หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
นักศึกษาศิลปศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ...โครงการ "DURAGRES Design Awards 2016 with Wallpaper"
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุสรณ์ แพงสาย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบกระเบื้องปูพื้น และ
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
ฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มข. จัดบรรยายพิเศษ “ทิศทางและรูปแบบการวิจัยการผลิตและพัฒนาครู”
ฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางและรูปแบบการวิจัยการผลิตและพัฒนาครู” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุลัดดา ลอยฟ้า อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากรพิเศษ เมื่อวันที่ 29 มิุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1340 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (โครงการคุรุทายาท)
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ให้ดำเนินโครงการฯ ในช่วง 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ก่อน ส่วนการดำเนินการในระยะต่อไป (พ.ศ.2562-2572) ให้นำไปบรรจุในแผนปฏิรูปประเทศไทย
ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับบุคลากร จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะบุคลากร จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เสวนาแนวปฏิบัติในการกำกับติดตามคุณภาพหลักสูตร
อาจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้เกียรติเปิดนิทรรศการ “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย”ขององค์การสหประชาชาติ
Call for Papers : เชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2016
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ISET2016
ศึกษาศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ VVOB Cambodia ศึกษาดูงานด้าน Lesson Study
กิจกรรม 6th Thailand – Japan International Seminar: Research for Life-Long Education
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559  (472)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559  (463)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559  (301)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559  (1228)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559  (1282)
ประกาศ! ขยายเวลารับสมัครอบรมเสริมทักษะสำหรับนักวิจัย ปีงบประมาณ 2560 ถึง 31 พ.ค. 59   (148)
ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย "เหตุสมปรารถนา ตามหลักพุทธวจน"  (110)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559  (1347)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559  (1379)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559  (1620)
   ข่าวบริการนักศึกษา
รับสมัครทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ปีการศึกษา 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา  (30)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับ บัณฑิตศึกษา ประเภทข้อเขียน สำหรับผู้สมัครแบบทั่วไป รอบที่ 2 และ ผู้สมัครโครงการ สควค. ภาคต้น ปีกศ.2559  (49)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัมนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (266)
แจ้งการปิดระบบการทดสอบทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (139)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ป.โท-ป.เอก ภาคต้น ปี กศ. 2559 รอบที่ 1 (30 เม.ย.-3 พ.ค.59)  (611)
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล"  (391)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2559  (704)
ปฏทินการศึกษา 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา ( 2 ฉบับ)  (699)
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   (1997)
ขอให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 แจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 มกราคม 2559   (451)
   ข่าวบริการผู้เกษียณอายุราชการ
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำและขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559  (163)
ขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ  (216)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 2 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (210)
ตัวแทนชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ เข้าเยี่ยม ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์  (257)
ทำอะไร....หลังเกษียณ  (309)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 1 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (261)
   ข่าวอบรม/สัมมนา/สมัครงาน
ฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (707)
ประกาศสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (823)
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนนักศึกษาสู่อาเซียน (ค่ายอาเซียน)  (1142)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน