ข่าวล่าสุด
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561
เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำป
  หน่วยงานในคณะ
  หน้าเว็บสำหรับ..
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
นักศึกษาได้รับเหรียญทอง 8th World Cup Woodball Championship 2018
นางสาวอนัฐออน  เที่ยงอวน  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษาและพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้า 1 เหรียญทอง ค
  ปฏิทินกิจกรรม
   การบริหารวิชาการ

สาขาวิชาการศึกษาภาษา

 1. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 2. สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ
 3. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ
 4. สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
 

สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ

 1. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
 2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 4. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
 5. สาขาวิชาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม
 

สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษา และพลศึกษา

 1. สาขาวิชาสังคมศึกษา
 2. สาขาวิชาศิลปศึกษา
 3. สาขาวิชาพลศึกษา
 

สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

 1. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 4. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

สาขาวิชาการศึกษาด้านการโรงเรียน

 1. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 
   

สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

 1. การสอนภาษาไทย
 2. การสอนภาษาจีน
 3. การสอนภาษาอังกฤษ
 4. การสอนภาษาญี่ปุ่น
 5. คอมพิวเตอร์ศึกษา
 6. วิทยาศาสตร์ศึกษา
 7. คณิตศาสตรศึกษา
 8. สังคมศึกษา
 9. ศิลปศึกษา
 10. พลศึกษา
 

สาขาวิชา ระดับปริญญาโท

 1. จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
 2. การวัดและประเมินผลการศึกษา
 3. หลักสูตรและการสอน
 4. การบริหารการศึกษา
 5. เทคโนโลยีการศึกษา
 6. คณิตศาสตรศึกษา
 7. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก

 1. หลักสูตรและการสอน
 2. การบริหารการศึกษา
 3. เทคโนโลยีการศึกษา
 4. การวัดและประเมินผลการศึกษา
 5. คณิตศาสตรศึกษา
 6. วิทยาศาสตร์ศึกษา
 7. จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม