หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
“นักศึกษา พลศึกษา คว้าแชมป์โลก Woodball World Cup 2014”
เ    มื่อวันที่ 5-11 กันยายน 2557 นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง รหัสนักศึกษา 543050528-8 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับตำแหน่งคณบดี
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิชาการ และ คุณกรรณิการ์ วิขัมภประหาร หัวหน้าสำนักงาน ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้เข้ารับตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สร้างความศรัทธาวิชาชีพครู สโมสรนักศึกษาศึกษาศาสตร์ จัด“ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 12”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 12” เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ทักษิณ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน  อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย อาจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ  ถวิลการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาบุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้อำนวยศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี นางสาวกรรณิการ์ วิขัมภประหาร หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยบุคลากรจำนวน 21 ท่าน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมโครงการยุวโฆษก จัดโดยสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
คณะศึกษาศาสตร์ให้การต้อนรับ Prof. Michael S. Trevisan ในโอกาสที่เดินทางมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มข.
ศึกษาศาสตร์แนะแนวการศึกษาต่อวิชาชีพครูให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
ศึกษาศาสตร์ร่วมเชิดชูพระคุณครู จัด “วันครู ประจำปี 2559”
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นวิทยากรการอภิปราย เรื่อง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนช้าเป็นกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาปลาย ปีกาณศึกษา 2558 ด่วนที่สุด  (24)
คณะศึกษาศาสตร์ให้การต้อนรับ Prof. Edgar Breso Esteve ในโอกาสที่เดินทางมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มข.  (41)
คณะตัวแทนจาก University of Toyama เดินทางมาศึกษาการจัดการเรียนการสอน ณ มข.  (34)
ตัวแทนนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ จังหวัดขอนแก่น  (26)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ย้ายไปห้อง 1507 (ชั้น 5) คณะศึกษาศาตร์ มข.  (168)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (สอบสัมภาษณ์ 28 พ.ย.58)   (354)
หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง ในการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  (984)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  (5447)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  (3075)
ประกาศการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  (646)
   ข่าวบริการนักศึกษา
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   (167)
ขอให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 แจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 มกราคม 2559   (112)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ ชั้นปีที่ 1-4  (292)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ ชั้นปีที่ 1-4  (190)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 1-4  (222)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (132)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 1-4  (213)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (185)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (172)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (158)
   ข่าวบริการผู้เกษียณอายุราชการ
ทำอะไร....หลังเกษียณ  (22)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 1 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (38)
   ข่าวอบรม/สัมมนา/สมัครงาน
ฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (482)
ประกาศสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (588)
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนนักศึกษาสู่อาเซียน (ค่ายอาเซียน)  (877)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน