ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ลำดับ ชื่อ-สกุล ประเภท สาขาที่เสนอ เลขที่/วันที่
1 นายประสาท เนืองเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
2 นางสาวรุ่งฟ้า จันทร์จารุภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
3 นายอุทัย ดุลยเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
4 นางมลิวัลย์ ธรรมแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
5 นายกมล ศิริบรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2552
6 นายพิธาน พื้นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
7 นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
8 นายอดิศร ศรีบุญวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
9 นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
10 นางเบญจา ชลธาร์นนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
11 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
12 นายประหยัด ภูหนองโอง ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
13 นายพงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
14 นายสมหวัง บุญสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
15 นายแสงสุรีย์ ดวงคำน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
16 ดร.อุดร หวานอารมณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 370/2552 /16 มิถุนายน 2552
17 นายผดุงชัย ภู่พัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ -
18 รศ.ดร.ทะนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 042/2552 / 9 มีนาคม 2552
19 รศ.เอื้อจิตร พัฒนจักร ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 208/2550 / 26 ธันวาคม 2550
20 รศ.ดร.กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 023/2551 / 7 กุมภาพันธ์ 2551
21 ดร.อธิปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 035/2552 /13 กุมภาพันธ์ 2552
22 ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 977/2551 / 25 พฤศจิกายน 2551
23 ผศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 977/2551 / 25 พฤศจิกายน 2551
24 ผศ.ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 837/2551 / 31 ตุลาคม 2551
25 ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร ผู้ทรงคุณวุฒิ - 837/2551 / 31 ตุลาคม 2551
26 ดร.วัฒนา มัคคสมัน ผู้ทรงคุณวุฒิ - 837/2551 / 31 ตุลาคม 2551
27 รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 736/2551 / 23 กันยายน 2551
28 ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 736/2551 / 23 กันยายน 2551
29 Asst.Dr.Paul Pitre ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 736/2551 ลว. 23 กันยายน 2551
30 ดร.โณทัย อุดมบุญญาภาพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 736/2551 ลว. 23 กันยายน 255
31 รศ.ดร.นิตย์ บุหงามงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 208/2550 ลว. 26 ธันวาคม 255
32 ดร.นฤมล เอนกวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 543/2552 ลว. 9 กรกฎาคม 2552
33 ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 543/2552 ลว. 9 กรกฎาคม 2552
34 ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 623/2552 ลว. 3 กันยายน 2552
35 รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 014/2553 ลว. 3 กพ. 2553
36 รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 978/2553 ลว. 7 มกราคม 2553
37 ผศ.ดร.ณัฐภรณ์ หลาวทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 978/2553 ลว. 7 มกราคม 2553
38 ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 978/2553 ลว. 7 มกราคม 255
39 ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 873/2552 ลว. 3 ธันวาคม 255
40 ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 873/2552 ลว. 3 ธันวาคม 255
41 ผศ.ดร.วรรณจรีย์ มังห์สิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 873/2552 ลว.3 ธันวาคม 255
42 ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา /2553 ลว.3 พ.ค 2553
43 ดร.วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา /2553 ลว.3 พ.ค. 2553
44 รศ.ดร.นีออน พิณประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา 3/06/2553
45 ดร.ศิริกุล นามศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ - บศ.1067/2553/ลว.11กันยายน 2553
46 Professor Dr.MURIEL K. OAKS ผู้ทรงคุณวุฒิ - บศ.1067/2553/ลว.11กันยายน2553
47 ดร.สมเกียรติ ทานอก ผู้ทรงคุณวุฒิ - บศ.1067/2553/ลว.11กันยายน2553
48 ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - บศ.1067/2553/ลว.11กันยายน2553
49 ผศ.ดร.รสริน พิมลบรรยงก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - บศ.1067/2553/ลว.11กันยายน2553
50 ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ - บศ.1067/2553/ลว.11กันยายน2553
51 รศ.อรพิน พจนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - บศ.1067/2553/ลว.11กันยายน2553
52 ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี ผู้ทรงคุณวุฒิ - บศ.1067/2553/ลว.11กันยายน2553
53 อ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ศศ.บว.0004/2554 ลว 13 มค 54
54 รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ศศ.บว.0004/2554 ลว 13 มค 54
55 นาย วิบูลย์ ธรรมมะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มข. 479/2554 ลว. 4 กพ.54
56 นาง สายชล สิงห์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา มข.2206/2554 ลว. 28 เม.ย. 2554
57 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บศ.0204/2554
58 รศ.ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บศ.0204/2554
59 ผศ.ดร.สังคม ภูมิพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บศ.0204/2554
60 นาย รังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มข. 6503/2554 ลว. 20 ต.ค. 2554

รวมทั้งหมด 60 เรคคอร์ด 4 หน้า : <<กลับไป [1] 2 [3][4] หน้าต่อไป >>