หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
“นักศึกษา พลศึกษา คว้าแชมป์โลก Woodball World Cup 2014”
เ    มื่อวันที่ 5-11 กันยายน 2557 นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง รหัสนักศึกษา 543050528-8 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
สถาบันพัฒนาวิชาชีพครูจากมาเลเซีย ยกทีมศึกษาดูงานด้าน Lesson Study
วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30-11.30 น. ผศ.ดร.ขนิษฐา วรธงชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรจาก Teacher Training Institute, Islamic Education Campus เมือง Selangor ประเทศมาเลเซีย จำนวน 14 คน นำโดย Dr. Yusminah Mohd Yusof ตำแหน่ง Head of Mathematics Department ในโอกาสเดินทางมาหารือความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Lesson Study การพัฒนาวิชาชีพครู และการวิจัยกับคณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1340
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขตภาคอีสานตอนบน
พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4 จำนวน 780 คนโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ และ อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวปิดการอบรม ณ ห้องสัมมนา 1 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557
พิธีปิดโครงการ “One to Five Piano สำหรับเด็กออทิสติก”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “การอบรมหลักสูตร One to Five Piano สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษที่มีพัฒนาการล่าช้า” และชมนิทรรศการ One to Five Piano เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก) โดยมี อาจารย์พวงพอง พูลเรือง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก), นายบุรี เสรีโยธิน ประธานผู้ปกครองศูนย์วิจัยออทิสติก พร้อมคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมในพิธี
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวิชาสมรรถภาพทางกาย (รหัสวิชา 20) สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  (3639)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557  (79)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558  (1852)
ศูนย์ MIND CARE CENTER (ศูนย์การให้คำปรึกษาและแนะแนว) ได้จัดกิจกรรมอบรม “พัฒนาผู้นำนักศึกษา”  (30)
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าศึกษาดูงานและรับฟังคำบรรยายที่ศูนย์ MIND CARE CENTER  (29)
สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (ประเภทข้อเขียน 8 พ.ย. 2557)  (75)
เชิญร่วมชมนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ วันเสาร์ที่ 25 ต.ค. 57 ณ โรงแรมพูลแมน  (71)
ขอเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  (184)
การกำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายของการสอบและการส่งเล่มรายงานการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2557)  (158)
ประชาสัมพันธ์งานคืนสู่เหย้า ชาวศึกษาศาสตร์ และการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557  (257)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน