ข่าวล่าสุด
Computer Education Open House 2016
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเปิดสาขาจัดกิจจกรรม Computer Education Open House 2016 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1447 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเปิดแสดงผลงานอันเกิดจากนวั
  หน่วยงานในคณะ
  หน้าเว็บสำหรับ..
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
ผู้ได้รับรางวัลนิสิต/นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ในโครงการรางวัลแห่งชาติ ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ประจาปี ๒๕๕๘
                สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการรางวัลแห่งชาติ ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ประจาปี
  ปฏิทินกิจกรรม
   สำนักงานคณบดีและศูนย์
 
   

คำสั่ง/ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสั่ง/ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น