หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
ผู้ได้รับรางวัลนิสิต/นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ในโครงการรางวัลแห่งชาติ ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ประจาปี ๒๕๕๘
                สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการรางวัลแห่งชาติ ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ประจาปี
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมวางพวงมาลาและน้อมรำลึกพระมหากรุนาธิคุณของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559  ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คว้า 100,000 บาท รางวัลชนะเลิศประกวดภาพยนตร์สั้น วันศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
         นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4  .ใช้ชื่อทีม LOCKED  ART ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร  หัวข้อ “ศิลปะส่องใจให้แก่กัน” และได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลเกียรติยศ พร้อมรางวัลเงินสด 100,000 บาท ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กันยายน ๒๕๕๙  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ในการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นของมหาวิทยาลัยศิลปากรเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ครั้งนี้มีบุคคลทั่วไปทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 32 ทีม คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้
นักวิชาการญี่ปุ่นลงพื้นที่วิจัยการสอนฯ ต่อยอดจากผลงานอาจารย์ศึกษาศาสตร์
วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.  อาจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับพร้อมหารือความร่วมมือกับ Dr.Satoko BABA อาจารย์จาก Faculty of Education, Iwate University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาศึกษาวิจัยในหลักสูตรและวิธีการสอนด้วยนวัตกรรมการสอน STS approach จาก ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ขอเรียนเชิญร่วมงาน “มุทิตาจิต” ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
EDUCA 2016
มข. เดินหน้าจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น
ศึกษาศาสตร์เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือฯ กับ Deakin University
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมงานต้อนรับนักศึกษาใหม่ชมรมนักศึกษาลาว มข.
นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๙
   ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยี มข.  (12)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชกา รคณะพยาบาลศาสตร์ มข.  (11)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ มข.  (11)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.  (39)
ชี้แจงวุฒิการศึกษาของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อการสมัครสอบบรรจุ  (248)
ประชาสัมพันธ์แจ้งงดการเรียนการสอน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559  (116)
ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่องการรับเอกสารรับรองผลการเรียนเพื่อสมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครุคืนถิ่น)  (286)
ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองมารายงานตัวเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  (484)
การสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  (6734)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559  (864)
   ข่าวบริการนักศึกษา
ประกาศสำหรับผู้ที่ยื่นขอหนังสือรับรองผลการเรียน  (155)
สถานที่สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2 (เสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559)   (171)
ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี   (254)
รับสมัครทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ปีการศึกษา 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา  (250)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับ บัณฑิตศึกษา ประเภทข้อเขียน สำหรับผู้สมัครแบบทั่วไป รอบที่ 2 และ ผู้สมัครโครงการ สควค. ภาคต้น ปีกศ.2559  (190)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัมนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (390)
แจ้งการปิดระบบการทดสอบทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (242)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ป.โท-ป.เอก ภาคต้น ปี กศ. 2559 รอบที่ 1 (30 เม.ย.-3 พ.ค.59)  (800)
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล"  (499)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2559  (1017)
   ข่าวบริการผู้เกษียณอายุราชการ
ชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมไห้วพระ ณ วัดทุ่งเศรษฐี จังหวัดขอนแก่น  (106)
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำและขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559  (295)
ขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ  (386)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 2 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (311)
ตัวแทนชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ เข้าเยี่ยม ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์  (440)
ทำอะไร....หลังเกษียณ  (494)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 1 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (359)
   ข่าวอบรม/สัมมนา/สมัครงาน
ฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (819)
ประกาศสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (909)
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนนักศึกษาสู่อาเซียน (ค่ายอาเซียน)  (1359)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน