หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
ผู้ได้รับรางวัลนิสิต/นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ในโครงการรางวัลแห่งชาติ ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ประจาปี ๒๕๕๘
                สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการรางวัลแห่งชาติ ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ประจาปี
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วย นางสาวจรัสศรี จุฑาจินดาเขต รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี นำทีมบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
นักเรียนจาก 17 August 1945 Surabaya Senior School อินโดนีเซีย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสาธิต มข.
  ระหว่างวันที่ 12 – 24 พฤศิจกายนที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักเรียนจาก 17 August 1945 Surabaya Senior School ประเทศอินโดนีเซีย ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรม“รวมพลังความภักดี” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙
  คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกิจกรรม“รวมพลังความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ซึ่งรัฐบาลกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิากยน ๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐ น. ณ ลานหน้าอาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักเรียนจากทั่วภาคอีสานร่วมทดสอบสมถรรภาพทางกายเข้าศึกษาต่อ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ Korea National University of Education ประเทศเกาหลี
คณะกรรมการ EdPEx ตรวจเยี่ยมคณะศึกษาศาสตร์
มข.จัดประชุมวิชาการ มุ่งเปลี่ยนแนวคิดด้านการศึกษา เพื่ออนาคตพลเมืองโลก
คณะศึกษาศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา ไทย-ลาว
ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงผลงานศิลปะ “เสด็จฟ้า สถิตไทย”
   ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญสมัครรับทุนเรียน ป.เอก ด้าน Mathematics Education ณ The University of Agder ประเทศนอร์เวย์  (14)
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น”  (28)
ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์ทำงาน "SEAMEO Internship Programme for Students: Leading Through Learning"  (11)
แผนที่สถานที่ทดสอบสมรรถภาพทางกาย สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (265)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวิชาความรู้ความถนัดทางศิลป์ (รหัสวิชา ๑๙) ประเภทโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  (2163)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวิชาสมรรถภาพทางกาย (รหัสวิชา ๒๐) ประเภทโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  (7030)
ชมรมกอล์ฟคณะศึกษาศาสตร์ มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท  (93)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยี มข.  (91)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชกา รคณะพยาบาลศาสตร์ มข.  (88)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ มข.  (78)
   ข่าวบริการนักศึกษา
แจ้งสถานที่สอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 พ.ย. 2559   (115)
ประกาศสำหรับผู้ที่ยื่นขอหนังสือรับรองผลการเรียน  (245)
สถานที่สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2 (เสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559)   (251)
ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี   (332)
รับสมัครทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ปีการศึกษา 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา  (345)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับ บัณฑิตศึกษา ประเภทข้อเขียน สำหรับผู้สมัครแบบทั่วไป รอบที่ 2 และ ผู้สมัครโครงการ สควค. ภาคต้น ปีกศ.2559  (290)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัมนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (456)
แจ้งการปิดระบบการทดสอบทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (308)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ป.โท-ป.เอก ภาคต้น ปี กศ. 2559 รอบที่ 1 (30 เม.ย.-3 พ.ค.59)  (927)
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล"  (567)
   ข่าวบริการผู้เกษียณอายุราชการ
ชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมไห้วพระ ณ วัดทุ่งเศรษฐี จังหวัดขอนแก่น  (292)
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำและขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559  (348)
ขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ  (452)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 2 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (366)
ตัวแทนชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ เข้าเยี่ยม ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์  (557)
ทำอะไร....หลังเกษียณ  (624)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 1 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (411)
   ข่าวอบรม/สัมมนา/สมัครงาน
ฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (908)
ประกาศสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (972)
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนนักศึกษาสู่อาเซียน (ค่ายอาเซียน)  (1549)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน