งดรับสมัครสมาชิกตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน - 30 กันยายน 2558 และจะเปิดให้สมัครสมาชิกตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยในช่วงเดือนตุลาคม 2558

         วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดออกเป็นราย 3 เดือน คือ มกราคม – มีนาคม, เมษายน – มิถุนายน, กรกฎาคม – กันยายน และตุลาคม – ธันวาคม จัดพิมพ์โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นสื่อกลางในการนำเสนอความก้าวหน้าทางการวิจัยของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งยังจัดส่งเผยแพร่ตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศด้วย บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกบทความนั้น จะต้องผานความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องและสงวนสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2535

วารสารล่าสุด


        ยังไม่มีวารสารเล่มล่าสุด

วารสารปี 2557


1,765 View
 

วารสารศึกษาศาสตร์ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยรูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response to interv ention, RTI)
[อัญชลี สารรัตนะ]

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
[กมล โสวาปี, วัลลภา อารีรัตน์]

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อประชาคมอาเซียน จากการสอนโดยใช้รูปแบบซิปปา ในรายวิชา ส23292 อาเซียนศึกษา
[กิรณา เพชรวรากุล, ลัดดา ศิลาน้อย]

การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
[กังวาล ปัญญานิรมิตร, วัลลภา อารีรัตน์]

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจิตสาธารณะตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และทฤษฎีปัญญาสังคมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
[กีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา, นีออน พิณประดิษฐ์, อริยพร คุโรดะ]

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารรอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบเปรียบเทียบร่วมกับคำถามปลายเปิด
[ขวัญปรียา โพธิรัตน์, คงศักดิ์ ธาตุทอง]

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
[คำเตียง ก่ำเกลี้ยง, เสาวนี ตรีพุทธรัตน์]

การศึกษาทักษะพลเมืองอาเซียนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้7 ขั้น สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม วิชาอาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนขามแก่นนคร
[เครือวัลย์ คงรักช้าง, ลัดดา ศิลาน้อย]

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูในสังกัด ......
     

920 View
 

วารสารศึกษาศาสตร์ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

 
สภาพการตั้งครรภ์ของนักเรียนระดับอายุตํ่ากว่า 20 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : การประเมินความจำเป็นเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
[กีรติ ธรรมมา, สิทธิพล อาจอินทร์]

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
[ชาตรี ถาวรรักษ์, สมเจตน์ ภูศรี ศิริ ถีอาสนา]

การศึกษากระบวนการและผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนา ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[ชุติมา วงษ์พระลับ, เกษราภรณ์ สรวลเส]

ผลการให้คำปรึกษารายบุคคล ที่มีต่อความวิตกกังวลในผู้ดูแลเด็กสมองพิการ
[ณรรทอร พลชัย, มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ]

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
[ธนพร สังฆมณี, สุมนชาติ เจริญครบุรี]

การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับเรื่องประชาคมอาเซียน โดยใช้รูปแบบการสอน แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es).
[ธนารัตน์ มาลัยศรี, ลัดดา ศิลาน้อย]

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตสำนึกสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
[ธนาวุฒิ ชินฮาต, สุวรี ศิวะแพทย์]

การพัฒนาความสามารถด้านศิลปะตามแนวคิดพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
[ปริยกร จันทรักษ์, ปริญญ์ ทนันชัยบุตร]

สภาพการตั้งครรภ์ของนักเรียนระดับอายุที่ตํ่ากว่า 20 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน: การประเมินความจำเป็นเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
[พนิดา ปากชำนิ, สิทธิพล อาจอินทร์]

ตัวแทนความคิด เรื่องการแบ่......
     

776 View
 

วารสารศึกษาศาสตร์ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

 
ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สร้างฝันเทคโนโลยีสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นรูปแบบ กล้วยฉาบหอมกรุ่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[กุลจิรา รักษนคร]

การศึกษาดูงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย TSUKUBA กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย
[กุลจิรา รักษนคร]

กระบวนการตัดสินใจ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูปากเซ ปีที่ 1 สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว เรื่อง ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS)
[Khaiphone Luangsanvang, โชคชัย ยืนยง]

การศึกษาการคิดวิเคราะห์เรื่อง สมดุลกลของวัตถุในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นตามรูปแ บบการสอนแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS Approach)
[Souysomvang Iengmingkham, โชคชัย ยืนยง]

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางคณิตศาสตร์เรื่อง วงกลม โดยการจัดกิจกรรม ซ่อมเสริมที่ใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
[กัณทิมา ตราบุรี, หล้า ภวภูตานนท์]

ผลของการเต้นแอโรบิกแบบชุดท่าที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย
[กาลัญญู ชัยเรียบ, จุมพล ราชวิจิตร]

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี โดยใช้รูปแบบการสอนของ Underhill สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
[ขวัญชนก ภูทองขาว, หล้า ภวภูตานนท์]

การวิเคราะห์เชิงพุทธิปัญญาเกี่ยวกับข้อบกพร่องและมโนมติที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
[ชัชชัย คงคาหลวง, ชาญณรงค์ เฮียงรา......
     

1,229 View
 

วารสารศึกษาศาสตร์ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 4

 
การศึกษาความสัมพันธ์ในครอบครัวบุญธรรม : กรณีศึกษาครอบครัวบุญธรรมไทย ที่รับอุปการะบุตรบุญธรรม อายุระหว่าง 5 – 8 ปี จากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น
[กนกฐินี พันภักดี, สุวรี ศิวะแพทย์]

การศึกษาทักษะกระบวนการกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการปลูกผักสวนครัว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการเชิงวิธีการ
[คำจันทร์ วิเศษลา, สิทธิพล อาจอินทร์]

การศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานปฏิบัติเป็นฐานร่วมกับกลวิธีเสริม ต่อการเรียนรู้
[จิราพร พวงประดิษฐ์, สิทธิพล อาจอินทร์]

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
[ชานนทร์ มุ่งเขตกลาง, อาคม อึ่งพวง]

การศึกษาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนสิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้า
[ชุติมา ชาเนตร, สิทธิพล อาจอินทร์]

การศึกษาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี โดยใช้รูปแบบ การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
[ชุลีพร จันทร์ไตรรัตน์, สิทธิพล อาจอินทร์]

การศึกษาทักษะและกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
[ทัศนีย์ ขามประไพ, สิทธิพล อาจอินทร์]

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่......
     


Visiter

เข้าชมวันนี้
ออนไลน์