หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
ศรีบัวแก้ว ประจำเดือนธันวาคม 2556 ได้รับรางวัล คือ นายกิตติศักดิ์ ปานวิเศษ
      เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม2556 การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 12/2556 ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ รองคณบดีฝ่าย
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
พิธีบวงสรวงและมอบศาลาประดิษฐานองค์พระพุทธมงคลสารมุนี คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ นางสาวกรรณิการ์ วิขัมภประหาร เลขานุการคณะฯ เดินทางเข้าร่วมพิธีบวงสรวงและมอบศาลาประดิษฐานองค์พระพุทธมงคลสารมุนี  เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณด้านหน้า อาคาร SC.05 (อาคารเรียนรวม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติร่วมในพิธี จากนั้นมีการมอบศาลาประดิษฐานองค์พระพุทธมงคลสารมุนี โดยศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกันสร้างและมอบให้คณะวิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรน้องใหม่ 2557
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรน้องใหม่ กัลปพฤกษ์ ช่อที่ 51 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ตรัยรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรจากคณะต่างๆ อีกหลายท่าน มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมพิธีนับพันคน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและศรัทธา
คณะแพทยศาสตร์ มอบทุนอาหารกลางวัน จำนวน 500,000 บาท แก่โรงเรียนสาธิตฯ
 คณะแพทยศาสาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบทุนอาหารกลางวัน จำนวน 500,000 บาท ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
   ข่าวประชาสัมพันธ์
สพฐ. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557   (9)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  (74)
ประกาศ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาตัดสินรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ที่ 020/2557 ลว. 17 กค.2557)  (167)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557  (445)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2557  (578)
นักศึกษาใหม่ ป.โท ต้น 2557 ที่ประสงค์จะศึกษาด้วยทุนส่วนตัว   (478)
คลินิกวิจัยมุ่งเป้าสู่การจดสิทธิบัตร  (87)
เยี่ยมนักศึกษาที่เจ็บป่วย  (171)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2557  (1256)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2557   (1121)
  วีดิทัศน์เผยแพร่