หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
“นักศึกษา พลศึกษา คว้าแชมป์โลก Woodball World Cup 2014”
เ    มื่อวันที่ 5-11 กันยายน 2557 นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง รหัสนักศึกษา 543050528-8 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WALS & APEC-KHONKAEN 2015
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ World Association of Lesson Studies International Conference 2015 ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Lesson Study for Improvement of Classroom Quality” และ APEC-KHONKAEN International Symposium 2015 ในหัวข้อ “Future Mathematics Education” ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จูู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมรับฟัง Special Lecture “The Importance of Design of Research Lesson in Relation to Problem Solving Teaching Approach”
คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558
การคืนเงินในการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการการพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ นำร่องเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการฯ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง Special lecture : Mathematical Knowledge for Teaching(MKT)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเชิญร่วมอภิปรายในการประชุมด้านคณิตศาสตรศึกษา 2015 KSME International Conference on Mathematics Education ณ สาธารณรัฐเกาหลี
   ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (สอบสัมภาษณ์ 28 พ.ย.58)   (68)
หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง ในการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  (344)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  (2353)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  (1897)
ประกาศการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  (415)
ประกาศการทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  (272)
University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น หารรือความร่วมมือครั้งสำคัญกับ ศึกษาศาสตร์ มข.  (112)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อเขียน) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 2558  (131)
โครงการเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ ลดพุง บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  (90)
โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  (121)
   ข่าวบริการนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนโท-เอก (2016 Franco-Thai Scholarship) ณ ฝรั่งเศส ไม่จำกัดสาขาวิชา   (146)
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศ มข.ฉ. 1623/2558  (91)
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำ วพ./กศ. และการเข้าปกโดยโรงพิมพ์ มข. ตามประกาศ ฉ.96/2558 ลว.14กย.2558  (84)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาภาษาอังกฤษฯ ชั้นปีที่ 1-4  (536)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ ชั้นปีที่ 1-2  (316)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 1-4  (278)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (238)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 1-4  (334)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (325)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (259)
   ข่าวอบรม/สัมมนา/สมัครงาน
ฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (351)
ประกาศสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (501)
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนนักศึกษาสู่อาเซียน (ค่ายอาเซียน)  (724)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน