ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ ต.ค.-ธ.ค.53

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษาปีที่ 4 ฉบับพิเศษ ตุลาคม – ธันวาคม 2553 [Download PDF.file ]

บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตปี 4 ฉบับพิเศษ

สารบัญ

01 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเปรียบเทียบเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในมโนมติ เรื่องสมดุลเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [ วิทยา ภาชื่น,  ไพศาล สุวรรณน้อย]

02 ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อการพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [ วิภาดา บรรทุมพร , ไพศาล สุวรรณน้อย  ]

03 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) [ ศรัญยุทธ  วิริยสถิตย์กุล, สถาพร ขันโต  ]

04 ความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อใช้ยุทธศาสตร์การสอนเพื่อเปลี่ยนมโนมติ [ ศิริพรรณ ศรีวรรณวงษ์, ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ]

05 การพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการคิดแบบหมวก 6 สี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [ศิริรัตน์ จิตแสง, นิตยา เปลื้องนุช]

06 การพัฒนาทักษะการเขียนสือสาร ด้วยการะบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลการประเมินงานเขียนของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1[ สายพิณ เพ็งสันเทียะ, สมปัต ตัญตรัยรัตน์]

07 การพัฒนาทักษะการคิดสู่การเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการคิดอเนกนัย [สารภี ทาอามาตย์, นิตยา  เปลี้ยงนุช ]

08 การศึกษาความเข้าใจในมโนมติทางคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเต็มโดยใช้สถานการณ์จริงและโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [ สิริณัฏฐ์ ประจิมทิศ, หล้า ภวภูตานนท์ ]

09 การพัฒนาครูด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วง จังหวัดขอนแก่น [ สุนันทา ประทุมรัตน์, อาคม อึ่งพวง ]

10 การศึกษาความเข้าใจในมโนมติทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้สำหรับนักศึกษามหาวิทยาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [ แสงดาว เพชรสมบัติ, ชาญณรงค์ เฮียงราช ]

11 การศึกษาผลการเรียนรู้วรรณกรรมท้องถิ่นด้วยกิจกรรมโครงงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  [ อนันตพร สาวิยะ, สมปัต ตัญตรัยรัตน์ ]

12 แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2  [ อินทิรา ประดับชัย, ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์, ไพโรจน์ เนียมนาค]

13 การศึกษามโนมติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พันธะเคมี โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแผนผังมโนมติ [ศรีบุญตาม โจมศรี, ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง ]

14 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT [สมศรี วิเศษลา, นิตยา เปลื้องนุช ]

15 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการกลุ่มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) โดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ [สุภาวดี ชัยเลิศ, นิตยา เปลี้องนุช ]

16 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเกาะ สำนักงานเขพมีนบุรี  [ ภาวินี กลิ่นโลกัย, เยาวภา ประคองศิลป์ ]

17 การพัฒนากิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานอีสปสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [วัชราภรณ์ แสงพันธ์, นิตยา เปลี้องนุช ]

18 รูปแบบการดำเนินที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น [ ผการัตน์ สุขชุม,  มงคล ดอนขวา]

19 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยโครงงาน [ลดาวรรณ ฝาระมี,  ธีรชัย  เนตรถนอมศักดิ์ ]

20 ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  [กฤษฎา การีชุม, ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข ]

21 การบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น [จิตติรัตน์ แหย่งบุดดา,  ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข ]

22 แนวทางในการลดความรุนแรงของวัยรุ่นในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง : กรณีศึกษาโรงเรียนคำแคนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 [ชุณารักษ์ หมื่นศรีจูม, ชัญญา อภิปาลกุล ]

23 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง [ ธัญญาพร ก่องขันธ์, เยาวภา ประคองศิลป์]

24 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การทำงานของสือบันทึกข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ ธีรวัฒน์ อ่างทอง, จุมพล  ราชวิจิตร]

 

 

About The Author

admin

Other posts byadmin

Author his web site