หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
นักศึกษาศิลปศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ...โครงการ "DURAGRES Design Awards 2016 with Wallpaper"
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุสรณ์ แพงสาย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบกระเบื้องปูพื้น และ
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
ประกาศ! ขยายเวลารับสมัครอบรมเสริมทักษะสำหรับนักวิจัย ปีงบประมาณ 2560 ถึง 31 พ.ค. 59
เรียน  นักวิจัยที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีงบประมาณ 2560 ตามประกาศรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อ 2.6 นักวิจัยต้องผ่านการเข้าร่วมฝึกอบรมเสริมทักษะที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่กำหนด โดยกองบริหารงานวิจัยร่วมกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้จัดการฝึกอบรม นั้น        ทั้งนี้ นักวิจัยที่ประสงค์สมัครขอรับทุนในปีงบประมาณ 2560 ให้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามหลักสูตรที่กำหนดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 หากนักวิจัยไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมที่กำหนดได้จะหมดสิทธิ์การขอรับทุนเนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมใน http://ora.kku.ac.th, ednet.kku.ac.th, e-office สอบถามเพิ่มเติมที่ พิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์ ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มข. โทร. 08-1871-1901, 09-3320-9711, 0-43343452-3 ต่อ 110
กิจกรรม 6th Thailand – Japan International Seminar: Research for Life-Long Education
เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม 6th Thailand – Japan International Seminar: Research for Life-Long Education ณ ห้องประชุม 1447 คณะศึกษาศาสตร์
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์จัดบรรยายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ครู/จรรยายบรรณวิชาชีพครู
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ จัด “การบรรยายทางวชิาการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครู” เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาสำหรับเตรียมสอบรับราชการและผู้สนใจ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1101 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายวิจัย ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย สมัครร่วมโครงการพัฒนักวิจัยใหม่ มข. ประจำปีงบประมาณ 2560
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ DURAGRES Design Awards 2016
ศึกษาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 37ปี สำนักหอสมุด มข.
ศึกษาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 30ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาผู้บริหาร ผู้ประสานงาน และครูพี่เลี้ยงสถานศึกษาเครือข่ายผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเข้าพบแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย "เหตุสมปรารถนา ตามหลักพุทธวจน"  (39)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559  (821)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559  (849)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559  (1297)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  (441)
ศึกษาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ECU ประเทศออสเตรเลีย  (46)
กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  (271)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  (577)
ฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ จัดอบรมส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  (104)
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการนานาชาติ Veterinary Practice towards One-Health  (142)
   ข่าวบริการนักศึกษา
แจ้งการปิดระบบการทดสอบทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (78)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ป.โท-ป.เอก ภาคต้น ปี กศ. 2559 รอบที่ 1 (30 เม.ย.-3 พ.ค.59)  (525)
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล"  (299)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2559  (551)
ปฏทินการศึกษา 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา ( 2 ฉบับ)  (593)
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   (1805)
ขอให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 แจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 มกราคม 2559   (403)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ ชั้นปีที่ 1-4  (677)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ ชั้นปีที่ 1-4  (482)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 1-4  (469)
   ข่าวบริการผู้เกษียณอายุราชการ
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำและขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559  (112)
ขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ  (169)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 2 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (178)
ตัวแทนชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ เข้าเยี่ยม ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์  (201)
ทำอะไร....หลังเกษียณ  (250)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 1 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (227)
   ข่าวอบรม/สัมมนา/สมัครงาน
ฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (654)
ประกาศสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (773)
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนนักศึกษาสู่อาเซียน (ค่ายอาเซียน)  (1100)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน