ระบบจัดการข่าว
หัวข้อข่าว
ขอเชิญนักศึกษาโท-เอก ร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการวิจัย ที่นิวซีแลนด์
เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษด้านคณิตศาสตรศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนีและสิงคโปร์
ศึกษาศาสตร์ ม่วนซื่น มหาสงกรานต์ 2557
Call for Papers : การจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 7 “ICER 2014”
กิจกรรม มหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๕๗
เปิดตัวโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

 
ขอเชิญนักศึกษาโท-เอก ร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการวิจัย ที่นิวซีแลนด์  (20)
เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษด้านคณิตศาสตรศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนีและสิงคโปร์  (23)
ศึกษาศาสตร์ ม่วนซื่น มหาสงกรานต์ 2557  (55)
อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  (111)
Call for Papers : การจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 7 “ICER 2014”  (123)
กิจกรรม มหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๕๗  (96)
เปิดตัวโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  (82)
คณะศึกษาศาสตร์เปิดชั้นเรียนระดับชาติ พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์  (70)
ประชุมวิชาการนานาชาติ KKU-IENC 2014 และ 2014 PHENMA  (81)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15  (60)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน   (68)
ขอเชิญคณจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๕๗  (135)
สัมนาเชิงปฏิบัติการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  (63)
มูลนิธิฮิตาชิ ประเทศญี่ปุ่น มอบหนังสือให้กับโรงเรียนโครงการการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (67)
สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการ สควค. ภาคต้น ปีการศึกษา 2557   (312)
กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (446)
พิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริการและพัฒนาวิชาการ)  (48)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมงานนิทรรศการศิลปะของอาจารย์ Mukai Katsumi  (53)
โครงการสัมมนา “เรียนรู้ เข้าใจ ให้ความช่วยเหลือ” แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  (50)
กรอบแนวคิดแนวทางของการศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21  (42)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยในเขตอาเซียน ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  (163)
การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม โดย Katsumi Mukai ประติมากรชาวญี่ปุ่น  (86)
รองคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5/2557  (66)
เพ่ิมเติม สถานที่สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557   (245)
พิธีรับมอบ “ห้องสมุดสร้างสุข”  (73)
พลศึกษา อุทิศเพื่อสังคม  (147)
ขอเชิญฟังการบรรยาย "การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม" จากประติมากรชาวญี่ปุ่น  (71)
แจ้งสถานที่สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (มีเพิ่มเติม)  (156)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่4/2557  (70)
วันสถาปนา สภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง ประจำปี 2557  (92)
ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร ได้รับเกียรติบัตร โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)  (137)
50 ปี 4 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (75)
ชื่นชมยินดีศรีฯ ศึกษาศาสตร์  (66)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (APEC-HRDWG) ณ ประเทศจีน  (63)
กำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้  (124)
รายชื่อผู้ที่ผ่านข้อเขียน (โครงการ สควค.) ภาคต้น ปีการศึกษา 2557   (1953)
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (92)
เปิดโลกวิชาชีพครูสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2556  (113)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุมคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์  (110)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รอบที่ 1 เสนอสภามหาวิทยาลัยวันที่ 5/2/2557)  (318)
ขอเชิญเข้าร่วม สะท้อนผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ APEC Tsukuba 2014 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557  (154)
การแข่งขันกีฬา ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ ๖   (86)
ขอเชิญเข้าร่วมงาน เปิดโลกวิชาชีพครูสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2556  (284)
ศึกษาศาสตร์รุดหน้า จัดประชุมมหาวิทยาลัยเครือข่ายและลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 39 เขต 20 จังหวัด  (298)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (164)
พิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้าง “อาคารเรียนรวม 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”   (142)
ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   (290)
รางวัลการประกวดเรียงความ “จังหวัดของฉันในปี 2020”   (145)
แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (โควต้า) ภาคต้น ปี 2557 เป็นวันที่ 4 ก.พ. 57  (156)
พิธีเปิดศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (130)
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18  (145)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์กล่าวสรุปและมอบแนวทางในการดำเนินงาน กิจกรรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1  (123)
“โฮม” ความรัก ความสุข ความทรงจำ  (110)
เขียนแผนออนไลน์ศูนย์เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการพัฒนาการคิดขั้นทางคณิตศาสตร์สูงของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (157)
เริ่มแล้ว!!! ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เขียนแผนออนไลน์ร่วมกับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (160)
พิธีทำบุญตักบาตรวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 50 ปี  (102)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมประชุม The International Programme Committee of the ICMI Study 23  (85)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “มอดินแดงเกมส์” ครั้งที่ 41  (108)
แจ้งรายชื่อสอบข้อเขียน กำหนดการสอบคัดเลือก โครงการ สควค. ภาคต้น 2557   (651)
วันครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557  (158)
งานวันครูประจำปี 2557 จังหวัดขอนแก่น  (160)
บริษัท ไทยร็อกกิ้งฮอส จำกัด มอบ ม้าโยกบำบัดสำหรับบำบัดเด็กออทิสติก  (111)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น  (92)
พิธีจบการศึกษา นศ.การสอนภาษาจีน รุ่นที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน  (85)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41  (154)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เข้าพบขอพรอดีตคณบดี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557  (144)
ผู้บริหารร่วมงานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ ใจแลกใจ มข.กับสื่อมวลชน  (114)
สายการแข่งขันกีฬาวันเด็กแห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557  (67)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  (155)
การแถลงข่าวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (222)
ผู้บริหารร่วมมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557  (131)
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเลี้ยงพระและเปิดอาคาร "แก่นมอดินแดง" สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (112)
เปิดรับนักศึกษาป.โท ทุนโครงการ สควค. ปีการศึกษา 2557   (486)
ศึกษาศาสตร์เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  (172)
คณบดีและรองคณบดี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ครบรอบ 21ปี  (133)
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ รายละเอียดการสมัคร และดาวน์โหลดเอกสารแข่งขันกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗  (312)
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์  (135)
งานแสดงความแด่ยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกัลปพฤกษ์ และผู้ได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปี 2556  (234)
คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์  (280)
พิธีประสาทปริญญา อักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาท์เวสท์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ รุ่นที่ 2  (250)
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา อักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาท์เวสท์ ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล  (235)
ต้อนรับ ผอ.ศูนย์ภาษาอาเซียน  (224)
เครือข่ายจากประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยือนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (204)
“4th Thailand – Japan International Seminar: Research for Life-Long Education”  (183)
ขอเชิญผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกระดับ ร่วมงาน  (254)
ข่าวดี!! เดินหน้าทุนครูมืออาชีพ  (784)
นักศึกษาสังคมฯ คว้ารางวัลประกวดบทความ “บัณฑิตไทยไม่โกง” จาก สกอ.  (210)
การประชุมวิชาการนานาชาติ The Third Global Congress for Qualitative Health Research  (183)
คณะกรรมการ มูลนิธิ Hitachi Scholarship Foundation เข้าเยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์  (184)
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2556  (383)
คณะศึกษาศาสตร์ครองแชมป์อัฒจันทร์ปีที่ 7 Show Cheer  (277)
รับสมัครทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2557  (408)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมฯ ครั้งที่ 2  (166)
คณบดีและรองคณบดี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 35 ปี  (159)
การประชุม “การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกเพื่อการปฏิรูประบบการศึกษากฎหมายไทย : ประสบการณ์และมุมมองของภูมิภาคและนานาชาติ”  (199)
รับนักศึกษา ปริญญาโท - เอก ประจำปีการศึกษา 2557   (439)
ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (302)
ร่วมต้อนรับคณะนักเรียนศึกษาดูงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (268)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก สำนักงบประมาณแผ่นดิน   (198)
ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง 2556  (253)
คณบดีและคณาจาย์ คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปีพุทธศักราช 2556   (290)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสข้อความผ่านโลกออนไลน์ ชื่นชมการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  (352)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมงาน "สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์"  (231)
สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับรางวัล THE BEST WRITING 2013   (331)
งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 14  (246)
คณบดีร่วมต้อนรับคณาจารย์จากแผนกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (206)
ทุนการศึกษาโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับอุดมศึกษา”   (260)
ศึกษาศาสตร์ คว้า 2 รางวัล“กัลปพฤกษ์”  (246)
นักศึกษาจากโครงการศึกษาศาสตร์สู่อาเซียน ศึกษาดูงาน 4 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  (325)
นักเรียนสาธิตมอดินแดง สร้างชื่อ คว้าเหรียญทอง เทควันโด ที่ สปป.ลาว  (267)
United states of America – Thailand Roundtable for Advancing Research Networks In Algebraic Reasoning  (272)
รางวัล ศรีบัวแก้ว ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2556  (224)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (UPDATE)  (15596)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาศิลปศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (UPDATE)  (963)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และบุคลากรร่วมงานฌาปนกิจศพ นายสนอง เหล่าสุวรรณ ณ วัดป่าร่มเย็น  (328)
คณบดีนำทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข.  (241)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 7 “ญี่ปุ่น – อาเซียน: บนความเคลื่อนไหว”  (249)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์นำทีมคณาจารย์เข้าร่วมการอบรมนานาชาติ CANP Project  (217)
คณบดีนำทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีสมัยที่ 2 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มข.  (250)
คณบดีนำทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคนใหม่ ของคณะเทคโนโลยี มข.  (227)
คณบดีนำทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคนใหม่ ของคณะวิทยาศาสตร์ มข.  (213)
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่กำลังศึกษา ป.เอก หรือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์  (265)
TESOL จับมือ Massey University เดินหน้าผลิตบัณฑิต 2 ปริญญา  (353)
คณะศึกษาศาสตร์ เดินหน้า โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2557  (751)
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 4/2556 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2556  (219)
แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท - เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556   (173)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (215)
งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556  (381)
คณบดีและคณะ ร่วมต้อนรับตัวแทนจากมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น  (249)
ศึกษาศาสตร์มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรคณะฯ เนื่องจากบ้านเกิดเพลิงไหม้  (266)
ผู้บริหารศึกษาศาสตร์เข้าร่วม พิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556   (292)
งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (231)
สวนป่าคูนเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ ครอบครัวขอนแก่นรวมใจ ปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ปี 2557-2559  (247)
งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (211)
ศึกษาศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล  (187)
นิทรรศการภาพถ่ายฉลองความสัมพันธ์ 180 ปี ไทย-สหรัฐ “Everyday Life”   (260)
งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (262)
สัมมนาญี่ปุ่นศึกษาสัญจร  (219)
คอมพิวเตอร์ศึกษาสร้างชื่อเสียง..อีกแล้ว  (270)
ศึกษาศาสตร์ลงนาม MOU กับ Mindanao State University ฟิลิปปินส์   (226)
งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (330)
งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (290)
สถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และป.เอก) คณะศึกษาศาสตร์ มข. ภาคปลาย 255  (270)
เสวนาทางวิชาการในการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน หัวข้อ 50ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความภูมิใจ  (207)
State University of Surabaya สานต่อความร่วมมือด้านแลกเปลี่ยนนักศึกษาและจัดประชุมวิชาการฯ  (210)
ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร เข้ารับฟังเสวนาทางวิชาการ 50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความภูมิใจ  (191)
ชื่นชม คนดี ศรีศึกษาศาสตร์  (254)
ศิษย์เก่าสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556  (233)
ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556  (333)
เหลียวหน้า แลหลัง ศึกษาศาสตร์ 45 ปี  (238)
 

รวมทั้งหมด 150 เรคคอร์ด 11 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] หน้าต่อไป >>