ข่าวล่าสุด
Computer Education Open House 2016
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเปิดสาขาจัดกิจจกรรม Computer Education Open House 2016 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1447 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเปิดแสดงผลงานอันเกิดจากนวั
  หน่วยงานในคณะ
  หน้าเว็บสำหรับ..
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
ผู้ได้รับรางวัลนิสิต/นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ในโครงการรางวัลแห่งชาติ ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ประจาปี ๒๕๕๘
                สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการรางวัลแห่งชาติ ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ประจาปี
  ปฏิทินกิจกรรม
   บุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Computer Education Open House 2016   (16)
เปิดโลกวิชาชีพครูสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2559  (12)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดซ้ำ  (26)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมงานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์  (29)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมวิ่งวันศรีนครินทร์ ครั้งที่ 19  (30)
ศึกษาศาตร์ต้อนรับกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซีย ดูงานสาขาสอนภาษาญี่ปุ่น  (35)
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 3   (61)
ศึกษาศาสตร์ร่วมรำลึก วางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก  (51)
ศึกษาศาสตร์ร่วมนำร่องประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงาน ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   (103)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมสร้างกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาส 53ปี สถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  (62)
 

บริการออนไลน์

สิ่งอำนวยความสะดวก บริการต่างๆ

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

ฝ่ายบุคลากร

ฝ่ายคลังและพัสดุ

ฝ่ายวิชาการ

คู่มือการใช้งาน

สรุปมติที่ประชุม

คู่มือการปฏิบัติงาน

จรรยาบรรณ

ระเบียบ ประกาศ องค์กรที่เกี่ยวข้อง