สมัครการรับเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

       *** อ่านรายละเอียดก่อนสมัครสอบ
  • ค่าสมัครสอบคัดเลือก 300 บาท
  • กรุณาโอนเงินค่าสมัครสอบก่อน ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ *****
  • กรุณาเปิดอ่านคำสั่งประกาศก่อน ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ *****
  • โปรดอ่านประกาศรับสมัคร หากภายหลังการสมัครพบว่าไม่เป็นไปตามคุณสมบัติการสมัครของสาขาที่กำหนดไว้ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ *****
  • โอนเงินค่าสมัครสอบ เข้าบัญชี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-2-00881-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครสอบ มาที่  ฝ่ายวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

สมัครสอบ online
 
   1. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (รักษ์ครูภาษาไทย)
   2. สาขาวิชาพลศึกษา (นักกีฬาชั้นเลิศ)
   3. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
   4. สาขาวิชาสังคมศึกษา
   5. สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
   6. สาขาวิชาศิลปศึกษา (ผู้มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ หรือด้านทัศนศิลป์)