความทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา เพื่อตีพิมพ์ลง JSN Journal  (392)
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การทรัพยากรมนุษย์ด้านคณิตศาสตรศึกษาสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (440)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557  (1159)
ขอเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม การสภาข้าราชการฯ “เยี่ยม พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากร”  (268)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ท่านใหม่  (480)
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตฯ ครบรอบ 44 ปี  (451)
คณะศึกษาศาสตร์จัดอบรมผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์  (482)
มข.เดินหน้าโครงการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมฯ รุดดูงานสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ฮ่องกงและญี่ปุ่น เน้นพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์  (471)
เชิญ นศ.ป.ตรี สมัครเข้าร่วมค่ายผู้นำฯ "SIAS-AUAP Student Mobility Program 2014" ที่จีน  (687)
2nd Call for Papers : ขยายเวลารับบทคัดย่อ “ICER 2014”  (699)
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษด้าน "Action Research" และ "Internal Quality Assurance " โดยผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลีย  (501)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2557   (1679)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2557   (1539)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2557  (733)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2557  (1817)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ คณาจารย์ เข้าร่วมการอบรม "การเขียนบทความทางวิชาการ"  (498)
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์  (290)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักคณบดี  (460)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มวิชา การบริหารและพัฒนาการศึกษา  (496)
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  (554)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มวิชาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  (597)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา ศิลปะ และสังคม  (411)
ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2558 ระดับนักศึกษาปริญญาตรีและระดับนักศึกษาวิจัย  (390)
ประชุมสัมมนาการพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน Organization Development ประจำปี 2557  (383)
การประชุมสัมมนา “เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์”  (399)
กิจกรรมค่ายพัฒนาอาจารย์ชำนาญการเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัยในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา  (451)
มข.ขยายวันรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  (399)
ขอเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม การสภาข้าราชการฯ “เยี่ยม พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากร”  (309)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 2558-2561  (502)
รายงานตัวเป็นนักศึกษา ป.โท โครงการ สควค. ภาคต้น ปีกศ. 2557   (1222)
ประกาศจากฝ่ายวิชาการ ขอให้นศ.ที่ขอใบรับรองผลการเรียนเพื่อประกอบการสมัครทุนครูมืออาชีพ ติดต่อรับเอสารโดยด่วน!!!  (381)
ขยายเวลาส่งบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ ๘ (JSAT)  (393)
ขยายเวลาส่งบทความ การประชุม World Association of Lesson Studies International Conference 2014  (1453)
ขยายเวลาส่งบทความ การประชุม 7th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education (EARCOME 7)  (1388)
คณะศึกษาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (652)
ศิษย์เก่าพลศึกษา สร้างชื่อเสียง “ระดับนานาชาติ”  (1416)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติร่วมงานวันครบรอบสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ปีที่ 28  (436)
อาจารย์พลศึกษา อบรมครู สพป.ขอนแก่น เขต 3  (472)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ศึกษาโดย Assoc.Prof.Daniel Tan Kim Chwee จาก NIE ประเทศสิงคโปร์  (474)
 

รวมทั้งหมด 150 เรคคอร์ด 6 หน้า : <<กลับไป [1][2][3][4] 5 [6] หน้าต่อไป >>