ระบบจัดการข่าว
หัวข้อข่าว
เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษด้านคณิตศาสตรศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนีและสิงคโปร์
ศึกษาศาสตร์ ม่วนซื่น มหาสงกรานต์ 2557
Call for Papers : การจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 7 “ICER 2014”
กิจกรรม มหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๕๗
เปิดตัวโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
คณะศึกษาศาสตร์เปิดชั้นเรียนระดับชาติ พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์

 
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ   (546)
ขอเชิญชมการบรรยายทางวิชาการเรื่องภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย  (617)
ขอเชิญร่วมส่งผลงานและเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการด้านการสอนภาษาไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555  (556)
ศูนย์บริการวิชาการ มอบของที่ระลึกและอวยพรปีใหม่  (424)
สถาบันภาษา มข. เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่  (788)
ศาสตราจารย์จาก University of Tsukuba นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน  (493)
ผอ. โรงเรียนสีหราชเดโชชัย เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่  (387)
ร่วมชื่นชมยินดี Assoc. Prof. Masami ISODA ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  (701)
นักศึกษาญี่ปุ่นฝึกประสบการณ์การสอนที่คณะศึกษาศาสตร์  (483)
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนครูพันธุ์ใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2553 (นักศึกษาชั้นปีที่ 5)  (868)
แบบฟอร์ม การแข่งขันกีฬา และกิจกรรมต่างๆ วันเด็กแห่งขาติ ประจำปี 2555  (404)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ มข.พัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์แบบใหม่ ฉบับ e-book ลง Tablet รัฐบาล  (531)
ขอเชิญส่งการแสดงเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2555  (438)
ขอเชิญร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 12  (749)
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมลาวใต้  (630)
นศ.ศิลปศึกษา รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนาและจริยธรรม จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  (471)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมผลักดันพัฒนา รร.สีหราชเดโชชัย ขึ้นเป็น “โรงเรียนคุณภาพ” ระดับสูง   (609)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต วันที่ 20 ธ.ค.  (863)
ด่วนมาก รับสมัครอบรมและสอบรับใบขับขี่  (570)
ศึกษาศาสตร์ มข. กับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในเวทีระดับชาติและนานาชาติ  (786)
อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  (864)
วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข  (831)
โครงการพัฒนาจิตใจและสุนทรียภาพ  (476)
University of Waikato นิวซีแลนด์ เยือนศึกษาศาสตร์ เตรียมลงนาม MOU  (515)
ศึกษาศาสตร์จับมือ SEAMEO เดินหน้าวิจัยร่วมด้านพัฒนาวิชาชีพครู  (544)
ผู้บริหารระดับคณบดี 2 คณะ ร่วมหารือทางวิชาการ ณ University of Missouri สหรัฐอเมริกา  (496)
KKU & WSU อีกทศวรรษแห่งความร่วมมือด้านบริหารการศึกษา   (491)
ศึกษาศาสตร์สานต่อความร่วมมือทางวิชาการกับ Auckland University of Technology   (454)
โชว์เชียร์ศึกษาศาสตร์สุดเจ๋ง ชนะเลิศกองเชียร์สวยงาม และรองชนะเลิศผู้นำเชียร์  (1335)
ศึกษาศาสตร์ อันดับ 2 มข. ผ่านประเมิน สมศ. ระดับดีมาก  (741)
ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ภูผา สู่ อันดามัน  (491)
นักศึกษาที่ทางบ้านประสบอุทกภัย รับเงินช่วยเหลือด่วน  (626)
ศึกษาศาสตร์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเลิงเปือย หมู่13  (450)
นักศึกษา ป.โท วิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีเด่น แบบบรรยาย ระดับปริญญาโท กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ระดับชาติ  (562)
Lesson Study Approach  (553)
มข. เจ้าภาพร่วม “APEC- Ubon Ratchathani International Symposium 2011” เวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (464)
นักศึกษา ป.เอก วิทยาศาสตร์ศึกษา คว้ารางวัล Yong Scholar Award ประชุมวิชาการที่เกาหลี  (657)
ขอเชิญ อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ทุกท่าน ร่วมบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  (429)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความถนัดทางศิลป์ การรับบุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2555  (2747)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับบุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2555  (3520)
ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รับรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี"  (797)
สังคมศึกษาได้รับรางวัล  (528)
19 ประเทศเอเปค จับมือประชุมที่ไทย ร่วมพัฒนาตำราคณิตศาสตร์อิเลคทรอนิคส์ เน้นเด็กคิดเป็นแก้ปัญหาได้ เตรียมเยาวชนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21   (437)
ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกท่าน  (1060)
เรื่อง การรู้จักนักเรียนด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา  (509)
นิทรรศการ วาดเส้นทบทวนอารมณ์  (450)
อบรมขยายผลโครงการการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)  (723)
ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป จาก มข. ประจำปีงบประมาณ 2556  (722)
ขอเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554   (536)
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ประจำเดือนกันยายน 2554  (620)
10 มาตราการ แนวทางประหยัดพลังงาน  (467)
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร เยี่ยมชมโครงการ อ.วังสะพุง จ.เลย  (531)
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ศึกษาดูงาน และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์  (721)
อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและแสดงมุทิตาจิตรศ. ประภาพร  (671)
PD 2554  (997)
นักศึกษาศึกษาศาสตร์ สร้างชื่อเสียงอีกแล้ว  (1279)
ผอ.สถาบันขงจื๊อ ร่วมหารือเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาจีนฯ  (463)
รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น  (625)
ประกาศการทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2555  (873)
ประกาศการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2555  (687)
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2554  (966)
หลักสูตร ป.โท บริหารการศึกษา หารืออธิการบดี มข. รุกวางแนวทางวิจัยร่วมกับ University Sains Malaysia  (609)
พิธีทำบุญตักบาตรคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี  (696)
สถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี  (450)
ตัวแทนคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบ 43 ปี  (426)
เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (524)
นักศึกษาสังคมศึกษารับรางวัล  (554)
ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 2554 คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (549)
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะประจำปีของสาขาวิชาศิลปศึกษา  (415)
ผลการประกวดคำขวัญ "ครูดีมีมารยาท"  (740)
ข่าวคณบดีจากนสพ.แนวหน้า  (463)
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงาน ICER 2011 วันที่ 9 กันยายน 2554  (668)
๙๙๙ วันรักษ์โลก รักในหลวง  (395)
คณะศึกษาศาสตร์จัดแถลงข่าว แจงนโยบายคณะผู้บริหารพร้อมงานครบรอบ43 ปี   (512)
43 ปี แห่งความภูมิใจ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (535)
กำหนดการและตารางนำเสนอผลงาน ICER 2011 (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)  (854)
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น คว้ารางวัล 4 รางวัล จากงานนิฮงไซที่มมส.  (629)
ข่าวดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปีของคณะศึกษาศาสตร์  (615)
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ เจ๋ง! คว้ารางวัลเรียงความระดับชาติ  (542)
โครงการจัดนิทรรศการทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และภาพถ่าย ครั้งที่ 19   (554)
สัมมนาวิชาการและมุทิตาจิตแด่ผศ.อุดม ไชยวรรณ  (567)
อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  (599)
เยี่ยมคารวะ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์คนใหม่  (465)
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554  (590)
ขยายเวลาส่งคำขวัญ ครูดีมีมารยาท  (685)
เรียนเชิญ คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน  (654)
ประชุมวิชาการ ปอมท ปี 2554 เรื่อง การเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย  (569)
ภาษาไทยได้รับรางวัลอีกแล้ว  (741)
Ed'S Got Talent 2011 ด้านเพลงลูกทุ่ง สาขาวิชาพลศึกษา สุดยอด  (718)
พิธีลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Southwest University  (526)
งานเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (733)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล  (515)
ARS LONGA VITA BREVIS : The 24th Art Exhibition by Art Education KKU.  (477)
อาเศียรวาท สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา” ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔  (644)
คณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ เข้าเยี่ยมคารวะ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  (981)
น้ำใจศึกษาศาสตร์  (543)
บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านการต้อนรับ  (762)
เก็บตก “PME35” นักศึกษาปริญญาเอกศึกษาศาสตร์ แสดงศักยภาพในตุรกี  (575)
คณบดี ร่วมชื่นชมผลงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม ณ หอศิลป์ มข.  (468)
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ สะท้อนผลงาน เพื่อการพัฒนาสถาบัน  (528)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยในประเทศสหราชอาณาจักร  (885)
อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   (718)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (596)
ทำแผนมิติใหม่ เพิ่ม K.P.I. ให้คณะ  (475)
ขอเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2554   (686)
ติวเข้มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอน พร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน  (487)
ระดมสมอง จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ณ โรงแรมแกรนด์ พาราไดซ์ จ.หนองคาย  (542)
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา นำเสนองานวิจัยที่ออสเตรเลีย  (497)
งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔  (663)
คณะศึกษาศาสตร์ เชิญร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2554  (451)
งดการเรียนการสอน ทุกระดับและทุกชั้นปี  (958)
ป.โท บริหาร หารือกระทรวงศึกษาฯ สปป.ลาว ร่วมวางแผนพัฒนาบุคลากร  (487)
เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ นโยบายการศึกษา ควรเป็นอย่างไร  (836)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เสนอโมเดลนำร่องสร้างความเข้มแข็งสถาบันผลิตครู ในการประชุมคณะอนุกรรมการครุศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย  (399)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (552)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ปฏิบัติภารกิจ ณ ประเทศตุรกี   (750)
อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านไผ่  (639)
คณะวิทยากรนิเทศก์ติดตามผลโครงการ “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา”  (411)
ขอเชิญคณาจารย์ประจำกลุ่มวิชา คณะศึกษาศาสตร์ ทุกท่าน สรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชา ในวันที่ 12 และ 14 กรกฎาคม 2554 นี้  (435)
การประชุมประสานความร่วมมือระหว่างคณะ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  (578)
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ระดมสมอง สร้างโครงการวิจัยสถาบัน มุ่งสู่สถาบันแห่งการวิจัย  (651)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มอบนโยบายและยุทธศาสตร์คณะ ณ ศูนย์วิจัยออทีสติก  (378)
MOU มข. และ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  (599)
นักศึกษาการสอนภาษาญี่ปุ่น คว้าทุน“Summer Program” จาก Yamaguchi University  (604)
อาจารย์ ม.สุภานุวงศ์ เยือนศึกษาศาสตร์ หารือแนวทางพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ  (499)
ศึกษาศาสตร์ จับมือ Massey University พร้อมผลิตครูภาษาอังกฤษ หลักสูตร 2 ปริญญา   (478)
คณบดีนำทีมคณาจารย์ ร่วม “ขับเคลื่อน” ศึกษาศาสตร์สู่ “คณะแห่งการวิจัย”  (409)
คณะอนุกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  (525)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น  (910)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (922)
Building learning community for learning organization  (781)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553  (329)
ตัวแทนอาวุโสจาก JICA เข้าพบรองคณบดีเพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา Internship  (842)
มอบทุนมาตาโน54  (734)
พิธีประดับเข็มวิชาชีพครู 2554  (923)
คณบดี นำทีมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23  (656)
ศาสตราจารย์จาก University of Yamanashi เยือน มข. สานต่อความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษา  (444)
ทีมผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เข้าเยี่ยมคารวะ อธิการบดี  (774)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. 2555 สมัครก่อน 30 มิ.ย.นี้   (514)
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ฟรี  (517)
คณบดีนำศาสตราจารย์จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เข้าหารือความร่วมมือกับรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  (754)
ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  (644)
บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย(ตราปลาหมึก)มอบทุนการศึกษา  (552)
สมาคมศิษย์เก่าและศิษย์เก่ามอบทุนสนับสนุนกิจกรรม  (482)
ขอเชิญชวนคณาจารย์ ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ใช้สิทธ์ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-16.30 น.  (367)
การอบรมสัมมนา "การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้" 15 มิ.ย. 2554  (442)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ The Nation  (783)
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการทุนครูพันธุ์ใหม่ สาขาคณิตศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2554  (1016)
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการทุนครูพันธุ์ใหม่ สาขาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2554  (1128)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล  (956)
 

รวมทั้งหมด 150 เรคคอร์ด 11 หน้า : <<กลับไป [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11] หน้าต่อไป >>