ระบบจัดการข่าว
หัวข้อข่าว
กิจกรรม 6th Thailand – Japan International Seminar: Research for Life-Long Education
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์จัดบรรยายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ครู/จรรยายบรรณวิชาชีพครู
ฝ่ายวิจัย ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย สมัครร่วมโครงการพัฒนักวิจัยใหม่ มข. ประจำปีงบประมาณ 2560
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ DURAGRES Design Awards 2016
ศึกษาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 37ปี สำนักหอสมุด มข.
ศึกษาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 30ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

 
ประกาศ! ขยายเวลารับสมัครอบรมเสริมทักษะสำหรับนักวิจัย ปีงบประมาณ 2560 ถึง 31 พ.ค. 59   (49)
กิจกรรม 6th Thailand – Japan International Seminar: Research for Life-Long Education  (42)
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์จัดบรรยายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ครู/จรรยายบรรณวิชาชีพครู  (63)
ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย "เหตุสมปรารถนา ตามหลักพุทธวจน"  (50)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559  (923)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559  (935)
ฝ่ายวิจัย ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย สมัครร่วมโครงการพัฒนักวิจัยใหม่ มข. ประจำปีงบประมาณ 2560  (44)
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ DURAGRES Design Awards 2016  (68)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559  (1354)
ศึกษาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 37ปี สำนักหอสมุด มข.  (59)
ศึกษาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 30ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.  (51)
ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาผู้บริหาร ผู้ประสานงาน และครูพี่เลี้ยงสถานศึกษาเครือข่ายผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู  (78)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  (461)
ศึกษาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ECU ประเทศออสเตรเลีย  (54)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเข้าพบแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่  (123)
ศึกษาศาสตร์จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนลงพื้นที่จริงฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  (132)
กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  (279)
ตัวแทน นศ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพครูกับ ม. เครือข่ายในโครงการ Exploring ASEAN Community 2559  (290)
ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มข. เข้าดูงานด้านกิจการและพัฒนานักศึกษา  (112)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  (592)
ขอเชิญร่วมงาน เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่10  (192)
ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในโอกาสเยือน มข.  (102)
ฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ จัดอบรมส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  (109)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการครบรอบ 12 ปี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์  (206)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามจัดกิจกรรมสงกรานต์และร่วมขบวนสงกรานต์ มข.  (300)
สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดสัมมนาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาการวิจัยของครูสังคมศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 5STEPs”  (205)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  (132)
นักเรียนสาธิตฯ สุดเจ๋ง คว้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “สุพรรณบุรีเกมส์”   (135)
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมม่วนซื่นในงานสงกรานต์ศึกษาศาสตร์ประจำปี 2559  (175)
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ภาษาพาซน : นวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านการสอนภาษาไทย”  (211)
ศึกษาศาสตร์ มข. เจ้าภาพกระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (261)
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการนานาชาติ Veterinary Practice towards One-Health  (145)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  (202)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้นำเสวนา ในประเด็น “หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในช่วง พ.ศ. 2560-2574”  (189)
คณะศึกษาศาสตร์ปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพครูอย่างเต็มภาคภูมิ  (570)
ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Exploring ASEAN Community ปี 2559  (189)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ และคณะกรรมการดำเนินงาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล  (184)
ตัวแทนจาก CUT ประเทศแอฟริกาใต้เข้าพบผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์  (150)
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 305/2559 เรื่อง งดการเรียนการสอนในวันเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน  (234)
ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรร่วมสัมมนาวิชาการนโยบายและแผนการศึกษาชาติ  (231)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (สำหรับนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอน) ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์  (190)
แจ้งสอบที่สอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบทั่วไป รอบที่ 1 และ แบบโควต้า ภาคต้น 2559  (381)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และถวายรายงานผลการดำเนินงาน  (275)
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Exploring ASEAN Community ปี 2559  (712)
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ร่วมกิจกรรม “เปิดโลกวิชาชีพครูสู่สังคม” ประจำปีการศึกษา 2558  (1249)
ศึกษาศาสตร์แนะแนวการเข้าศึกษาต่อวิชาชีพครูให้กับนักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล   (124)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ (โครงการ สควค.) ปีการศึกษา 2559  (661)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันขงจื่อ มข. ในโอกาสที่ได้รับรางวัลต้นแบบระดับโลก  (181)
ผู้บริหาร อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติในงาน ชื่นชมยินดีฯ ประจำปี 2559  (196)
ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์  (153)
อาจารย์สาขาพลศึกษา นำออกกำลังกายสร้างความสุขให้กับพี่น้องข้าราชการภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 10 ปี ต่อเนื่องภายใต้โครงการ สปชต.  (142)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมให้กำลังใจและต้อนรับข้าราชการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้  (120)
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558   (201)
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อขอชำระหนี้สินตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ด่วนที่สุด  (621)
ศึกษาศาสตร์ มข.พร้อมเป็นเจ้าภาพกระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 “ตุ้มพี่โฮมน้อง เพื่อนพ้องครูคำ กระดานดำมอดินแดง”  (443)
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ร่วมการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2  (174)
ศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นให้การต้อนรับอาจารย์จาก University of Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น  (119)
สาขาวิชาสังคมศึกษาขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   (1222)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมให้กำลังใจและต้อนรับข้าราชการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้  (124)
คณะศึกษาศาสตร์ มอบทุนสนับสนุนให้ นศ.เดินทางเข้าร่วมสัมมนาAPEC-TSUKUBA Lesson Study ณ ประเทศญี่ปุ่น  (215)
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับตำแหน่งคณบดี  (205)
สร้างความศรัทธาวิชาชีพครู สโมสรนักศึกษาศึกษาศาสตร์ จัด“ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 12”  (391)
ประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนช้าเป็นกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาปลาย ปีกาณศึกษา 2558 ด่วนที่สุด  (115)
ผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ทักษิณ  (202)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (125)
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมโครงการยุวโฆษก จัดโดยสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  (150)
คณะศึกษาศาสตร์ให้การต้อนรับ Prof. Edgar Breso Esteve ในโอกาสที่เดินทางมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มข.  (135)
คณะศึกษาศาสตร์ให้การต้อนรับ Prof. Michael S. Trevisan ในโอกาสที่เดินทางมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มข.  (138)
คณะตัวแทนจาก University of Toyama เดินทางมาศึกษาการจัดการเรียนการสอน ณ มข.  (124)
ตัวแทนนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ จังหวัดขอนแก่น  (125)
ศึกษาศาสตร์แนะแนวการศึกษาต่อวิชาชีพครูให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี  (453)
ศึกษาศาสตร์ร่วมเชิดชูพระคุณครู จัด “วันครู ประจำปี 2559”  (182)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นวิทยากรการอภิปราย เรื่อง   (156)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  (275)
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีปิดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 “กัลปพฤกษ์เกมส์”   (808)
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดปฐมนิเทศค่ายธรรมะสำหรับครู  (177)
คณะศึกษาศาสตร์ มข. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  (225)
เปิดอย่างเป็นทางการ ศูนย์การให้คำปรึกษาและแนะแนว MIND CARE CENTER คณะศึกษาศาสตร์ มข.  (342)
คณะศึกษาศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559  (215)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เน้นย้ำเป็นเจ้าภาพและเป็นนักกีฬาที่ดี ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 40 “กัลปพฤกษ์เกมส์”  (257)
ศึกษาศาสตร์เข้าเข้าเยี่ยมคารวะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559  (150)
คณะศึกษาศาสตร์ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559  (463)
ศึกษาศาสตร์เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา ปฏิบัติหน้าที่ Visiting Professor ด้านคณิตศาสตรศึกษา ภายใต้โครงการ US-Thailand Roundtable for Advancing Research Networks in Algebraic Reasoning  (167)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมประชุมวิชาการ พัฒนาชุมชน สู่ ความมั่นคงยั่งยืน  (154)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ลงพื้นที่ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  (156)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ย้ายไปห้อง 1507 (ชั้น 5) คณะศึกษาศาตร์ มข.  (233)
พิธีประสาทปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ แก่นักศึกษาการสอนภาษาจีนฯ  (339)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมเชิดชูเกียรติดุษฎีและมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศ.เกียรติคุณ  (202)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2558  (176)
คณะศึกษาศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558   (396)
ประธานสมาคม Lesson Study ชื่มชม มข. จัดประชุมวิชาการ WALS & APEC 2015 อย่างยิ่งใหญ่  (241)
กำหนดการ ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (710)
ตัวแทนนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา มข. ณ จังหวัดขอนแก่น  (383)
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเทิดพระเกียรติ พ่อของแผ่นดิน 5 ธันวามหาราช  (177)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมยินดี เปิดห้องสมุดใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มข.  (219)
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์  (183)
“สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ” ศึกษาศาสตร์ คว้ามา ๓ รางวัล  (182)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WALS & APEC-KHONKAEN 2015  (314)
เชิญรับชม! ถ่ายทอดสด ประชุมวิชาการนานาชาติ WALS & APEC 2015  (266)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง  (188)
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมรับฟัง Special Lecture “The Importance of Design of Research Lesson in Relation to Problem Solving Teaching Approach”  (244)
คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558  (210)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (สอบสัมภาษณ์ 28 พ.ย.58)   (428)
การคืนเงินในการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (327)
โครงการการพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ นำร่องเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการฯ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  (187)
ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง Special lecture : Mathematical Knowledge for Teaching(MKT)  (157)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเชิญร่วมอภิปรายในการประชุมด้านคณิตศาสตรศึกษา 2015 KSME International Conference on Mathematics Education ณ สาธารณรัฐเกาหลี  (186)
ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ Formative Assessment  (128)
นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยได้รับรางวัล  (175)
คณะศึกษาศาสตร์ มข. ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  (250)
โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ จับมือโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียนในโครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (176)
หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง ในการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  (1122)
ศึกษาศาสตร์ มข. เชิญ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน บรรยายพิเศษ “ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย”  (140)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  (5626)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  (3242)
ธนาคารไทยพาณิชย์มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา  (165)
คณะศึกษาศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสาธิต มข. (ศึกษาศาสตร์)  (237)
ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมลงนาม MOU กับ Central University of Technology, Free State ประเทศแอฟริกาใต้  (194)
กระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 12  (568)
คณะศึกษาศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันกวดวิชา First Academy  (405)
คณะศึกษาศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันกวดวิชาหัวกะทิ Tutor  (365)
ผศ.ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ คว้ารางวัล “ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ปี 2558”  (801)
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางปัญญา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิรากแก้ว  (226)
Wednesday Night  (162)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558  (310)
พลศึกษา ปี 1 คว้าแชมป์ Asian Cup 2015 และ Thailand Open International Woodball 2015  (253)
ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการวิจัย (Research Talk) มข.  (126)
ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ณ คณะศึกษาศาสตร์  (172)
มอบทุนการศึกษา   (149)
ประกาศการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  (720)
ประกาศการทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  (433)
University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น หารรือความร่วมมือครั้งสำคัญกับ ศึกษาศาสตร์ มข.  (285)
ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ "จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร"  (324)
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “สู่เส้นชัย...วัยเกษียณ ความพากเพียร...ที่ภาคภูมิ”  (260)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อเขียน) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 2558  (221)
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558  (692)
นศ.ศิลปศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศประกวดสื่อป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.  (236)
คณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมยินดีกับผู้เกษียณราชการประจำปี 2558  (318)
รองคณบดีฝ่ายวางแผน ให้เกียรติร่วมงานแสดงมุทิตาจิต คณะเทคโนโลยี  (172)
ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล” 24 กันยายน  (162)
โครงการเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ ลดพุง บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  (221)
โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  (320)
อ.ดร.วายุ กาญจนศร ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษ “ทิศทางการพัฒนากีฬาชาติ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (292)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม SEAMEO RETRAC 18th Governing Board Meeting  (263)
คณะศึกษาศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้เข้ารับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  (443)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยขอนแก่น ได้รับมอบทุนอาหารกลางวัน  (222)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ร่วมสนับสนุนงบประมาณกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 “กัลปพฤกษ์เกมส์”  (309)
รับสมัคร ฝึกอบรม 9 มาตรฐานของคุรุสภาของศูนย์อบรมคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558  (776)
ตัวแทนคณาจารย์จาก Tokyo- Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบผู้บริหารศึกษาศาสตร์ มข. หารือความร่วมมือ  (171)
คณะนักศึกษาจาก Kanto-Gakuin University ศึกษาดูงาน ณ ศึกษาศาสตร์ มข.  (179)
 

รวมทั้งหมด 150 เรคคอร์ด 4 หน้า : 1 [2][3][4] หน้าต่อไป >>