หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
ศรีบัวแก้ว ประจำเดือนธันวาคม 2556 ได้รับรางวัล คือ นายกิตติศักดิ์ ปานวิเศษ
      เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม2556 การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 12/2556 ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ รองคณบดีฝ่าย
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดี อาจารย์และนักศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลใน “โครงการรางวัลแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์”
โครงการรางวัลแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จัดขึ้นโดย สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา
ขอเชิญนักศึกษาโท-เอก ร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการวิจัย ที่นิวซีแลนด์
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สมัครเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการวิจัย  ระยะเวลา 1 เดือน (มิถุนายน 2557) ที่ Massey University  ประเทศนิวซีแลนด์
เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษด้านคณิตศาสตรศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนีและสิงคโปร์
ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2557 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตรศึกษาจากเยอรมนีเเละสิงคโปร์ ในฐานะ Visiting Professor เดินทางมาบรรยายพิเศษและให้คำปรึกษาด้านการวิจัยสำหรับนักศึกษาและครูสอนคณิตศาสตร์
   ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ป.โท และ ป.เอก ภาคต้น 2557   (125)
อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  (124)
สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการ สควค. ภาคต้น ปีการศึกษา 2557   (332)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยในเขตอาเซียน ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  (185)
เพ่ิมเติม สถานที่สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557   (250)
พลศึกษา อุทิศเพื่อสังคม  (155)
แจ้งสถานที่สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (มีเพิ่มเติม)  (163)
ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร ได้รับเกียรติบัตร โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)  (151)
กำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้  (131)
รายชื่อผู้ที่ผ่านข้อเขียน (โครงการ สควค.) ภาคต้น ปีการศึกษา 2557   (2083)
  วีดิทัศน์เผยแพร่