หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
ผู้ได้รับรางวัลนิสิต/นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ในโครงการรางวัลแห่งชาติ ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ประจาปี ๒๕๕๘
                สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการรางวัลแห่งชาติ ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ประจาปี
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา
ตัวแทนจากธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น  มอบทุนการศึกษาให้กับ นายธนาพล นาเรียงชัย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 
ศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติภายในคณะ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม ED-Inter Social Activity เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงได้มีโอกาสได้พบปะทำความรู้จักกับเพื่อนนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ภายในคณะ
ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมให้เกียรติต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาฯ ในการเข้าศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มข.จ่อผุดสถาบันฯครูอาเซียน จับมือญี่ปุ่นหนุนนวัตกรรมพัฒนาครูไทยสู่CLMV
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมในพิธีไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหารพบนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่นขอเชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ชี้แจงวุฒิการศึกษาของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อการสมัครสอบบรรจุ  (95)
ประชาสัมพันธ์แจ้งงดการเรียนการสอน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559  (76)
ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่องการรับเอกสารรับรองผลการเรียนเพื่อสมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครุคืนถิ่น)  (238)
ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองมารายงานตัวเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  (437)
การสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  (6584)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559  (824)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559  (796)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559  (482)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559  (1355)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559  (1412)
   ข่าวบริการนักศึกษา
ประกาศสำหรับผู้ที่ยื่นขอหนังสือรับรองผลการเรียน  (117)
สถานที่สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2 (เสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559)   (132)
ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี   (201)
รับสมัครทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ปีการศึกษา 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา  (199)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับ บัณฑิตศึกษา ประเภทข้อเขียน สำหรับผู้สมัครแบบทั่วไป รอบที่ 2 และ ผู้สมัครโครงการ สควค. ภาคต้น ปีกศ.2559  (153)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัมนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (361)
แจ้งการปิดระบบการทดสอบทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (209)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ป.โท-ป.เอก ภาคต้น ปี กศ. 2559 รอบที่ 1 (30 เม.ย.-3 พ.ค.59)  (761)
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล"  (480)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2559  (937)
   ข่าวบริการผู้เกษียณอายุราชการ
ชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมไห้วพระ ณ วัดทุ่งเศรษฐี จังหวัดขอนแก่น  (45)
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำและขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559  (266)
ขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ  (354)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 2 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (288)
ตัวแทนชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ เข้าเยี่ยม ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์  (417)
ทำอะไร....หลังเกษียณ  (434)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 1 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (341)
   ข่าวอบรม/สัมมนา/สมัครงาน
ฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (788)
ประกาศสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (893)
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนนักศึกษาสู่อาเซียน (ค่ายอาเซียน)  (1308)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน