หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
นักศึกษาศิลปศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ...โครงการ "DURAGRES Design Awards 2016 with Wallpaper"
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุสรณ์ แพงสาย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบกระเบื้องปูพื้น และ
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม ICMI General Assembly ณ ประเทศเยอรมัน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม ICMI General Assembly ณ ประเทศเยอรมัน และร่วมแสดงความยินดี กับ Prof. Alan Bishop ในพิธีมอบเหรียญรางวัล Felix Klein Medal 2015 เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2559 ณ ประเทศเยอรมัน
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาได้รับทุนนำเสนองานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICME13 ณ ประเทศเยอรมัน และ PME40 ณ ประเทศฮังการี
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICME13 ณ ประเทศเยอรมัน และ PME40 ณ ประเทศฮังการี ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2559
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมสัมภาษณ์สดในช่วง “สนทนาสถาบัน” สถานีวิทยุจุฬาฯ CU Radio 101.5
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.45 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมสัมภาษณ์สดในช่วง “สนทนาสถาบัน” สถานีวิทยุจุฬาฯ CU Radio 101.5 โดยหัวข้อสัมภาษณ์เกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น(IRDTP) กับ สถาบันพัฒนาครูแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น (National Center for Teacher Development: NCTD) เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาและพัฒนาครูในประเทศไทยและประเทศในเขตอนุภาคลุ่มน้ำโขง
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
มข. จัดอบรมครูตามโครงการคูปองพัฒนาครูของ สพฐ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบัน IRDTPมข.ลงนาม MOU ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาครูไทยและเขตลุ่มน้ำโขง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่องการรับเอกสารรับรองผลการเรียนเพื่อสมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครุคืนถิ่น)  (117)
ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองมารายงานตัวเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  (303)
การสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  (6235)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559  (738)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559  (702)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559  (410)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559  (1302)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559  (1344)
ประกาศ! ขยายเวลารับสมัครอบรมเสริมทักษะสำหรับนักวิจัย ปีงบประมาณ 2560 ถึง 31 พ.ค. 59   (196)
ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย "เหตุสมปรารถนา ตามหลักพุทธวจน"  (188)
   ข่าวบริการนักศึกษา
ประกาศสำหรับผู้ที่ยื่นขอหนังสือรับรองผลการเรียน  (58)
สถานที่สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2 (เสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559)   (60)
ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี   (114)
รับสมัครทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ปีการศึกษา 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา  (134)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับ บัณฑิตศึกษา ประเภทข้อเขียน สำหรับผู้สมัครแบบทั่วไป รอบที่ 2 และ ผู้สมัครโครงการ สควค. ภาคต้น ปีกศ.2559  (110)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัมนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (318)
แจ้งการปิดระบบการทดสอบทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (169)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ป.โท-ป.เอก ภาคต้น ปี กศ. 2559 รอบที่ 1 (30 เม.ย.-3 พ.ค.59)  (679)
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล"  (433)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2559  (824)
   ข่าวบริการผู้เกษียณอายุราชการ
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำและขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559  (210)
ขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ  (261)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 2 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (248)
ตัวแทนชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ เข้าเยี่ยม ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์  (326)
ทำอะไร....หลังเกษียณ  (358)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 1 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (296)
   ข่าวอบรม/สัมมนา/สมัครงาน
ฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (751)
ประกาศสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (860)
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนนักศึกษาสู่อาเซียน (ค่ายอาเซียน)  (1187)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน