หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
ศรีบัวแก้ว ประจำเดือนธันวาคม 2556 ได้รับรางวัล คือ นายกิตติศักดิ์ ปานวิเศษ
      เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม2556 การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 12/2556 ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ รองคณบดีฝ่าย
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 30 ปีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557  ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE 06 เวลา 08.00 น.
กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ Kanto-gakuyin University ในระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2557
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มีความร่วมมือทางวิชาการกับ Assoc. Prof. Yutaka Ohara จาก Kanto-gakuyin University มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น และในปีการศึกษา 2557 นี้ Assoc.Prof. Yutaka OHARA มีกำหนดการเดินทางมามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2557 และมีนักศึกษาเดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยน จำนวนทั้งสิ้น 14 คน เพื่อทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ทศวรรษสังคมศึกษา สู้บัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม  (91)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2557)  (43)
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558  (80)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (202)
มมส ประกาศผลรางวัล MSU – EGAT Short – Film Awards 2014  (52)
ฟุลไบรท์ รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน ประจำปี 2558  (202)
การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 สนามสอบจังหวัดขอนแก่น  (71)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการบริหารการศึกษา เรื่อง “การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพอย่างยั่งยืน” ประเด็นสู่การวิจัย  (67)
สพฐ. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557   (228)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  (181)
  วีดิทัศน์เผยแพร่