ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.54

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษาปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2554 [Download PDF.file ]

บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตปี 5 ฉบับที่ 2

สารบัญ

01 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

[ นาถศิริ มุพิลา, วัลลภา อารีรัตน์, อรุณศรี อึ้งประเสริฐ ]

02 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้โปรแกรม

The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้

[ นิสานันท์ ชามะรัตน์, ชาญณรงค์ เอียงราช ]

03 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน เรื่องโจทย์ปัญหาทศนิยม โดยใช้วิธีสอนแบบ 5Es สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

[ นุชจรินทร์ รื่นรมย์, หล้า ภวภูตานนท์ ]

04 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชา งานธุรกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น [ ประครอง สอนกุลภักดี, สุมนชาติ เจริญครบุรี ]

05 การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฏีเผชิญความจริงและใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ ต่อตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [ ปารีญา ราพา, กาญจนา ไชยพันธ์ ]

06 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหา และการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

[ พัฒน์นรี ศิริวารินทร์, ชาญณรงค์ เฮียงราช ]

07 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้วิธีการสอนแบบ 5Es สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

[ พิเชษฐ์ โพนสิม, หล้า ภวภูตานนท์ ]

08 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [ ภัทริกา สีหา, เกื้อจิตต์ ฉิมทิม, เจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์ ]

09 การศึกษาความสามารถในการตัดสินใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) [ ภารดี สงวนศิลป์, อังคณา ตุงคะสมิต ]

10 การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรมที่น่าสนใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนของฮันเตอร์ [ วราภรณ์ อาจคำ,ไพ สถาพร ขันโต ]

11 ภาวะผู้นำทางวิชาการที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น [วันเผด็จ มีชัย, วัลลภา อารีรัตน์, ประกฤติยา ทักษิโณ ]

12 ผลการพัฒนาทักษะการเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

[ วันวิสาข์ เจือจาน, นิตยา เปลื้อง นุช ]

14 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์

[ วัลยา ดวงใจ, สิทธิพล อาจอินทร์ ]

15 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 [ วัลลยา โคตรนรินทร์, เสาวนี ตรีพุทธรัตน์ ]

16 ผลของการสอนบนเว็บที่มีต่อการพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [ วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์, วชิระ อินทร์อุดม ]

17 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง วีรชน คนกล้า เมืองย่าโม วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โรงเรียนบ้านหินเพิง จังหวัดนครราชสีมา [ วิลัยวรรณ ชานะกิจ, สถาพร ขันโต ]

18 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอนแบบทางตรง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดริเริ่ม และความคิดเห็นของนักเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมไมโครซอฟต์-พับบลิชเชอร์ 2003 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) [  ศศิมา นนทโส, นิตยา เปลื้องนุช ]

19 การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น [  ศักดิ์การณ์ ไชยเจริญ, วัลลภา อารีรัตน์, จตุภูมิ เขตจัตุรัส ]

20 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

[  ศิริภรณ์ ตันนะลา, วัลลภา อารีรัตน์, อรุณศรี อึ้งประเสริฐ ]

21 การพัฒนาครูในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล จังหวัดมหาสารคาม [  สดชื่น ดวงคำน้อย, วัลลภา อารีรัตน์ ]

22 บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น [  สุพัฒน์ ทองจันทร์, เสาวนี ตรีพุทธรัตน์ ]

23 ผลการใช้แผนผังมโนทัศน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ภายใต้รูปแบบการสอนแบบ 3 ขั้น ของ Underhill เรื่อง คู่อันดับและกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [  เสาวนีย์ มาตรา, หล้า ภวภูตานนท์ ]

24 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเส้นขนาน โดยใช้วิธีสอน ตามแนวคิดของ van Hiele และใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [  อนนท์ ฤาชัยลาม, หล้า ภวภูตานนท์ ]

25 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม มุมฉาก โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ van Hiele สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [ อภิญญา กาลมงคล, หล้า ภวภูตานนท์ ]

26 การดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย [ อารีรัตน์ ศรีเครือดง, วัลลภา อารีรัตน์ ]

27 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาและ การคิดวิเคราะห์ เรื่อง บทประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [ อำพร อินทปัญญา, ชาญณรงค์ เฮียงราช ]

28 ผลของการใช้เทคนิคการเสริมแรงด้วยกิจกรรมต่อพฤติกรรมความไม่ใส่ใจการเรียน [  อิชยา จีนะกาญจน์, สุวรี ศิวะแพทย์ ]

 

About The Author

admin

Other posts byadmin

Author his web site