ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ [ตามระเบียบข้อบังคับ พ.ศ. 2548]
ลำดับ ชื่อ-สกุล ประเภท ระดับ สาขาที่เสนอ โปรไฟล์ เลขที่/วันที่
1 นางสาวรุ่งฟ้า จันทร์จารุภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
2 นายอุทัย ดุลยเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
3 นางมลิวัลย์ ธรรมแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
4 นายกมล ศิริบรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2552
5 นายพิธาน พื้นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
6 นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
7 นายอดิศร ศรีบุญวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
8 นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
9 นางเบญจา ชลธาร์นนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
10 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
11 นายประหยัด ภูหนองโอง ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
12 นายพงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
13 นายสมหวัง บุญสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
14 นายแสงสุรีย์ ดวงคำน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
15 ดร.อุดร หวานอารมณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน [1] 370/2552 /16 มิถุนายน 2552
16 นายผดุงชัย ภู่พัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ -
17 รศ.เอื้อจิตร พัฒนจักร ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา [1] [2] 208/2550 / 26 ธันวาคม 2550
18 รศ.ดร.กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน [1] [2] [3] 023/2551 / 7 กุมภาพันธ์ 2551
19 ดร.อธิปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] 035/2552 /13 กุมภาพันธ์ 2552
20 ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน [1] [2] 977/2551 / 25 พฤศจิกายน 2551
21 ผศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน [1] [2] [3] 977/2551 / 25 พฤศจิกายน 2551
22 ผศ.ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 837/2551 / 31 ตุลาคม 2551
23 ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร ผู้ทรงคุณวุฒิ - 837/2551 / 31 ตุลาคม 2551
24 ดร.วัฒนา มัคคสมัน ผู้ทรงคุณวุฒิ - 837/2551 / 31 ตุลาคม 2551
25 รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] 736/2551 / 23 กันยายน 2551
26 ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน [1] [2] 736/2551 / 23 กันยายน 2551
27 Asst.Dr.Paul Pitre ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] [2] [3] 736/2551 ลว. 23 กันยายน 2551
28 ดร.โณทัย อุดมบุญญาภาพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน [1] 736/2551 ลว. 23 กันยายน 255
29 รศ.ดร.นิตย์ บุหงามงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา [1] [2] [3] 208/2550 ลว. 26 ธันวาคม 255
30 ดร.นฤมล เอนกวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน [1] 543/2552 ลว. 9 กรกฎาคม 2552
31 ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา [1] [2] 543/2552 ลว. 9 กรกฎาคม 2552
32 รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา [1] [2] 014/2553 ลว. 3 กพ. 2553
33 รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา [1] [2] 978/2553 ลว. 7 มกราคม 2553
34 ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา [1] [2] 978/2553 ลว. 7 มกราคม 2553
35 ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา [1] 978/2553 ลว. 7 มกราคม 255
36 ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา [1] [2] 873/2552 ลว. 3 ธันวาคม 255
37 ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา [1] 873/2552 ลว. 3 ธันวาคม 255
38 ผศ.ดร.วรรณจรีย์ มังห์สิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน [1] [2] 873/2552 ลว.3 ธันวาคม 255
39 ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา [1] [2] /2553 ลว.3 พ.ค 2553
40 ดร.วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา [1] [2] /2553 ลว.3 พ.ค. 2553
41 รศ.ดร.นีออน พิณประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา [1] 3/06/2553
42 ดร.ศิริกุล นามศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ - [1] บศ.1067/2553/ลว.11กันยายน 2553
43 Professor Dr.MURIEL K. OAKS ผู้ทรงคุณวุฒิ - [1] [2] [3] บศ.1067/2553/ลว.11กันยายน2553
44 ดร.สมเกียรติ ทานอก ผู้ทรงคุณวุฒิ - [1] บศ.1067/2553/ลว.11กันยายน2553
45 ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - [1] บศ.1067/2553/ลว.11กันยายน2553
46 ผศ.ดร.รสริน พิมลบรรยงก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - [1] [2] บศ.1067/2553/ลว.11กันยายน2553
47 ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ - [1] บศ.1067/2553/ลว.11กันยายน2553
48 รศ.อรพิน พจนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - [1] บศ.1067/2553/ลว.11กันยายน2553
49 ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี ผู้ทรงคุณวุฒิ - [1] บศ.1067/2553/ลว.11กันยายน2553
50 อ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา [1] [2] ศศ.บว.0004/2554 ลว 13 มค 54
51 รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา [1] [2] ศศ.บว.0004/2554 ลว 13 มค 54
52 นาย วิบูลย์ ธรรมมะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] [2] [3] มข. 479/2554 ลว. 4 กพ.54
53 นาง สายชล สิงห์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา [1] [2] มข.2206/2554 ลว. 28 เม.ย. 2554
54 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา [1] [2] บศ.0204/2554
55 รศ.ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา [1] บศ.0204/2554
56 ผศ.ดร.สังคม ภูมิพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา [1] [2] บศ.0204/2554
57 นาย รังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] [2] [3] มข. 6503/2554 ลว. 20 ต.ค. 2554
58 นาย รังสรรค์ มณีเล็ก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา [1] [2] [3] มข.ที่ 51/2555 ลว.5 มค 55
59 นาย อรรถพล ตรึกตรอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน [1] [2] มข. 534/2555 ลว.30 ม.ค. 2555
60 นาย อภิสิทธิ์ ธงไชย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา [1] [2] มข. 534/2555 ลว. 30 มค. 2555

รวมทั้งหมด 60 เรคคอร์ด 4 หน้า : <<กลับไป [1] 2 [3][4] หน้าต่อไป >>