ระบบจัดการข่าว
หัวข้อข่าว
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้รับเชิญเป็น keynote speaker ที่อินโดนีเซีย
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 38 ปีสำนักหอสมุด มข.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู "โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข." และ "โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล" เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 31ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์
กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 11 The 11th National Open Class 2017
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

 
คลินิกวิจัยมุ่งเป้าสู่การจดสิทธิบัตร  (354)
ผู้บริหารและคณาจารย์จาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและการ ศึกษา  (407)
บรรยายพิเศษ Internal Quality Assurance โดย Prof.Robin Mctaggart ย้ายไปห้อง 1507  (280)
พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2557  (590)
เยี่ยมนักศึกษาที่เจ็บป่วย  (472)
มอบชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศึกษา ให้ห้องสมุดเพื่อน้อง  (466)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2557  (1599)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2557   (1457)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  (580)
ขอแสดงความเสียใจในการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรกิต วัดเข้าหลาม อดีตผู้บริหารและอาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ มข.  (676)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร “Dialogue การศึกษาในประเทศญี่ปุ่น” กับผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 2 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  (324)
ประชาสัมพันธ์การรับบทความทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา เพื่อตีพิมพ์ลง JSN Journal  (367)
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การทรัพยากรมนุษย์ด้านคณิตศาสตรศึกษาสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (413)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557  (1141)
ขอเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม การสภาข้าราชการฯ “เยี่ยม พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากร”  (251)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ท่านใหม่  (451)
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตฯ ครบรอบ 44 ปี  (407)
คณะศึกษาศาสตร์จัดอบรมผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์  (449)
มข.เดินหน้าโครงการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมฯ รุดดูงานสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ฮ่องกงและญี่ปุ่น เน้นพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์  (422)
เชิญ นศ.ป.ตรี สมัครเข้าร่วมค่ายผู้นำฯ "SIAS-AUAP Student Mobility Program 2014" ที่จีน  (612)
2nd Call for Papers : ขยายเวลารับบทคัดย่อ “ICER 2014”  (655)
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษด้าน "Action Research" และ "Internal Quality Assurance " โดยผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลีย  (474)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2557   (1659)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2557   (1518)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2557  (712)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2557  (1795)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ คณาจารย์ เข้าร่วมการอบรม "การเขียนบทความทางวิชาการ"  (447)
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์  (274)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักคณบดี  (436)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มวิชา การบริหารและพัฒนาการศึกษา  (444)
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  (488)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มวิชาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  (538)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา ศิลปะ และสังคม  (390)
ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2558 ระดับนักศึกษาปริญญาตรีและระดับนักศึกษาวิจัย  (363)
ประชุมสัมมนาการพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน Organization Development ประจำปี 2557  (340)
การประชุมสัมมนา “เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์”  (370)
กิจกรรมค่ายพัฒนาอาจารย์ชำนาญการเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัยในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา  (420)
มข.ขยายวันรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  (379)
ขอเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม การสภาข้าราชการฯ “เยี่ยม พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากร”  (289)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 2558-2561  (464)
รายงานตัวเป็นนักศึกษา ป.โท โครงการ สควค. ภาคต้น ปีกศ. 2557   (1183)
ประกาศจากฝ่ายวิชาการ ขอให้นศ.ที่ขอใบรับรองผลการเรียนเพื่อประกอบการสมัครทุนครูมืออาชีพ ติดต่อรับเอสารโดยด่วน!!!  (357)
ขยายเวลาส่งบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ ๘ (JSAT)  (361)
ขยายเวลาส่งบทความ การประชุม World Association of Lesson Studies International Conference 2014  (1430)
ขยายเวลาส่งบทความ การประชุม 7th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education (EARCOME 7)  (1366)
คณะศึกษาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (574)
ศิษย์เก่าพลศึกษา สร้างชื่อเสียง “ระดับนานาชาติ”  (1259)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติร่วมงานวันครบรอบสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ปีที่ 28  (399)
อาจารย์พลศึกษา อบรมครู สพป.ขอนแก่น เขต 3  (433)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ศึกษาโดย Assoc.Prof.Daniel Tan Kim Chwee จาก NIE ประเทศสิงคโปร์  (438)
ประกาศเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูมืออาชีพ ปี ๒๕๕๖  (537)
ประกาศด่วนที่สุด ขอให้นักศึกษาที่สนใจจะสมัครทุนครูมืออาชีพตรวจสอบผลการเรียน (คิดทั้งหลักสูตร) ล่าสุด  (712)
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (329)
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย "Endeavour Scholarships and Fellowships"  (274)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (479)
ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อ ทำหนังสือรับรองผลการเรียน ประกอบการรับสมัครทุนครูมืออาชีพ   (860)
ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือก ทุนครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2556 UPDATE  (506)
พิธีพุทธาภิเษก พระกริ่ง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (696)
การปฐมนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตร สควค ประจำปีการศึกษา 2557   (593)
พิธีบวงสรวง หล่อพระกริ่ง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (672)
The 8th Conference on Reveal the Autism Word เปิดโลก ออทิสติก ครั้งที่ 8  (704)
โครงการประชุมร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปีการศึกษา 2556  (457)
การประชุมระดมสมองบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน 2557  (322)
Call for Papers : JSA-ASEAN 2014 "State and Non-state Actors in Japan-ASEAN Relations and Beyond" ที่ ม.ธรรมศาสตร์  (444)
Call for Papers: SEAMEO Congress on Education ที่กรุงเทพฯ  (331)
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา  (276)
ร่วมต้อนรับคณะนักเรียนจาก J Knowledge Tutor เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (667)
คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมประชุม US-Thailand Roundtable for Advancing Research Networks in Algebraic Reasoning  (462)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557  (611)
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมระดับนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.  (358)
แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ป.โท และ ป.เอก ภาคต้น 2557   (643)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดี อาจารย์และนักศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลใน “โครงการรางวัลแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์”  (1212)
ขอเชิญนักศึกษาโท-เอก ร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการวิจัย ที่นิวซีแลนด์  (554)
เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษด้านคณิตศาสตรศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนีและสิงคโปร์  (387)
ศึกษาศาสตร์ ม่วนซื่น มหาสงกรานต์ 2557  (996)
อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  (465)
Call for Papers : การจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 7 “ICER 2014”  (1103)
กิจกรรม มหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๕๗  (358)
เปิดตัวโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  (1073)
คณะศึกษาศาสตร์เปิดชั้นเรียนระดับชาติ พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์  (1450)
ประชุมวิชาการนานาชาติ KKU-IENC 2014 และ 2014 PHENMA  (667)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15  (521)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน   (332)
ขอเชิญคณจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๕๗  (570)
สัมนาเชิงปฏิบัติการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  (440)
มูลนิธิฮิตาชิ ประเทศญี่ปุ่น มอบหนังสือให้กับโรงเรียนโครงการการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (605)
สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการ สควค. ภาคต้น ปีการศึกษา 2557   (653)
กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (948)
พิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริการและพัฒนาวิชาการ)  (292)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมงานนิทรรศการศิลปะของอาจารย์ Mukai Katsumi  (429)
โครงการสัมมนา “เรียนรู้ เข้าใจ ให้ความช่วยเหลือ” แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  (564)
กรอบแนวคิดแนวทางของการศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21  (413)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยในเขตอาเซียน ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  (841)
การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม โดย Katsumi Mukai ประติมากรชาวญี่ปุ่น  (527)
รองคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5/2557  (309)
เพ่ิมเติม สถานที่สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557   (532)
พิธีรับมอบ “ห้องสมุดสร้างสุข”  (487)
พลศึกษา อุทิศเพื่อสังคม  (671)
ขอเชิญฟังการบรรยาย "การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม" จากประติมากรชาวญี่ปุ่น  (372)
แจ้งสถานที่สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (มีเพิ่มเติม)  (427)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่4/2557  (346)
วันสถาปนา สภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง ประจำปี 2557  (348)
ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร ได้รับเกียรติบัตร โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)  (539)
50 ปี 4 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (424)
ชื่นชมยินดีศรีฯ ศึกษาศาสตร์  (455)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (APEC-HRDWG) ณ ประเทศจีน  (313)
กำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้  (364)
รายชื่อผู้ที่ผ่านข้อเขียน (โครงการ สควค.) ภาคต้น ปีการศึกษา 2557   (3520)
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (408)
เปิดโลกวิชาชีพครูสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2556  (958)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุมคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์  (364)
ขอเชิญเข้าร่วม สะท้อนผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ APEC Tsukuba 2014 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557  (422)
การแข่งขันกีฬา ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ ๖   (404)
ขอเชิญเข้าร่วมงาน เปิดโลกวิชาชีพครูสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2556  (621)
ศึกษาศาสตร์รุดหน้า จัดประชุมมหาวิทยาลัยเครือข่ายและลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 39 เขต 20 จังหวัด  (1068)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (862)
พิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้าง “อาคารเรียนรวม 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”   (1092)
ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   (668)
รางวัลการประกวดเรียงความ “จังหวัดของฉันในปี 2020”   (504)
แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (โควต้า) ภาคต้น ปี 2557 เป็นวันที่ 4 ก.พ. 57  (459)
พิธีเปิดศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (593)
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18  (1032)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์กล่าวสรุปและมอบแนวทางในการดำเนินงาน กิจกรรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1  (447)
“โฮม” ความรัก ความสุข ความทรงจำ  (438)
เขียนแผนออนไลน์ศูนย์เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการพัฒนาการคิดขั้นทางคณิตศาสตร์สูงของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (511)
เริ่มแล้ว!!! ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เขียนแผนออนไลน์ร่วมกับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (792)
พิธีทำบุญตักบาตรวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 50 ปี  (578)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมประชุม The International Programme Committee of the ICMI Study 23  (389)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “มอดินแดงเกมส์” ครั้งที่ 41  (521)
แจ้งรายชื่อสอบข้อเขียน กำหนดการสอบคัดเลือก โครงการ สควค. ภาคต้น 2557   (926)
วันครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557  (538)
งานวันครูประจำปี 2557 จังหวัดขอนแก่น  (866)
บริษัท ไทยร็อกกิ้งฮอส จำกัด มอบ ม้าโยกบำบัดสำหรับบำบัดเด็กออทิสติก  (424)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น  (788)
พิธีจบการศึกษา นศ.การสอนภาษาจีน รุ่นที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน  (628)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41  (719)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เข้าพบขอพรอดีตคณบดี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557  (506)
ผู้บริหารร่วมงานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ ใจแลกใจ มข.กับสื่อมวลชน  (378)
สายการแข่งขันกีฬาวันเด็กแห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557  (325)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  (453)
การแถลงข่าวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (813)
ผู้บริหารร่วมมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557  (823)
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเลี้ยงพระและเปิดอาคาร "แก่นมอดินแดง" สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (893)
เปิดรับนักศึกษาป.โท ทุนโครงการ สควค. ปีการศึกษา 2557   (820)
 

รวมทั้งหมด 144 เรคคอร์ด 5 หน้า : <<กลับไป [1][2][3][4] 5