ระบบจัดการข่าว
หัวข้อข่าว
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมสร้างงานศิลป์ ถวายอัครศิลปิน รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอเชิญหน่วยงาน กลุ่มบุคคล และศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
คณะศึกษาศาสตร์น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เชิญนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะชั้นปีที่ 1-5 สาขาวิชาศิลปศึกษา ร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์ผลงาน แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอเชิญร่วมในพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
แนวปฏิบัติในการน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

 
กิจกรรม มหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๕๗  (348)
เปิดตัวโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  (955)
คณะศึกษาศาสตร์เปิดชั้นเรียนระดับชาติ พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์  (1306)
ประชุมวิชาการนานาชาติ KKU-IENC 2014 และ 2014 PHENMA  (591)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15  (469)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน   (321)
ขอเชิญคณจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๕๗  (553)
สัมนาเชิงปฏิบัติการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  (409)
มูลนิธิฮิตาชิ ประเทศญี่ปุ่น มอบหนังสือให้กับโรงเรียนโครงการการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (587)
สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการ สควค. ภาคต้น ปีการศึกษา 2557   (640)
กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (918)
พิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริการและพัฒนาวิชาการ)  (283)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมงานนิทรรศการศิลปะของอาจารย์ Mukai Katsumi  (398)
โครงการสัมมนา “เรียนรู้ เข้าใจ ให้ความช่วยเหลือ” แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  (525)
กรอบแนวคิดแนวทางของการศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21  (386)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยในเขตอาเซียน ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  (790)
การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม โดย Katsumi Mukai ประติมากรชาวญี่ปุ่น  (482)
รองคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5/2557  (299)
เพ่ิมเติม สถานที่สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557   (520)
พิธีรับมอบ “ห้องสมุดสร้างสุข”  (449)
พลศึกษา อุทิศเพื่อสังคม  (621)
ขอเชิญฟังการบรรยาย "การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม" จากประติมากรชาวญี่ปุ่น  (356)
แจ้งสถานที่สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (มีเพิ่มเติม)  (418)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่4/2557  (338)
วันสถาปนา สภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง ประจำปี 2557  (337)
ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร ได้รับเกียรติบัตร โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)  (513)
50 ปี 4 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (401)
ชื่นชมยินดีศรีฯ ศึกษาศาสตร์  (430)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (APEC-HRDWG) ณ ประเทศจีน  (301)
กำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้  (357)
รายชื่อผู้ที่ผ่านข้อเขียน (โครงการ สควค.) ภาคต้น ปีการศึกษา 2557   (3481)
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (392)
เปิดโลกวิชาชีพครูสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2556  (887)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุมคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์  (356)
ขอเชิญเข้าร่วม สะท้อนผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ APEC Tsukuba 2014 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557  (410)
การแข่งขันกีฬา ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ ๖   (375)
ขอเชิญเข้าร่วมงาน เปิดโลกวิชาชีพครูสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2556  (605)
ศึกษาศาสตร์รุดหน้า จัดประชุมมหาวิทยาลัยเครือข่ายและลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 39 เขต 20 จังหวัด  (1030)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (801)
พิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้าง “อาคารเรียนรวม 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”   (884)
ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   (639)
รางวัลการประกวดเรียงความ “จังหวัดของฉันในปี 2020”   (474)
แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (โควต้า) ภาคต้น ปี 2557 เป็นวันที่ 4 ก.พ. 57  (448)
พิธีเปิดศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (549)
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18  (932)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์กล่าวสรุปและมอบแนวทางในการดำเนินงาน กิจกรรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1  (429)
“โฮม” ความรัก ความสุข ความทรงจำ  (413)
เขียนแผนออนไลน์ศูนย์เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการพัฒนาการคิดขั้นทางคณิตศาสตร์สูงของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (494)
เริ่มแล้ว!!! ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เขียนแผนออนไลน์ร่วมกับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (759)
พิธีทำบุญตักบาตรวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 50 ปี  (533)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมประชุม The International Programme Committee of the ICMI Study 23  (376)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “มอดินแดงเกมส์” ครั้งที่ 41  (492)
แจ้งรายชื่อสอบข้อเขียน กำหนดการสอบคัดเลือก โครงการ สควค. ภาคต้น 2557   (915)
วันครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557  (498)
งานวันครูประจำปี 2557 จังหวัดขอนแก่น  (776)
บริษัท ไทยร็อกกิ้งฮอส จำกัด มอบ ม้าโยกบำบัดสำหรับบำบัดเด็กออทิสติก  (400)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น  (727)
พิธีจบการศึกษา นศ.การสอนภาษาจีน รุ่นที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน  (573)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41  (674)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เข้าพบขอพรอดีตคณบดี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557  (472)
ผู้บริหารร่วมงานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ ใจแลกใจ มข.กับสื่อมวลชน  (358)
สายการแข่งขันกีฬาวันเด็กแห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557  (309)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  (439)
การแถลงข่าวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (747)
ผู้บริหารร่วมมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557  (655)
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเลี้ยงพระและเปิดอาคาร "แก่นมอดินแดง" สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (690)
เปิดรับนักศึกษาป.โท ทุนโครงการ สควค. ปีการศึกษา 2557   (799)
 

รวมทั้งหมด 67 เรคคอร์ด 5 หน้า : <<กลับไป [1][2][3][4] 5