ข่าวล่าสุด
“ข่อยฮักเจ้าหลาย..มายสคูล (My School)” บวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์ครบรอบ 50ปี ศึกษาศาสตร์
พิธีบวงสรวงเปิดกล้อง “ข่อยฮักเจ้าหลาย..มายสคูล (My School)”ภาพยนตร์ครบรอบ 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและอุดมการณ์วิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจาร
  หน่วยงานในคณะ
  หน้าเว็บสำหรับ..
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลป ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดสื่อเพื่อการป้องกันยาเสพติด (Infographicและคลิปวิดิโอ)
นางสาวศศินา โนนคู่เขตโขง และ นายธนพล ดีนอก นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดสื่อเพื่อการป้องกันยาเสพติด (Infograp
  ปฏิทินกิจกรรม
   การบริหารวิชาการ

สาขาวิชาการศึกษาภาษา

 1. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 2. สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ
 3. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ
 4. สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
 

สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ

 1. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
 2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 4. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
 5. สาขาวิชาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม
 

สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษา และพลศึกษา

 1. สาขาวิชาสังคมศึกษา
 2. สาขาวิชาศิลปศึกษา
 3. สาขาวิชาพลศึกษา
 

สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

 1. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 4. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

สาขาวิชาการศึกษาด้านการโรงเรียน

 1. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 
   

สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

 1. การสอนภาษาไทย
 2. การสอนภาษาจีน
 3. การสอนภาษาอังกฤษ
 4. การสอนภาษาญี่ปุ่น
 5. คอมพิวเตอร์ศึกษา
 6. วิทยาศาสตร์ศึกษา
 7. คณิตศาสตรศึกษา
 8. สังคมศึกษา
 9. ศิลปศึกษา
 10. พลศึกษา
 

สาขาวิชา ระดับปริญญาโท

 1. จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
 2. การวัดและประเมินผลการศึกษา
 3. หลักสูตรและการสอน
 4. การบริหารการศึกษา
 5. เทคโนโลยีการศึกษา
 6. คณิตศาสตรศึกษา
 7. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก

 1. หลักสูตรและการสอน
 2. การบริหารการศึกษา
 3. เทคโนโลยีการศึกษา
 4. การวัดและประเมินผลการศึกษา
 5. คณิตศาสตรศึกษา
 6. วิทยาศาสตร์ศึกษา
 7. จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม