หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
ศรีบัวแก้ว ประจำเดือนธันวาคม 2556 ได้รับรางวัล คือ นายกิตติศักดิ์ ปานวิเศษ
      เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม2556 การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 12/2556 ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ รองคณบดีฝ่าย
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนและหน่วยงานต้นแบบที่มีการบริหารจัดการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
ป.โทบริหารฯ รุ่น 31 ศึกษาดูงาน “PIM-โรงเรียนวไลย” คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 31 จำนวน 35 คนศึกษาดูงาน “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” จ.นนทบุรี และ “โรงเรียนวไลย” จ.ประจวบคีรีขันธ์ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และองค์ความรู้นอกตำรา เสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกัน และติดอาวุธความคิดสู่ความสำเร็จในอนาคต              
สัมมนาสโมสรนักศึกษา ช่วงก่อนปฏิบัติงานฯ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดสัมมนาสโมสรนักศึกษา ช่วงก่อนปฏิบัติงานฯ ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง 1566 คณะศึกษาศาสตร์ มข.  อบรม "จิตปัญญาศึกษา" วิทยากรโดย ดร.อริยพร คุโรดะ ผช.คณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและคณะ ให้กับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา   และวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เป็นการจัดทำและนำเสนอรูปแบบกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
อาจารย์ TESOL เข้ารายงานตัวกับคณบดี เนื่องในการกลับมาจาก เข้าร่วมโครงการ FLTA ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยสืบเนื่องจาก อาจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) ได้เข้าร่วมโครงการ“Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)” เป็นระยะเวลา 9 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 จึงได้เข้าพบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ ในคณะศึกษาศาสตร์
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557  (278)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2557  (374)
นักศึกษาใหม่ ป.โท ต้น 2557 ที่ประสงค์จะศึกษาด้วยทุนส่วนตัว   (290)
คลินิกวิจัยมุ่งเป้าสู่การจดสิทธิบัตร  (64)
เยี่ยมนักศึกษาที่เจ็บป่วย  (138)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2557  (1215)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2557   (1065)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  (265)
ประชาสัมพันธ์การรับบทความทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา เพื่อตีพิมพ์ลง JSN Journal  (116)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557  (831)
  วีดิทัศน์เผยแพร่