หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
ศรีบัวแก้ว ประจำเดือนธันวาคม 2556 ได้รับรางวัล คือ นายกิตติศักดิ์ ปานวิเศษ
      เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม2556 การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 12/2556 ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ รองคณบดีฝ่าย
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ
     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร "OPEN HOUSE สหกิจชุมชน" ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 โดยได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงาน ในการนี้มีการนำเสนอผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกิจจากบริษัทและสถานประกอบการต่างๆ กับคณะเกษตรศาสตร์    
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ และ คณะศึกษาศาสตร์ มข. จับมือร่วมสร้างเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทียบ ละอองทอง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสาขาวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสองสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมให้การต้อนรับ การนี้มีกิจกรรมการให้ความรู้ ตอบข้อซักถาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความร่วมมืออันดีและเกิดประโยชน์แก่ทั้งสองสถาบัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  (54)
ประกาศ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาตัดสินรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ที่ 020/2557 ลว. 17 กค.2557)  (136)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557  (437)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2557  (556)
นักศึกษาใหม่ ป.โท ต้น 2557 ที่ประสงค์จะศึกษาด้วยทุนส่วนตัว   (458)
คลินิกวิจัยมุ่งเป้าสู่การจดสิทธิบัตร  (85)
เยี่ยมนักศึกษาที่เจ็บป่วย  (166)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2557  (1250)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2557   (1114)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  (310)
  วีดิทัศน์เผยแพร่