ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค.54

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษาปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2554 [Download PDF.file ]

บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตปี 5 ฉบับที่ 4

สารบัญ

01 การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้ เรื่ อง ประชาธิปไตย โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ 4 MAT สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[นพณัฐ แสงจารุ, นิลมณี พิทักษ์]

02 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเคมี เรื่ องกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
[น้องนาง ปรืองาม, น้อยทิพย์ ลิ้มยิ่งเจริญ]

03 การรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ของ Yuenyong (2006)[นิธิรัตน์ อาโยวงษ์, วิมล สำาราญวานิช]

04 การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ อง เคมีอินทรีย์ และจิตวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนรู้ แบบ KWLประกอบผังมโนทัศน์ และการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
[บุษวรรณ บุญแนน, นุชวนา เหลืองอังกูร]


05 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สาระทัศนศิลป์ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ศิลปะประยุกต์ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5[ผจญ นาทองคำ, จุมพล ราชวิจิตร]

06 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบผังกราฟิก เรื่อง การนำาเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) จังหวัดพัทลุง
[พัทรา พงศ์ประยูร, เยาวภา ประคองศิลป์]

07 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง การแปลงทางเรขาคณิต และใช้โปรแกรม
[พิชิต ทองล้น, ชาญณรงค์ เฮียงราช]

08 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่ องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL และ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ
[มะลิวัลย์ ศรีบานชน, ญาณภัทร สีหะมงคล]

09 การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการสอนเพื่ อให้เกิดมโนมติ
[ยุพคิน ไชยรบ, นฤมล อินทร์ประสิทธิ์]
10 การพัฒนาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธี Predict-Observe-Explain (POE)[ศรีนภา ภาคภูมิ, น้อยทิพย์ ลิ้มยิ่งเจริญ]

11 การติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา ในวิทยาลัยนาฏศิลปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
[สังวรณ์ คลังบุญครอง, นุชวนา เหลืองอังกูร]

12 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน[สิริเกศ หมัดเจริญ, น้อยทิพย์ ลิ้มยิ่งเจริญ]

13 การเปลี่ยนแปลงมโนมติ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
[สิริญญา บาลธนะจักร์, วิมล สำราญวานิช]

14 การพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มโดยใช้การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิคจิกซอว์ ร่วมกับผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)ระดับประถมศึกษา
[ปิยะนันท์ บุญโพธิ์, นิลมณี พิทักษ์]

15 การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
[ระเวียง ดอนศรีชา, สุวรี ศิวะแพทย์]

16 ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด ของกิลฟอร์ด เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนก
[อรชุลี สุวรรณผา, วิมล สำราญวานิช]

17 ผลของโปรแกรมการฝึกด้วยน้ำหนักแบบประยุกต์โดยใช้วัสดุใกล้ตัวเป็นอุปกรณ์เสริม ที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องในนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยขอนแก่น
[อรรถพล ณ อุบล, ชาญเวช ธรรมเสาวภาคย์]

18 การศึกษาและพัฒนาการมองโลกในแง่ดีของนักเรียนวัยรุ่นโดยการให้คำปรึกษากลุ่ม
[วรางคณา รัชตะวรรณ, ทศพร ประเสริฐสุข, นันทนา วงษ์อินทร์, บุญเชิด ภิญโญอนันนตพงษ์]

 

About The Author

admin

Other posts byadmin

Author his web site